Thursday, March 24, 2016

Names 9501 to 10000 of Shiva Ten Thousand Names श्री शिव दश सहस्रनामावलिः नाम क्रमांक 9501 से 10000 तक


 Names 9501 to 10000 of Shiva Ten Thousand Names
श्री शिव दश सहस्रनामावलिः नाम क्रमांक 9501 से 10000 तक


9501 ॐ श्री सर्वज्ञानसंपन्नाय नमः ।
9502 ॐ श्री सर्वपापप्रभंजकाय नमः ।
9503 ॐ श्री सर्वपावनाय नमः ।
9504 ॐ श्री सर्वदारिद्र्यशमनाय नमः ।
9505 ॐ श्री सर्वतोभद्रवासिने नमः ।
9506 ॐ श्री सर्वशास्त्रार्थवादिने नमः ।
9507 ॐ श्री सर्वशास्त्रार्थप्रदर्शकाय नमः ।
9508 ॐ श्री सर्वसत्यदर्शिने नमः ।
9509 ॐ श्री सर्वदर्शिने नमः ।
9510 ॐ श्री सर्वप्रत्ययसाधकाय नमः ।

9511 ॐ श्री सर्वप्रमाणसंपत्तये नमः ।
9512 ॐ श्री सर्वमंगलाय  नमः ।
9513 ॐ श्री सर्वमंगलमांगल्याय नमः ।
9514 ॐ श्री सर्वमंगलसंपन्नाय नमः ।
9515 ॐ श्री सर्वमांगल्यदायिने नमः ।
9516 ॐ श्री सर्वसांकर्यदोषघ्ने नमः ।
9517 ॐ श्री सर्वयोगप्रदायिने नमः ।
9518 ॐ श्री सर्वचैतन्यरूपिणे नमः ।
9519 ॐ श्री सर्वह्रतसंन्निविष्टाय नमः ।
9520 ॐ श्री सर्वसिध्दिप्रदाय नमः ।

9521 ॐ श्री सर्वयज्ञफलप्रदाय नमः ।
9522  ॐ श्री सर्वभक्तसमुत्सुकाय नमः ।
9523 ॐ श्री सर्वकामप्रपूरकाय नमः ।
9524 ॐ श्री सर्वभूताशयस्थिताय नमः ।
9525 ॐ श्री सर्वभूतदमनाय नमः ।
9526 ॐ श्री सर्वभूतनिवासाय  नमः ।
9527 ॐ श्री सर्वलोकानामंतकाय नमः ।
9528 ॐ श्री सर्वलोकमहेश्वराय नमः ।
9529 ॐ श्री सर्वलोकसुखावहाय नमः ।
9530 ॐ श्री  सर्वलोकशुभंकराय नमः ।

9531 ॐ श्री सर्वलोकेश्वराय नमः।
9532 ॐ श्री सर्वशापरिपूरकाय नमः ।
9533 ॐ श्री सर्वदिग्वाससे नमः ।
9534 ॐ श्री सर्वशक्तिमते नमः ।
9535 ॐ श्री सर्वदेहिनांशरण्याय नमः ।
9536 ॐ श्री सर्वदेवात्मकाय नमः ।
9537 ॐ श्री सर्ववश्यकराय नमः ।
9538 ॐ श्री सर्ववेदमूर्तये नमः ।
9539  ॐ श्री सर्वदेदार्थसंपत्तये नमः ।
9540  ॐ श्री सर्ववेदांतनिलयाय नमः ।

9541  ॐ श्री सर्वग्रहरूपिणे नमः ।
9542 ॐ श्री सर्वकारणकारणाय नमः ।
9543 ॐ श्री सर्वभेषजभेषजाय नमः ।
9544 ॐ श्री सर्वयोगविनिसृताय नमः ।
9545 ॐ श्री सर्वसंमताय नमः ।
9546 ॐ श्री सर्वपोषकाय नमः ।
9547 ॐ श्री सर्वविभवशालिने नमः ।
9548 ॐ श्री सर्वात्मकाय नमः ।
9549 ॐ श्री सर्वाभरणसंयुक्ताय नमः ।
9550 ॐ श्री सर्वाधाराय नमः ।

9551 ॐ श्री सर्वादये नमः ।
9552 ॐ श्री सर्वालंकारसंयुक्ताय नमः ।
9553 ॐ श्री सर्वात्मलिंगाय  नमः ।
9554 ॐ श्री सर्वात्मभुवे नमः ।
9555 ॐ श्री सर्वातिशयाय नमः ।
9556 ॐ श्री सर्वार्तिहराय नमः ।
9557 ॐ श्री सर्वान्तर्यामिणे नमः ।
9568 ॐ श्री सर्वात्मज्योतिषे नमः ।
9559 ॐ श्री सर्वापन्मोचकत्वेष्ट सर्वापास्याय नमः ।
9560 ॐ श्री सर्वात्मान्तरवर्तिने नमः ।

9561 ॐ श्री सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः ।
9562 ॐ श्री सर्वान्ताय नमः ।
9563 ॐ श्री सर्वातिशयाय नमः ।
9564 ॐ श्री सर्वचाराय नमः ।
9565 ॐ श्री सर्वायुध धराय नमः ।
9566 ॐ श्री सर्वाध्यक्षाय नमः ।
9567 ॐ श्री सर्वाश्रयाय नमः ।
9568 ॐ श्री सर्वांगाय नमः ।
9569 ॐ श्री सर्वायुधविशारदाय नमः ।
9570 ॐ श्री सर्वावासाय नमः ।

9571 ॐ श्री सर्वाशयाय नमः ।
9572 ॐ श्री सर्वांरूपाय नमः ।
9573 ॐ श्री सर्वांगसुंदराय नमः ।
9574 ॐ श्री सर्वावयवसंदीप्ताय नमः ।
9575 ॐ श्री सर्वाभरणभूषिताय नमः ।
9576 ॐ श्री सर्वार्थसाधनोपायाय  नमः ।
9577 ॐ श्री सर्वाघनाशनाय नमः ।
9578 ॐ श्री सर्वाक्षोभ्याय नमः ।
9579 ॐ श्री सर्वात्मगोचराय नमः ।
9580 ॐ श्री सर्वामरमुनीश्वराय नमः ।

9581 ॐ श्री सर्वानवद्याय नमः ।
9582 ॐ श्री सर्वासुनिलयाय नमः ।
9583 ॐ श्री सर्वालंकारसंशोभिताय नमः ।
9584 ॐ श्री सर्वावयवसंपूर्णाय नमः ।
9585 ॐ श्री सर्वार्थसाधकाय नमः ।
9586 ॐ श्री सर्वेश्वरेश्राय नमः ।
9587 ॐ श्री सर्वेन्द्रियगोचराय नमः ।
9588 ॐ श्री सर्वेप्सितप्रदाय नमः ।
9589 ॐ श्री सर्वेषांसर्वदाय नमः ।
9590 ॐ श्री सर्वेश्वराय नमः ।

9591 ॐ श्री सर्वोपरिचराय नमः ।
9592 ॐ श्री सर्वोत्तमाय नमः ।
9593 ॐ श्री सर्वेश्वर्यसमन्विताय नमः ।
9594 ॐ श्री सर्वेष्टाय नमः ।
9595 ॐ श्री सर्वेषांप्रणिनांपतये नमः ।
9596 ॐ श्री सर्वेश्वर्यसंपन्नाय नमः ।
9597 ॐ श्री सर्वेंगितज्ञाय नमः ।
9598 ॐ श्री सर्वोरगेश्वराय नमः ।
9599 ॐ श्री सर्वोपाधिविनिर्मुक्ताय नमः ।
9600 ॐ श्री सर्वोपास्याय नमः ।

9601 ॐ श्री सर्वोपद्रवनाशनाय नमः ।
9602 ॐ श्री सर्वोपनिषदस्थिताय नमः ।
9603 ॐ श्री सर्वोत्तुंगाय नमः ।
9604 ॐ श्री स्वर्णरत्नांगदलसत्पंचद्वयभुजान्विताय नमः ।
9605 ॐ श्री स्वर्णवर्णशेषपाशशोभितांगमंडलाय नमः ।
9606 ॐ श्री स्वर्णकेशाय नमः ।
9607 ॐ श्री सर्पभूषाय नमः ।
9608  ॐ श्री सर्पहाराय नमः ।
9609 ॐ श्री सर्पयज्ञोपवीतिने नमः ।
9610  ॐ श्री सर्पग्रैवेयकांगदाय नमः ।

9611 ॐ श्री सर्पराजोत्तरीयाय नमः ।
9612 ॐ श्री सर्पप्रोत कपाल शुक्ति शकल व्याकीर्ण पंचोरगाय नमः ।
9613 ॐ श्री सर्पाधिराजौषधिनाध युध्दक्षुभ्य जटामंडलगव्हराय नमः ।
9614 ॐ श्री स्वर्गमार्गनिरर्गलाय नमः ।
9615 ॐ श्री स्वर्गापवर्गदात्रे नमः ।
9616 ॐ श्री स्वर्धुन्यूर्ध्व जलक्लिन्न जटामंडल मंडिताय  नमः ।
9617 ॐ श्री स्वर्धुनी चन्द्र कल विराजित किरीटाय नमः ।
9618 ॐ श्री सरोज किंजल्क समान वर्णाय नमः ।
9619 ॐ श्री स्मरारतये नमः ।
9620 ॐ श्री स्मर प्राण दीपकाय नमः ।

9621 ॐ श्री स्मरांतकाय नमः ।
9622 ॐ श्री स्मरहारय नमः ।
9623 ॐ श्री स्मरशासनाय नमः ।
9624 ॐ श्री स्मरमदविनाशनाय नमः ।
9625 ॐ श्री सारस संभवसन्नुताय नमः ।
9626 ॐ श्री सारंगद्विजसंतापशमनाय नमः ।
9627 ॐ श्री सारग्रीवाय नमः ।
9628 ॐ श्री सारविशारदाय नमः ।
9629 ॐ श्री सारसाक्ष समुजृंभ सायकाय नमः ।
9630 ॐ श्री सारभूताय नमः ।

9631 ॐ श्री सारग्राहिणे नमः ।
9632 ॐ श्री सार्वकालिकसंसिध्दये नमः ।
9633 ॐ श्री स्थिराय नमः ।
9634 ॐ श्री स्थिरधन्विने नमः ।
9635 ॐ श्री स्थिरभक्तियोगसुलभाय नमः ।
9636 ॐ श्री स्थिरविज्ञानाय नमः ।
9637 ॐ श्री स्थिरप्रज्ञाय नमः ।
9638 ॐ श्री स्थिरयोगाय नमः ।
9639 ॐ श्री स्थिरमार्गाय नमः ।
9640 ॐ श्री स्थिरासनाय नमः ।

9641 ॐ श्री स्थिरागमाय नमः ।
9642 ॐ श्री सुरविद्विषांप्रल्हादाय नमः ।
9643 ॐ श्री सुरगुरूसुरवरपूजितलिंगाय नमः ।
9644 ॐ श्री सुर वन पुष्प सदार्चित लिंगाय नमः ।
9645 ॐ श्री सुरवंद्यपादाय नमः ।
9646 ॐ श्री सुरसिध्दनिवासाय नमः ।
9647 ॐ श्री  सुरगुरूप्रियाय नमः ।
9648 ॐ श्री सुरदेवाय नमः ।
9649 ॐ श्री सुरभ्युतरणाय नमः ।
9650 ॐ श्री सुरशत्रुघ्ने नमः ।

9651 ॐ श्री सुरभये नमः ।
9652 ॐ श्री सुरकार्यहिताय नमः ।
9653 ॐ श्री सुरवल्लभाय नमः ।
9654 ॐ श्री सुरनिम्रगाधराय नमः ।
9655 ॐ श्री सुरवरमुनिसेविताय नमः ।
9656 ॐ श्री सुरम्यरूपाय नमः ।
9657 ॐ श्री सुरमुनिसंन्नुताय नमः ।
9658 ॐ श्री सुरगणैगयाय नमः ।
9659 ॐ श्री सुरगणार्चितपादाय नमः ।
9660 ॐ श्री सुरपतिस्तुताय नमः ।

9661 ॐ श्री सुरमुनिगणसुप्रसादकाय नमः ।
9662 ॐ श्री सुरमुनिशान्ताम्बुजाताश्रयाय नमः ।
9663 ॐ श्री सुरारिघ्ने नमः ।
9664 ॐ श्री सुराग्र गण्यदेवाय नमः ।
9665 ॐ श्री सुरासुराराधितपादपद्माय नमः ।
9666 ॐ श्री सुरासुरनमस्कृताय नमः ।
9667 ॐ श्री सुराधिपाय नमः ।
9668 ॐ श्रीसुरारिसंहर्त्रे नमः ।
9669 ॐ श्री सुरांगनानृत्यपराय नमः ।
9670 ॐ श्री सुरूचिररूचिजालाय नमः ।

9671 ॐ श्री सुरेशोरूकिरीटनामरत्नावृताष्टापदविष्टराय नमः ।
9672 ॐ श्री सुरेशाद्यभिवंदिताय  नमः ।
9673 ॐ श्री सुरेशानाय नमः ।
9674 ॐ श्री सुरोत्तमाय नमः ।
9675 ॐ श्री सुरोत्तमोत्तमाय नमः ।
9676 ॐ श्री सूर्यकोटिविभासुराय नमः ।
9677 ॐ श्री सूर्यमंडलमध्यगाय नमः ।
9678 ॐ श्री सूर्याणांपतये नमः ।
9679 ॐ श्री सूर्यचंद्राग्निग्रहनक्षत्ररूपिणे नमः ।
9680 ॐ श्री सूरिजनगेयाय नमः ।

9681 ॐ श्री सूरिपोषकाय  नमः ।
9682 ॐ श्री सूरिगानप्रियाय नमः ।
9683 ॐ श्री सूर्यकोटिसमप्रभाय नमः ।
9684 ॐ श्री सूर्याग्निनयनाय नमः ।
9685 ॐ श्री सूर्यचंद्राग्निपीठस्थाय नमः ।
9686 ॐ श्री सूर्यग्निसोमवर्णाय नमः ।
9687 ॐ श्री सूर्याय नमः ।
9688 ॐ श्री सूर्यतापनाय  नमः ।
9689  ॐ श्री स्फुरन्मकरकुंडलाय  नमः ।
9690 ॐ श्री स्मेराननाय नमः।

9691 ॐ श्री स्मेरांचिताननांभोज करूणापूरितेक्षणाय नमः ।
9692 ॐ श्री सौराष्टे सोमनाथाय नमः ।
9693 ॐ श्री सौराणांभास्कराकाराय नमः ।
9694 ॐ श्री सौराष्ट्रे ज्योतिर्मयाय नमः ।
9695 ॐ श्री संसारसारथये नमः ।
9696 ॐ श्री संसारास्त्राय नमः ।
9697 ॐ श्री संसारसमुद्रसेतवे नमः ।
9698 ॐ श्री संसारार्णवमग्नानांसमुध्दरणहेतवे नमः ।
9699 ॐ श्री संसारमोचकाय नमः ।
9700 ॐ श्री सस्मितमुखाय नमः ।

9701 ॐ श्री स्वस्तिदाय नमः ।
9702 ॐ श्री स्वस्तिभुजे नमः ।
9703 ॐ श्री स्वस्थाय नमः ।
9704 ॐ श्री स्वसेवासमायात देवासुरेन्द्रा नमन्मौलिमंदार मालाभिषिक्ताय नमः ।
9705 ॐ श्री सस्पिंजराय नमः ।
9706 ॐ श्री सुसंकल्पाय नमः ।
9707 ॐ श्री सुस्वरूपाय नमः ।
9708 ॐ श्री स्वसंवेद्याय नमः ।
9709 ॐ श्री संसारतारकाय नमः ।
9710 ॐ श्री संसारभयनाशनाय नमः ।

9711 ॐ श्री संसारवैद्याय नमः ।
9712 ॐ श्री संसेवितभृगुतुंगाय नमः ।
9713 ॐ श्री सुसहाय नमः ।
9714 ॐ श्री सुसस्याय नमः ।
9715 ॐ श्री सुस्थिराय नमः ।
9716 ॐ श्री सुस्वप्नाय नमः ।
9717 ॐ श्री सुस्प्नफलदायकाय नमः ।
9718 ॐ श्री सुसंक्षेपाय नमः ।
9719 ॐ श्री सुस्नाताविपाटकाय नमः ।
9720 ॐ श्री सुस्मिताननाय नमः ।

9721 ॐ श्री सहस्राक्षाय नमः ।
9722 ॐ श्री सहस्रपत्रनिलयाय  नमः ।
9723 ॐ श्री सहस्रपदे नमः ।
9724 ॐ श्री सहस्रफणिभूषणाय नमः ।
9725 ॐ श्री सहस्रनामसंस्तुत्याय नमः ।
9726 ॐ श्री सहस्रबाहवे नमः ।
9727 ॐ श्री सहस्रयुगधारिणे नमः ।
9728 ॐ श्री सहस्रपादचाराय नमः ।
9729 ॐ श्री सहस्रमूघ्न  नमः ।
9730 ॐ श्री सहस्रमूर्तये  नमः ।

9731 ॐ श्री सहस्राक्षबलावहाय नमः ।
9732 ॐ श्री सहस्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीटभुवे  नमः ।
9733 ॐ श्री सहस्रागमकटितटाय नमः ।
9734 ॐ श्री सहस्रभानुसंकाशचक्रदाय नमः ।
9735 ॐ श्री सहस्रकोटितपनसंकाशाय नमः ।
9736 ॐ श्री सहस्रारमहामंदिराय नमः ।
9737ॐ श्री सहस्रलिंगाय नमः ।
9738 ॐ श्री सहस्रदलमध्यस्थाय नमः ।
9739 ॐ श्री सहस्रप्रणवाय नमः ।
9740 ॐ श्री सहस्रनयनादिवन्दिताय नमः ।

9741 ॐ श्री सहस्रार्कच्छाटाभास्वद्विमानांतस्थिताय नमः ।
9742 ॐ श्री सहमानाय नमः ।
9743 ॐ श्री सहजानंदाय नमः ।
9744 ॐ श्री सहजानंदसंदोहसंयुक्ताय नमः ।
9745 ॐ श्री सहिष्णवे नमः ।
9746 ॐ श्री संहर्त्रे नमः ।
9747 ॐ श्री संहारकर्त्रे नमः ।
9748 ॐ श्री संहारमूर्तये नमः ।
9749 ॐ श्री सैह्यगोदावरीतीरवासाय नमः ।
9750 ॐ श्री स्वाहाकाराय नमः ।

9751 ॐ श्री स्वाहाशक्तये नमः ।
9752 ॐ श्री स्वाहाशक्तये नमः ।
9753 ॐ श्री सिंहस्कंधाय नमः ।
9754 ॐ श्री सिंहशार्दूलरूपाय नमः ।
9755 ॐ श्री सिंहदौष्टाय नमः ।
9756 ॐ श्री सिंहवाहनाय नमः ।
9757 ॐ श्री सिंहसंहननाय नमः ।
9758 ॐ श्री सुह्रदे नमः ।
9759 ॐ श्री सुहोत्राय नमः ।
9760 ॐ श्री सुह्रत्प्रियाय नमः ।

9761 ॐ श्री साक्षिणे नमः ।
9762 ॐ श्रीसाक्षात्कैवल्यरूपाय नमः ।
9763 ॐ श्री संक्षेप् त्रे नमः ।
9764 ॐ श्री साक्षान्मंगलदैवताय नमः ।
9765 ॐ श्री साक्षात्कैवल्यपदायकाय  नमः ।
9766 ॐ श्री सूक्ष्मतनवे नमः ।
9767 ॐ श्री सूक्ष्मातसूक्ष्मपरागतये नमः ।
9768 ॐ श्री सूक्ष्मात्मने नमः ।
9769 ॐ श्री सूक्ष्मगोचराय नमः ।
9770 ॐ श्री सूक्ष्मप्रमाणभूताय नमः ।

9771 ॐ श्री सूक्ष्मार्थ विदे नमः ।
9772 ॐ श्री सूक्ष्माकार्यार्थदर्शिने नमः ।
9773 ॐ श्री सूक्ष्मागमगुह्यकाय नमः ।


ह हाकारस्य हंसोदेवता आयुरारोग्यसिध्दर्थे जपेविनियोगः।


9774 ॐ श्री ह्रींकृताय नमः ।
9775 ॐ श्री ह्रींकारारामशारिकाय नमः ।
9776 ॐ श्री ह्रींकारसौधराजाय नमः ।
9777 ॐ श्री ह्रींकारधुनीहंसाय नमः ।
9778 ॐ श्री हुंकारजपसंतुष्टाय नमः ।
9779 ॐ श्री हंत्रे नमः ।
9780 ॐ श्री हतपापवृंदाय नमः ।


9781 ॐ श्री ह्रतपुंडरीकशयनाय  नमः ।
9782 ॐ श्री ह्रतपुंडरीकसंस्थाय नमः ।
9783 ॐ श्री ह्रतपुंडरीकान्नतरसन्विष्टाय ।
9784 ॐ श्री ह्रतरागाय नमः ।
9785  ॐ श्री ह्रतपंकजसमासीनाय नमः ।
9786 ॐ श्री ह्रतपद्म मध्य निलयाय नमः ।
9787 ॐ श्री ह्रपद्माकर्णकाशायिने नमः ।
9788 ॐ श्री ह्रतकमलस्थाय नमः ।
9789 ॐ श्री हितमतये नमः ।
9790 ॐ श्री हितकारिणे नमः ।

9791 ॐ श्री हिताहितसमाय नमः ।
9792 ॐ श्री हितैशिणे हितकृतसौम्याय नमः ।
9793 ॐ श्री हुतप्रियाय नमः ।
9794 ॐ श्री हुताशनाय नमः ।
9795 ॐ श्री हुताशनसहायाय नमः ।
9796 ॐ श्री हुतभुग् ज्वालाकोटि भानुसमप्रभाय नमः ।
9797 ॐ श्री हेतुभिः समलंकृताय नमः ।
9798 ॐ श्री हेतुभूताय नमः ।
9799 ॐ श्री हेतिधृते नमः ।
9800  ॐ श्री ह्रद्याय नमः ।

9801 ॐ श्री ह्रदिसन्निविष्टाय नमः ।
9802 ॐ श्री ह्रादनाय नमः ।
9803 ॐ श्री हीनाय नमः ।
9804 ॐ श्री  ह्रीं बीजजप चिन्हिताय नमः ।
9805 ॐ श्री हिमवतगिरीसंश्रयाय नमः ।
9806 ॐ श्री हिमघ्ने नमः ।
9807 ॐ श्री हिमनायकाय नमः ।
9808 ॐ श्री हिमांगाय नमः ।
9809 ॐ श्री हिमालयेकेदाराय नमः ।
9810 ॐ श्री हिमाचलेन्द्रतनयावल्लभाय नमः ।

9811 ॐ श्री हिमचंदनकुंदेंदुकुमुदांभोजसन्निभाय नमः ।
9812  ॐ श्री हिमाद्रिजाता कुचकुंकुमांक वक्षस्थलालोल शिवाक्षमालाय नमः ।
9813 ॐ श्री  हिमाचलकृताश्रयाय नमः ।
9814 ॐ श्री ह्रींमते नमः ।
9815 ॐ श्री हेमांगाय नमः ।
9816 ॐ श्री हेमरूपाय नमः ।
9817 ॐ श्री हेमांशुकाय नमः ।
9818 ॐ श्री हेमगर्भाय नमः ।
9819 ॐ श्री हेमलिंगाय नमः ।
9820 ॐ श्री हेमरेतसे नमः ।

9821 ॐ श्री हेमाद्रिचापाय नमः ।
9822 ॐ श्री हैमवतीपतये नमः ।
9823 ॐ श्री हैमचिरांबराय नमः ।
9824 ॐ श्री हयशीर्षाय नमः ।
9825 ॐ श्री हरये नमः ।
9826 ॐ श्री हराय  नमः ।
9827 ॐ श्री हर्यक्षाय नमः ।
9828 ॐ श्री हर्यश्वाय नमः ।
9829 ॐ श्री हरीश्वराय
9830 ॐ श्री हर्त्रे नमः ।


9831 ॐ श्री हरिकेशाय नमः ।
9832 ॐ श्री हरिहराय नमः ।
9833 ॐ श्री हर्षप्रदाय नमः ।
9834 ॐ श्री हरयोगिने नमः ।
9835 ॐ श्री हरिवाहाय नमः ।
9836 ॐ श्री हरिध्वजाय नमः ।
9837 ॐ श्री हरिमार्गरताय नमः ।
9838 ॐ श्री हरिद्वर्णाय नमः ।
9839 ॐ श्री हरात्मकाय नमः ।
9840 ॐ श्री हरिमानसतोषणाय नमः ।

9841 ॐ श्री हरिताय नमः ।
9842 ॐ श्री हरिनायकाय नमः ।
9843  ॐ श्री हरिविरंचिसुराधिपपूजिताय नमः ।
9844  ॐ श्री हरिकराघातप्रभुतानध्वानसंतुष्टाय नमः ।
9845 ॐ श्री हरिकेशिने नमः ।
9846 ॐ श्री हरिनेत्राय नमः ।
9847 ॐ श्री हरिनेत्रपद्मार्चितपदाय नमः ।
9848 ॐ श्री हरिकेशोभ्यो  नमः ।
9849 ॐ श्री हरिनंदीशहस्ताब्जालंबनाय नमः ।
9850 ॐ श्री हरिसुलोचनाय नमः ।

9851 ॐ श्री हरेः कायापहारिणे नमः ।
9852 ॐ श्री हर्यक्षवाहनाय नमः ।
9853 ॐ श्री हरिदंबराय नमः ।
9854 ॐ श्री हरिश्चंद्राय नमः ।
 9855 ॐ श्री हरिप्रियाय नमः ।
9856 ॐ श्री हरिणाक्षाय नमः ।
9857 ॐ श्री हरित् क्षौमाय नमः ।
9858 ॐ श्री हर्यग्नींद्रात्मने नमः ।
9859 ॐ श्री हारिणे नमः ।
9860 ॐ श्री हारायित फणिराज फणामणि विराजिताय नमः ।

9861 ॐ श्री हारीतवरदाय नमः ।
9862 ॐ श्री हारकर्पूरगौरशरीराय नमः ।
9863 ॐ श्री हारकुंडलकेयुरादिभूषिताय नमः ।
9864 ॐ श्री हारीकृतभुजगराजाय नमः ।
9865 ॐ श्री हरणयरेतसे नमः ।
9866 ॐ श्री हिरण्यकवचोत्मभवाय नमः ।
9867 ॐ श्री हिरण्यबाहवे नमः ।
9868 ॐ श्री हिरण्याय नमः ।
9869 ॐ श्री हिरण्योद्भवकारणाय नमः ।
9870 ॐ श्री हिरण्यकवचाय नमः ।

9871 ॐ श्री हिरण्यदाय  नमः ।
9872 ॐ श्री हिरण्यश्मश्रवे नमः ।
9873 ॐ श्री हिरण्यगर्भपुत्राणांप्राणसंरक्षणाय नमः ।
9874 ॐ श्री हिरण्यकिंकिणीयुक्तकंकणाय नमः ।
9875 ॐ श्री हिरण्यगर्भोत्तमांगच्छेदकाय नमः ।
9876 ॐ श्री हिरण्यज्योतिविभ्रांतिसुप्रभाय नमः ।
9877 ॐ श्री हिरण्यपतये नमः ।
9878 ॐ श्री हिरण्यवाससे नमः ।
9879 ॐ श्री हिरण्यरूपाय नमः ।
9880 ॐ श्री हिरण्यनाभाय नमः ।

9881 ॐ श्री हिरण्यवर्णाय नमः ।
9882 ॐ श्री हिरण्यवीराय नमः ।
9883 ॐ श्री हिरण्यदायिने नमः ।
9884 ॐ श्री हिरण्यमालिने नमः ।
9885 ॐ श्री हिरण्यवसुरेतसे नमः ।
9886 ॐ श्री हिरण्यकुंडलाय नमः ।
9887 ॐ श्री हिरण्मयाय नमः ।
9888 ॐ श्री हिरण्मयपुरान्तस्थाय नमः ।
9889 ॐ श्री हिरण्यदन्ताय नमः ।
9890 ॐ श्री हिरण्यसंदृशे नमः ।

9891 ॐ श्री हिरण्यसदृशप्रभाय नमः ।
9892 ॐ श्रीहेरम्बताताय नमः ।
9893 ॐ श्री हल्लकांचतकिरीटाय नमः ।
9894 ॐ श्री हलायुधाय नमः ।
9895 ॐ श्री हालास्यमध्यनियाय नमः ।
9896 ॐ श्री हालास्यनायकाय नमः ।
9897 ॐ श्री हालास्यनाथाय  नमः ।
9898 ॐ श्री हालाहलालंकृतकंधराय नमः ।
9899 ॐ श्री हालास्येशाय नमः ।
9900 ॐ श्री हालास्यागतदेवदैत्यसंगतापदानाय नमः ।

9901 ॐ श्री हालास्यप्रियाय नमः ।
9902 ॐ श्री हालाहलविषापहाय नमः ।
9903 ॐ श्री हालाहलग्रासकरालकंठाय नमः ।
9904 ॐ श्री हल्लेखामंत्रमध्यगाय नमः ।
9905 ॐ श्री हविषे नमः ।
9906 ॐ श्री हव्यवाहाय नमः ।
9907 ॐ श्री हव्यवाहनाय नमः ।
9908 ॐ श्री हविष्यभुजे नमः ।
9909 ॐ श्री हवनाय नमः ।
9910 ॐ श्री हविष्याशिने नमः ।

9911 ॐ श्री हविर्हरये नमः ।
9912 ॐ श्री हविष्मते नमः ।
9913 ॐ श्री हव्यकव्याय नमः ।
9914 ॐ श्री हव्यकव्यभुजे नमः ।
9915 ॐ श्री हविर्धनाय नमः ।
9916 ॐ श्री हविःप्रियाय नमः ।
9917 ॐ श्री हंवामपादकटितटाय नमः ।
9918 ॐ श्री हंसाय नमः ।
9919 ॐ श्री हंसवाहनाय नमः ।
9920 ॐ श्री हंसवाहनसंस्तुताय नमः ।

9921 ॐ श्री हंसगतये नमः ।
9922 ॐ श्री हंसाराध्याय नमः ।
9923 ॐ श्री हंसाब्जसंभवसुदूरसुमस्तकाय नमः ।
9924 ॐ श्री हंसनाथाय नमः ।
9925 ॐ श्री हंसमंडलमध्यस्थाय नमः ।
9926 ॐ श्री हंसमंडलवासाय नमः ।
9927 ॐ श्री हंसनेत्राय नमः ।
9928 ॐ श्री हंसचक्ररथस्थाय नमः ।
9929 ॐ श्री हंसचक्रनिवासाय नमः ।
9930 ॐ श्री हस्तेवन्हिधराय नमः ।

9931 ॐ श्री हस्ताय नमः ।
9932 ॐ श्री हस्तराजत्पुंडरीकाय नमः ।
9933 ॐ श्री ह्रस्वाय नमः ।
9934 ॐ श्री हासमुखाव्जाय नमः ।
9935 ॐ श्री हिंस्रस्मशानिकोन्मोहनर्तनाय नमः ।
9936 ॐ श्री हैहयेशाय नमः ।
9937 ॐ श्री हाहाशब्दपरायणाय नमः ।

क्ष क्षकारस्य नृसिंहो देवता शत्रुजयार्थे विनियोगः


9938 ॐ श्री क्षांकारबीजनिलयाय नमः ।
9939  ॐ श्री क्षैंकारबीजनिलयाय नमः ।
9940 ॐ श्री क्षणिका नांक्षणाकाराय नमः ।

9941 ॐ श्री क्षणाय नमः ।
9942 ॐ श्री क्षणानांपतये नमः ।
9943 ॐ श्री क्षोणिपतिप्रीतिकराय नमः ।
9944 ॐ श्री क्षत्रु्भ्यो नमः ।
9945 ॐ श्री क्षतिक्षमाय नमः ।
9946 ॐ श्री क्षान्ताय नमः ।
9947 ॐ श्री क्षान्तिकराय नमः ।
9948 ॐ श्री क्षान्तिनिलयाय नमः ।
9949 ॐ श्री क्षान्त्यास्पदाय नमः ।
9950 ॐ श्री क्षितोपंचगुणप्रदाय नमः ।

9951 ॐ श्री क्षितिपतिपतये नमः ।
 9952 ॐ श्री क्षितीशाय नमः ।
9953 ॐ श्री क्षितिरूपाय  नमः ।
9954 ॐ श्री क्षेत्राय नमः ।
9955 ॐ श्री क्षेत्रपतये नमः ।
9956 ॐ श्री क्षेमकृते नमः ।
9957 ॐ श्री क्षेत्रेशाय नमः ।
9958 ॐ श्री क्षेत्रेज्ञाय नमः ।
9959 ॐ श्री क्षेत्रक्षेत्रज्ञाय नमः ।
9960 ॐ श्री क्षेत्रपालकाय नमः ।

9961 ॐ श्री क्षेत्राणांपतये नमः ।
9962 ॐ श्री क्षेत्राधिपतये नमः ।
9963  ॐ श्री क्षेत्राणांविमुक्तकाय नमः ।
9964  ॐ श्री क्षुद्रघ्ने नमः ।
9965 ॐ श्री क्षुधामराय नमः ।
9966 ॐ श्री क्षुन्निवारकाय नमः ।
9967 ॐ श्री षपणाय नमः ।
9968 ॐ श्री क्षपणदक्षाय नमः ।
9969 ॐ श्री क्षपापालाय नमः ।
9970 ॐ श्री क्षपितपूर्वदैत्याय नमः ।

9971 ॐ श्री क्षिप्रेषवे नमः ।
9972 ॐ श्री क्षिप्रदग्धपुरत्रयाय नमः ।
9973 ॐ श्री क्षिप्रक्षेमंकराय नमः ।
9974 ॐ श्री क्षिप्रप्रसन्नाय नमः ।
9975 ॐ श्री क्षिप्रप्रसादनाय नमः ।
9976 ॐ श्री क्ष्रूंबीजाय नमः ।
9977 ॐ श्री क्ष्माभृते नमः ।
9978 ॐ श्री क्षोभ्याय नमः ।
9979 ॐ श्री क्षोभरहिताय नमः ।
9980 ॐ श्री क्षोभनाशकाय नमः ।

9981 ॐ श्री क्षोभवर्जिताय नमः ।
9982 ॐ श्री क्षोभहारिणे नमः ।
9983 ॐ श्री क्षमाय नमः ।
9984 ॐ श्री क्षमापरपरायणाय नमः ।
9985 ॐ श्री क्षमिणांवराय नमः ।
9986 ॐ श्री क्षमाधनाय नमः ।
9987 ॐ श्री क्षमाधाराय नमः ।
9988 ॐ श्री क्षमालवे नमः ।
9989 ॐ श्री क्षमापतये नमः ।
9990 ॐ श्री क्षमाभर्त्रे  नमः ।

9991ॐ श्री क्षमावते नमः ।
9992ॐ श्री क्षमाप्रियाय नमः ।
9993 ॐ श्री क्षेमेश्वराय नमः ।
9994 ॐ श्री क्षामाय नमः ।
9995 ॐ श्री क्षामहराय नमः ।
9996 ॐ श्रीक्षामवते नमः ।
9997 ॐ श्री क्षामोदराय नमः ।
9998 ॐ श्री क्षामगात्राय नमः ।
9999 ॐ श्री क्षमाकराय नमः ।
10000 ॐ श्री क्षेमंकराय नमः ।

इति श्री शिव दश सहस्र नामावलिः  समाप्तः ।

ॐ श्री सांबसदाशिवार्पणमस्तु । ॐ श्री कृष्णार्पणमस्तु । ॐ तत् सत्  ॐ  श्री आई सुशीला ॐ तत् सत् चरणार्पणमस्तु ।

कृपया निम्नलिखीत लिंक्स भी देख लीजिये -

http://mohankharkar.wordpress.com/

http://maiism.weebly.com/

http://universalreligionmaiism.blogspot.in/

http://www.tumblr.com/blog/mohankharkar

http://crispywonderlandtriumph.tumblr.com/

https://maiismwordpree.wordpress.com/about/


http://mohankharkar.wix.com/mai-ism?fb_ref=Default

http://www.twitter.com/mohankharkar2

http://www.facebook.com/mohan.kharkar3

http://mohankharkar.wix.com/mai-ism?fb_ref=Default


http://mohankharkar.wix.com/mai-ism2?fb_ref=Default

http://mohankharkar.wix.com/mai-ism3

http://mohankharkar.wix.com/mai-ism4?fb_ref=Default

http://mohankharkar.wix.com/mai-ism5?fb_ref=Default

http://mohankharkar.wix.com/mai-ism6?fb_ref=Default

http://mohankharkar.wix.com/mai-ism7?fb_ref=Defaulthttp://www.chennaimath.org/istore/product/sri-lalitha-sahasranama-sri-lalitha-trisati-cd-chanting/

http://maaiism.blogspot.in/2015/06/introduction-in-appreciation.html?spref=fb

http://www.chennaimath.org/istore/product/sri-lalitha-sahasranama-sri-lalitha-trisati-cd-chanting/

http://www.worldcat.org/title/mother-and-mothers-thousand-names-mai-and-mai-sahasranams/oclc/17673452

http://books.google.co.in/books/about/Mothers_and_Mother_s_Thousand_Names_M%C3%A2i.html?id=X2RDQwAACAAJ&redir_esc=y

Tuesday, March 15, 2016

Names 9001 to 9500 of Shiva Ten Thousand Names श्री शिव दश सहस्रनामावलिः नाम क्रमांक 9001 से 9500 तकNames 9001 to 9500 of  Shiva Ten Thousand Names
श्री शिव दश सहस्रनामावलिः
 नाम क्रमांक 9001 से 9500 तक


9001 ॐ श्री स्वनामसदृशसौन्दर्यान्विताय नमः । 
9002 ॐ श्री सन्नुतामलनाम्ने नमः ।
9003 ॐ श्री सन्निवासाय नमः ।
9004  ॐ श्री सन्निरूपकाय नमः ।
9005 ॐ श्री सन्मार्गसूचकाय नमः ।
9006  ॐ श्री स्वानन्दमूलाय नमः ।
9007  ॐ श्री स्वानंदमृतनिर्भराय नमः ।
9008 ॐ श्री स्वानुभूत्येकमानाय नमः ।
9009  ॐ श्री सन्मार्गसूचकार्थविदे नमः ।
9010  ॐ श्री सन्मीनेषणाय नमः ।

9011 ॐ श्री सन्मित्राय  नमः ।
9012 ॐ श्री संन्यासिने नमः ।
9013 ॐ श्री संन्यासकृते नमः ।
9014  ॐ श्री स्वानुभवाय नमः ।
9015 ॐ श्री स्थानदाय नमः ।
9016 ॐ श्री सानंदांकुराय नमः ।
9017 ॐ श्री सानंदमुनिविज्ञातहराख्याभूतये नमः ।
9018 ॐ श्री सुनयनाय नमः ।
9019 ॐ श्री सुनासाय नमः ।
9020 ॐ श्री सुनिश्चलाय नमः ।

9021 ॐ श्री सुनिष्पन्नाय नमः ।
9022 ॐ श्री सुनीताये नमः ।
9023 ॐ श्री सूनास्त्रविनाशनाय नमः ।
9024 ॐ श्री सुनीताय नमः ।
9025 ॐ श्री सूनृताय नमः ।
9026 ॐ श्री सेनान्ये नमः ।
9027 ॐ श्री सेनापतये नमः ।
9028  ॐ  श्रीसेनानीनांपावकाये   नमः ।
9029  ॐ श्री स्वेनतेजसादीप्तिमते नमः ।
9030 ॐ श्री सेनकल्पाय नमः ।

9031 ॐ श्री सेनाभ्यो नमः ।
9032 ॐ श्री सेनानिभ्यो नमः ।
9033 ॐ श्री स्तेनरक्षकाय नमः ।
9034 ॐ श्री स्तेनानांपतये नमः ।
9035 ॐ श्री र्स्फें नमः ।
9036  ॐ श्री स्त्रै नमः ।
9037 ॐ श्री सप्तधाचाराय नमः ।
9038ॐ श्री सप्तलोकधृते नमः ।
9039 ॐ श्री सप्तजिव्हाय नमः ।
9040  ॐ श्री सप्तलोकाय नमः ।

9041 ॐ श्री सप्तवाहनाय नमः ।
9042 ॐ श्री सप्तकोटि महामंत्र मंत्रिता वयवाय नमः ।
9043 ॐ श्रीसप्तकोटि महामंत्र पूजिताय  नमः ।
9044 ॐ श्री  सप्तकोटि महामंत्र रूपाय नमः ।
9045 ॐ श्री सप्तविशंति याग कृते नमः ।
9046 ॐ श्री सप्तकोटिमहामंत्र मंत्रिता वयवद्युतये नमः ।
9047 ॐ श्री सप्तऋषीणां पतये नमः ।
9048 ॐ श्री सप्तऋषिभ्यो नमः ।
9049 ॐ श्री सप्तर्षि वंदिताय नमः ।
9050 ॐ श्री सप्तर्षि गण वंदिताय नमः ।

9051 ॐ श्री सप्तपातालचरणाय नमः ।
9052 ॐ श्री सप्तद्वीपोरूमंडिताय नमः ।
9053 ॐ श्री सप्तस्वर्लोकमुकुटाय नमः ।
9054 ॐ श्री सप्तसप्तिवरप्रदाय नमः ।
9055 ॐ श्री सप्तछंदनिधये नमः ।
9056 ॐ श्री सप्तहोत्राय नमः ।
9057 ॐ श्री सप्तस्वराश्रयाय नमः ।
9058 ॐ श्री सप्तमातृनिशेविताय नमः ।
9059 ॐ श्री सप्तछंद मोद मदाय  नमः ।
9060 ॐ श्री सप्तछंदोमयप्रभवे नमः ।

9061 ॐ श्री सप्तविशंतितारेशाय नमः ।
9062 ॐ श्री सप्ताश्वयाय नमः ।
9063 ॐ श्री सप्तैधसे नमः ।
9064 ॐ श्री  सप्तांगराज्य सुखदाय नमः ।
9065 ॐ श्री सप्ताब्धि केलिका साराय नमः ।
9066 ॐ श्री सप्रेम ह्रदय परिपाकाय  नमः ।
9067 ॐ श्री सप्रेम भ्रमराभिरामाय नमः ।
9068 ॐ श्री संपूर्ण कामाय नमः ।
9069 ॐ श्री सम्पत्प्रिदाय नमः ।
9070 ॐ श्री सम्प्रर्दनाय नमः ।

9071 ॐ श्री स्थपतये नमः ।
9072 ॐ श्री स्वपते नमः ।
9073 ॐ श्री स्वपदभूषीकृतसर्वमस्तकचयाय   नमः ।
9074 ॐ श्री स्वपद् भ्यो नमः ।
9075 ॐ श्री स्वाप वर्जिताय नमः ।
9076 ॐ श्री स्वापनाय नमः ।
9077 ॐ श्री स्वप्रकाशा मन स्कार ख्याय नमः ।
9078 ॐ श्री स्वप्रकाशाय नमः ।
9079 ॐ श्री स्वप्रखाश स्वरूपाय नमः ।
9080 ॐ श्री स्वप्रकाशात्मस्वरूपिणे नमः ।

9081 ॐ श्री स्वप्नगाय नमः ।
9082 ॐ श्री स्वप्नाय नमः ।
9083 ॐ श्री साम्प्रदायाय नमः ।
9084 ॐ श्री सुप्रदीपाय नमः ।
9085 ॐ श्री सुप्रसन्नाय नमः ।
9086 ॐ श्री सुप्रकाश स्वरूपाय नमः ।
9087 ॐ श्री सुप्रभेदागमनाभये नमः ।
9088 ॐ श्री सुप्रभाय नमः ।
9089 ॐ श्री सुप्रसादाय नमः ।
9090 ॐ श्री सुप्रतीकाय नमः ।


9091ॐ श्री सुप्रतापनाय नमः ।
9092  ॐ श्री सुप्रजाताय नमः ।
9093 ॐ श्री सुपात्राय नमः ।
9094  ॐ श्री सुपोषाय नमः ।
9095 ॐ श्री सुपाशाय नमः ।
9096 ॐ श्री सुपर्णाय  नमः ।
 9097 ॐ श्री सुपर्णवाहनप्रियाय नमः ।
9098 ॐ श्री सुपुष्पाय नमः ।
9099  ॐ श्री सुप्रीतानततेजसे नमः ।
9100 ॐ श्री सुप्रीताय नमः ।

9101 ॐ श्री सफलोदयाय नमः ।
9102  ॐ श्री सांबाय नमः ।
9103 ॐ श्री सुबलाय नमः ।
9104  ॐ श्री सुबालढ्याय नमः ।
9105  ॐ श्री सुबुध्द्ये नमः ।
9106 ॐ श्री सुबल बाणासुर वरप्रदाय नमः ।
9107 ॐ श्री सुबीजाय नमः ।
9108 ॐ श्री सुबंध विमोचनाय नमः ।
9109 ॐ श्री सुबांधवाय नमः ।
9110 ॐ श्री सुब्रम्ह्णयाय नमः ।

9111 ॐ श्री सभापतये नमः ।
9112 ॐ श्री सभानाथाय नमः ।
9113 ॐ श्री सभावनाय नमः ।
9114 ॐ श्री सभाभ्यो नमः ।
9115 ॐ श्री सभापतिभ्यो नमः ।
9116 ॐ श्री संभव्याय नमः ।
9117 ॐ श्री संभग्नाय नमः ।
9118 ॐ श्री संभ्रमाय नमः ।
9119 ॐ श्री संभूतये नमः ।
9120 ॐ श्री संभवाय नमः ।

9121  ॐ श्री स्वभावाय नमः ।
9122  ॐ श्री स्वभावरूद्राय नमः ।
9123  ॐ श्री स्वभाव निर्मला भोगाय नमः ।
9124  ॐ श्री स्वभक्तजन संताप पापद् भंग तत्पराय नमः ।
9125  ॐ श्री स्वभक्ताखिलदायकाय नमः ।
9126  ॐ श्री स्वभावानल दीप्तये नमः ।
9127  ॐ श्री स्वभावोदारधीराय नमः ।
9128  ॐ श्री स्वभावसिध्दाय नमः ।
9129  ॐ श्री स्वभावभद्राय नमः ।
9130  ॐ श्री स्वभावार्धाय नमः ।

9131 ॐ श्री स्वभावोत्कृष्टसद्भावाय नमः ।
9132 ॐ श्री स्वभावपूज्याय नमः ।
9133 ॐ श्री स्वाभारणप्रियाय नमः ।
9134 ॐ श्री सुभोगिने नमः ।
9135 ॐ श्री सुभगाभक्तिवैराग्यप्रसन्नाय नमः ।
9136 ॐ श्री सुभद्रवते नमः ।
9137 ॐ श्री सुभक्तिदाय नमः ।
9138 ॐ श्री सुभुजाय नमः ।
9139 ॐ श्री स्वभुजे नमः ।
9140 ॐ श्री सुभगासंश्रितपदाय नमः ।

9141 ॐ श्री सुभक्ति धेनुपालकाय नमः ।
9142 ॐ श्री सुभगाय नमः ।
9143 ॐ श्री सुभासे नमः ।
9144 ॐ श्री सोभ्याय नमः ।
9145 ॐ श्री सौभाग्यरस  जीवातु सारासार विवेकदृशे नमः ।
9146 ॐ श्री सौभाग्य वर्धनाय नमः ।
9147 ॐ श्री सौभगाय नमः ।
9148 ॐ श्री सौभाग्यनिधये नमः ।
9149 ॐ श्री समस्तजगदाधाराय नमः ।
9150 ॐ श्री समस्तसुमनः पूज्याय नमः ।

9151 ॐ श्री समस्तजगतांनेत्रे नमः ।
9152 ॐ श्री समस्तदेवानां वृत्तिदाय नमः ।
9153  ॐ श्री समस्तदेवेश्वराय नमः ।
9154 ॐ श्री समस्तसिध्दये नमः ।
9155 ॐ श्री समस्त गीर्वाण लोक शरण्याय नमः ।
9156 ॐ श्री समस्तलोकविग्रहाय नमः ।
9157 ॐ श्री समस्तगुणसागराय नमः ।
9158  ॐ श्री समस्तदुःख्खविध्वंसिने नमः ।
5159 ॐ श्री समस्तानंदकारणाय नमः ।
9160  ॐ श्री समस्तामरलोकपूजिताय नमः ।

9161 ॐ श्री समस्तासुरसेविताय नमः ।
9162 ॐ श्री समस्तर्षये नमः ।
9163 ॐ श्री समस्तैकबंधवे नमः ।
9164 ॐ श्री समस्तजगतांनाथाय नमः ।
9165 ॐ श्री समस्तसाक्षिणे नमः ।
9166 ॐ श्री समस्तकल्याणनिधनाय नमः ।
9167 ॐ श्री समष्टिविद्यानगरीनायकाय  नमः ।
9168 ॐ श्री समस्तस्वरूपाय नमः ।
9169 ॐ श्री समस्ताय नमः ।
9170 ॐ श्री समग्राय नमः ।

9171 ॐ श्री समयाय नमः ।
9172 ॐ श्री समदृष्टये नमः ।
9173 ॐ श्री समरमर्दनाय नमः ।
9174 ॐ श्री समंजसाय नमः ।
9175 ॐ श्री समाराय नमः ।
9176 ॐ श्री समर्चिताय नमः ।
9177 ॐ श्री समदशत्रुघ्नाय नमः ।
9178 ॐ श्री समग्रतेजसे नमः ।
9179 ॐ श्री समवर्तिने नमः ।
9180 ॐ श्री समस्तोत्राय नमः ।

9181 ॐ श्री समयासमयाचाराय नमः ।
9182 ॐ श्री समयासतध्दिताकाराय नमः ।
9183 ॐ श्री समानाय नमः ।
9184 ॐ श्री समाय नमः ।
9185 ॐ श्री समानाधिकवर्जिताय नमः ।
9186 ॐ श्री समानभिगम्याय नमः ।
9187 ॐ श्री समानाधिकृते नमः ।
9188 ॐ श्री समान्नायाय नमः ।
9189 ॐ श्री समायुक्ताय नमः ।
9190 ॐ श्री सम्राडाकृति धवलपश्चिम वदनाय नमः ।

9191 ॐ श्री संराजे नमः ।
9192 ॐ श्री समिध्दाय नमः ।
9193 ॐ श्री समिध्दोमप्रियाय नमः ।
9194 ॐ श्री सम्मिताय नमः ।
9195 ॐ श्री समित्यधिष्टिताय नमः ।
9196  ॐ श्री समितिंजयाय नमः ।
9197 ॐ श्री समीराहारात्मप्रवणजनह्रत्पद्मनिलयाय नमः ।
9198 ॐ श्री समिराहारेन्द्रांगदाय नमः ।
9199 ॐ श्री समीहनाय नमः ।
9200 ॐ श्री समुद्राय नमः ।

9201 ॐ श्री समुद्रोद्भूतगरलकंधराय नमः ।
9202  ॐ श्री समुद्रवनसाराय नमः ।
9203 ॐ श्री समुद्रोव्योममध्यस्थाय नमः ।
9204 ॐ श्री समुद्रोतनयाराध्याय नमः ।
9205 ॐ श्री स्वमूर्तिकेलिसंप्रीताय नमः ।
9206 ॐ श्री समृध्दीमते नमः ।
9207  ॐ श्री समृध्दिश्रियै नमः ।
9208  ॐ श्री समृत्युकप्रपंचौघमहाग्रासाय नमः ।
9209 ॐ श्री सामगाय नमः ।
9210 ॐ श्री सामवेदाय नमः ।

9211 ॐ श्री सामगायकाय नमः ।
9212 ॐ श्री सामसुज्येष्ठसाम्ने नमः ।
9213  ॐ श्री सामवेदप्रियाय नमः ।
9214 ॐ श्री सामप्रियाय नमः ।
9215 ॐ श्री सामगेयाय नमः ।
9216 ॐ श्री सामगप्रियाय नमः ।
9217 ॐ श्री सामवेत्रे नमः ।
9218  ॐ श्री सामलिंगाय नमः ।
9219 ॐ श्री सामेक्षणाय नमः ।
9220 ॐ श्री सामर्थ्याय नमः ।

9221 ॐ श्री साममयाय नमः ।
9222  ॐ श्री सामगानविनोदनाय नमः ।
9223 ॐ श्री सामगानप्रियाय नमः ।
9224 ॐ श्री सामगानरताय नमः ।
9225 ॐ श्री सामपंचदशाय नमः ।
9226 ॐ श्री साम्नान्धाम्ने नमः ।
9227 ॐ श्री सामगानसमाराध्याय नमः ।
9228 ॐ श्री सामवेद्याय नमः ।
9229 ॐ श्री सामान्याय नमः ।
9230 ॐ श्री सामास्याय नमः ।

9231 ॐ श्री सामन्यदेवाय नमः ।
9232 ॐ श्री सामाग्याय नमः ।
9233 ॐ श्री स्वामिध्येयाय नमः ।
9234 ॐ श्री स्वामिचित्तानुवर्तिने नमः ।
9235 ॐ श्री स्वामिने नमः ।
9236 ॐ श्री सुमंगलसुमंगलाय नमः ।
9237 ॐ श्री सुमंदाय नमः ।
9238 ॐ श्री सुमेखलाय नमः ।
9239 ॐ श्री सुमंगलाय नमः ।
9240 ॐ श्री सुमहास्वनाय नमः ।

9241 ॐ श्री सुमध्यमाय नमः ।
9242 ॐ श्री सुमनसे नमः ।
9243 ॐ श्री सुमनोलंकृतशिरसे नमः ।
9244 ॐ श्री सुमनःसेव्याय नमः ।
9245  ॐ श्री सुमनशेखराय नमः ।
9246 ॐ श्री सुमीनाक्षीवक्त्रांबुजतरूणसूर्याय नमः ।
9247 ॐ श्री सुमुखरागाय नमः ।
9248  ॐ श्री सुमुखाय नमः ।
9249 ॐ श्री सुम्रुडीकाय नमः ।
9250 ॐ श्री सुमूर्तये नमः ।

9251 ॐ श्री सोमार्धधारिणे नमः ।
9252 ॐ श्री सोमधराय नमः ।
9253 ॐ श्री सोमाधाराय नमः ।
9254  ॐ श्री सोमपादाय नमः ।
9255  ॐ श्री सोमकलाधरमौलये नमः ।
9256  ॐ श्री सोमसुंदराय नमः ।
9257 ॐ श्री सोमनाथाय नमः ।
9258 ॐ श्री सोमविभूषणाय नमः ।
9259 ॐ श्री सोममयाय नमः ।
9260 ॐ श्री सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ।

9261ॐ श्री सोमसोमरताय नमः ।
9262 ॐ श्री सोमसोमप्रियाय नमः ।
9263 ॐ श्री सोमपाय नमः ।
9264 ॐ श्री सोमभूषणाय नमः ।
9265 ॐ श्री सोमपावकमार्ताण्डलोचनाय नमः ।
9266 ॐ श्री सोमास्कंदाय नमः ।
9267 ॐ श्री सोमवह्निचक्षुषे नमः ।
9268 ॐ श्री सोमकलाधाराय नमः ।
9269 ॐ श्री सोमवारिनभोहुताशनसोमपानिलखाकृतये नमः ।
9270 ॐ श्री सोममंडलगाय नमः ।

9271 ॐ श्री सोमाय  नमः ।
9272 ॐ श्री सोमेशाय नमः ।
9273 ॐ श्री सौम्यवक्त्राय नमः ।
9274 ॐ श्री सौम्यदंष्ट्राविभूषिणे नमः ।
9275 ॐ श्री सौम्यवक्त्राधराय नमः ।
 9276 ॐ श्री सौम्यरूपाय नमः ।
9277 ॐ श्री सयज्ञारये नमः ।
9278 ॐ श्री संयोगाय नमः ।
9279 ॐ श्री संयुगापीडवाहनाय नमः ।
9280 ॐ श्री संयुताय नमः ।

9281 ॐ श्री संयोगिने नमः ।
9282 ॐ श्री संयमिने  नमः ।
9283  ॐ श्री समयमीध्येया नमः ।
9284 ॐ श्री स्वयंभुताय नमः ।
9285 ॐ श्री स्वयमादिविवर्जिताय नमः ।
9286 ॐ श्री स्वयमप्रणतात्मने नमः ।
9287 ॐ श्री स्वयंप्रभावाय नमः ।
9288 ॐ श्री स्वयंभुवे नमः ।
9289  ॐ श्री स्वयंज्योतिषे नमः ।
9290 ॐ श्री स्वयंप्रभवे नमः ।

9291 ॐ श्री स्वयंभ्वागममस्तकाय नमः ।
9292 ॐ श्री स्वयंभुवेद्याय नमः ।
9293 ॐ श्री स्वयंपंचब्रह्मादिमूर्तये नमः ।
9294 ॐ श्री स्वयंसर्वाधाराय नमः ।
9295 ॐ श्री स्वयंविश्वभासकाय नमः ।
9296 ॐ श्री स्वयंप्रकाशाय नमः ।
9297 ॐ श्री स्वयंज्योतिस्वरूपिणे नमः ।
9298 ॐ श्री स्वयंभूपूजिताय नमः ।
9299 ॐ श्री स्वयंजाताय  नमः ।
9300 ॐ श्री स्वयंसिध्दाय नमः ।

9301 ॐ श्री स्वयंप्रकाशचिरंतनाय नमः ।
9302 ॐ श्री स्वयंव्यक्ताय नमः ।
9303 ॐ श्री स्वयंभुवे नमः ।
9304 ॐ श्री सायंतांडवसंभवाय नमः ।
9305 ॐ श्री सायकचक्रधारिणे नमः ।
9306 ॐ श्री स्तायुरक्षकाय नमः ।
9307 ॐ श्री स्तायूनांपतये नमः ।
9308 ॐ श्री स्वायुधाय नमः ।
9309 ॐ श्री सुयुक्ताय नमः ।
9310 ॐ श्री सुयज्ञाय नमः ।

9311 ॐ श्री सुयामुनाय नमः ।
9312 ॐ श्री सुयशःश्रीमुख वधू संगीता स्वादिने नमः ।
9313 ॐ श्री स्तूयमानाय नमः ।
9314 ॐ श्री सरसाय नमः ।
9315 ॐ श्री सरसांबुनिधये नमः ।
9316 ॐ श्री सरस सुभाषणाय नमः ।
9317 ॐ श्री सरसस्वत्याश्रयाय नमः ।
9318 ॐ श्री सरसचित्रगतये नमः ।
9319 ॐ श्री सरसगुणयुताय नमः ।
9320 ॐ श्री सरसमृदुभाषाय नमः ।

9321 ॐ श्री सरससुफलदाय नमः ।
9322 ॐ श्री  सरसगुणगणाय नमः ।
9323 ॐ श्री सरसवदनाय नमः ।
9324 ॐ श्री सरस्वत्यंबुसेविताय नमः ।
9325 ॐ श्री सरसिजविपक्षचूडाय नमः ।
9326 ॐ श्री सरसिजकुवलयजागरसंवेशन जागरूकलोचनाय नमः ।
9327 ॐ श्री सरसिरूहसंजातप्राप्तसारथये नमः ।
9328 ॐ श्री सरसीरूहपत्रायतदृशे नमः ।
9329 ॐ श्री सरस्याय नमः ।
9330 ॐ श्री सरिज्जटालाय नमः ।


9331 ॐ श्री सर्गस्थितिविनाशानांकतृप्रेरकाय नमः ।
9332 ॐ श्री सर्गाणांपतये नमः ।
9333 ॐ श्री सर्वसाक्षिणे नमः ।
9334 ॐ श्री सर्वप्रदाय नमः ।
9335 ॐ श्री सर्वतःकृतासनाय नमः ।
9336 ॐ श्री सर्वत्रपाणिपादाय नमः ।
9337  ॐ श्री सर्वतोमुखाय नमः ।
9338  ॐ श्री सर्वमंगलाकाराय नमः ।
9339 ॐ श्री सर्वस्यजगतःपात्रे नमः ।
9340 ॐ श्री सर्वलोकानांनेत्रे नमः ।

9341 ॐ श्री सर्ववेदान्तपारगाय नमः ।
9342 ॐ श्री सर्वशास्त्रार्थसंपन्नाय नमः ।
9343 ॐ श्री सर्वसौभाग्यनिलयाय नमः ।
9344 ॐ श्री सर्वकारणाय नमः ।
9345 ॐ श्री सर्वह्रते नमः ।
9346 ॐ श्री सर्वकृते नमः ।
9347 ॐ श्री सर्वलोकेशाय नमः ।
9348 ॐ श्री सर्वसृष्ट्यर्थाय नमः ।
9349 ॐ श्री सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः ।
9350 ॐ श्री सर्वलोकैकजीवातवे नमः ।

9351 ॐ श्री सर्वज्ञाय नमः ।
9352 ॐ श्री सर्वभावकराय नमः ।
9353 ॐ श्री सर्वशुभंकराय नमः ।
9354 ॐ श्री सर्वशस्त्रभृतांवराय नमः ।
9355 ॐ श्री सर्वप्रपंच सृष्ट्यादि पंचकृत्य कत्रै नमः ।
9356 ॐ श्री सर्वदिव्यैरलंकाय नमः ।
9357 ॐ श्री सर्वलोकविभूषणाय नमः ।
9358 ॐ श्री सर्वधर्मज्ञाय नमः ।
9359 ॐ श्री सर्वभूतप्रियाय नमः ।
9360 ॐ श्री सर्वभूतपतये  नमः ।

9361 ॐ श्री सर्वसुरश्रेष्ठाय नमः ।
9362 ॐ श्री सर्वसुराधिपाय नमः ।
9363 ॐ श्री सर्वपापक्षयाय नमः ।
9364 ॐ श्री सर्ववेदमंत्रजनकपंचवदनाय नमः ।
9365 ॐ श्री सर्वज्ञशक्तिह्रदयाय नमः ।
9366 ॐ श्री सर्वतःपाणिपादाय नमः ।
9367 ॐ श्री सर्वरोगविनाशनाय नमः ।
9368 ॐ श्री सर्वकल्मषनाशिने नमः ।
9369 ॐ श्री सर्वसंपदांदात्रे नमः ।
9370 ॐ श्री सर्वसंपदांप्रभवे नमः ।

9371 ॐ श्री सर्वदेवस्तुताय नमः ।
9372 ॐ श्री सर्वभूतात्मभूताय नमः ।
9373 ॐ श्री सर्वसंहरणाय नमः ।
9274 ॐ श्री सर्ववेदार्थविदूषांस्वायंभुवाय नमः ।
9375 ॐ श्री सर्व रक्षसां  निॠऋतये नमः ।
9376 ॐ श्री सर्वलोकैकसंहर्त्रे नमः ।
9377 ॐ श्री सर्वलोकैकनिर्मात्रे नमः ।
9378 ॐ श्री सर्व जन सद् गुरवे नमः ।
9379 ॐ श्री सर्वगाय नमः ।
9380 ॐ श्री सर्वगुणाकराय नमः ।

9381 ॐ श्री सर्वशास्त्रे नमः ।
9382 ॐ श्री सर्वदेवानांपालकाय नमः ।
9383 ॐ श्री सर्वमूर्तेनामादिकर्त्रे नमः ।
9384 ॐ श्री सर्वशक्तिधराय नमः ।
9385 ॐ श्री सर्वह्रतसन्निविष्टाय नमः ।
9386 ॐ श्री सर्वपापहराय नमः ।
9387 ॐ श्री सर्वभोगसंमृ ध्दाय नमः ।
9388 ॐ श्री सर्वज्ञमूर्तये नमः ।
9389 ॐ श्री सर्वशाखाधिपतये नमः ।
9390 ॐ श्री सर्वंसहाचक्रस्यंदनाय नमः ।

9391 ॐ श्री सव्रनिहंत्रे नमः ।
9392 ॐ श्री सर्वगुह्यपिशाचानांपतये नमः ।
9393 ॐ श्री सर्वगुणोपपन्नाय नमः ।
9394 ॐ श्री सर्वस्वरूपिणे नमः ।
9395 ॐ श्री सर्वलोकानांप्रभवे नमः ।
9396 ॐ श्रीसर्वसच्चित्सुखात्मकाय  नमः ।
9397 ॐ श्री सव्रकल्याणकारणाय नमः ।
9398 ॐ श्री सर्वजगतांकारणाय नमः ।
9399 ॐ श्री सर्वसौभाग्यसिध्दिदाय नमः ।
9400 ॐ  श्री सर्वमंगलहेतवे  नमः ।


9401 ॐ श्री सर्वभूतानामाधाराय नमः ।
9402 ॐ श्री सर्वभुतानामनुग्रहपरायणाय नमः ।
9403 ॐ श्री सर्वजगतामधिपाय  नमः ।
9404  ॐ श्रीसर्वह्रदयैकनिवासाय नमः ।
9405 ॐ श्री सर्वदेवादिदेवाय नमः ।
9406 ॐ श्री सर्वमंत्राधिष्ठिताय नमः ।
9407 ॐ श्री सर्वमंत्रस्वरूपाय नमः ।
9408 ॐ श्री सर्वशक्तिधाम्ने नमः ।
9409 ॐ श्री सर्वस्मै नमः ।
9410 ॐ श्री सर्वसत्यावलंबनाय नमः ।

9411 ॐ श्री सर्वधर्मफलप्रदाय नमः ।
9412 ॐ श्री सर्वविदे नमः ।
9413 ॐ श्री सर्वरोगघ्नाय नमः ।
9414 ॐ श्री सर्वगोप्त्रे नमः ।
9415 ॐ श्री सर्वशास्त्ररहस्यविदे नमः ।
9416 ॐ श्री सर्वशक्तिप्रपूजिताय नमः ।
9417 ॐ श्री सर्वजिते नमः ।
9418 ॐ श्री सर्वधर्मसमन्विताय नमः ।
9419 ॐ श्री सर्वज्ञाननिधये नमः ।
9420 ॐ श्री सर्वलोकैकभूषणाय नमः ।

9421 ॐ श्रीसर्वसुगंधिसुलेपितलिंगाय  नमः ।
9422 ॐ श्री सर्वसमुद्भवकारणलिंगाय नमः ।
9423 ॐ श्री सर्वशंभवे नमः ।
9424 ॐ श्री सर्वदेवतपोमयाय नमः ।
9425 ॐ श्री सर्वसाधनाय नमः ।
9426  ॐ श्रीसर्वलोकप्रजापतये  नमः ।
9427 ॐ श्री सर्वपापहराय नमः ।
9428 ॐ श्री सर्वबंधविमोचनाय नमः ।
9429 ॐ श्री सर्वशासनाय नमः ।
9430 ॐ श्री सर्वास्त्रप्रभंजनाय नमः ।

9431 ॐ श्री सर्वदेवोत्तमोत्तमाय  नमः ।
9432  ॐ श्री सर्वभूतमहेश्वराय नमः ।
9433  ॐ श्री सर्वसहाय नमः ।
9434 ॐ श्री सर्ववाहनाय नमः ।
9435  ॐ श्री सर्ववेदात्मने नमः ।
9436 ॐ श्री सर्वसर्वसहोच्छ्रायस्यंदनश्रीमते नमः ।
9437 ॐ श्री सर्वशास्त्रस्वरूपिणे नमः ।
 9438 ॐ श्री सर्वसंगविवर्जिताय नमः ।
9439 ॐ श्री सर्वभूतह्रदिस्थाय नमः ।
9440 ॐ श्री सव्रतीर्थमयाय नमः ।

9441 ॐ श्री सर्वलक्षणसंपन्नाय नमः ।
9442 ॐ श्री सर्वशक्तिसमायुक्ताय नमः ।
9443  ॐ श्री सर्वकारणाय नमः ।
9444 ॐ श्री सर्वदेवसमाराध्याय नमः ।
9445 ॐ श्री सर्वभयघ्नाय नमः ।
9446 ॐ श्री सर्वमंगलदायकाय नमः ।
9447 ॐ श्री सर्वभक्षकाय नमः ।
9448 ॐ श्री सर्वलोकेशाय नमः ।
9449 ॐ श्री सर्वजीवदयापराय नमः ।
9450 ॐ श्री सर्वदेवनमस्कृताय नमः ।

9451 ॐ श्री सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः ।
9452 ॐ श्री सर्वपूरकाय नमः ।
9453 ॐ श्री सर्वरोगप्रशमनाय नमः ।
9454 ॐ श्री सर्वरोगविवर्जिताय नमः ।
9455 ॐ श्री सर्वप्रकृष्टाय नमः ।
9456 ॐ श्री सर्वज्वरभयापनयनाय नमः ।
9457 ॐ श्री सर्वदर्शनाय नमः ।
9458 ॐ श्री सर्वतश्चराय नमः ।
9459 ॐ श्री सर्वप्रवर्तनाय नमः ।
 9460 ॐ श्री सर्वतश्चक्षुषे नमः ।

9461 ॐ श्री सर्वव्यापिने नमः ।
9462 ॐ श्री सर्वभूतदमनाय नमः ।
9463 ॐ श्री सर्वविद्याधिदैवताय नमः ।
9464 ॐ श्री सर्वविद्याविशारदाय नमः ।
9465 ॐ श्री सर्वदिविद्याप्रदायिने नमः ।
9466 ॐ श्री सर्वजयिने नमः ।
9467 ॐ श्री सर्वरूपधृते नमः ।
9468 ॐ श्री सर्वलक्षणलक्षण्याय नमः ।
9569 ॐ श्री सर्वशक्तये नमः ।
9470 ॐ श्री सर्वसंश्र्लिष्टाय नमः ।9471 ॐ श्री सर्वतःसमाय नमः ।
9472 ॐ श्री सर्वगोचराय नमः ।
9473ॐ श्री सर्वसूत्रदृशे नमः ।
9474 ॐ श्री सर्वधाम्ने नमः ।
9475 ॐ श्री सर्वनियोजकाय नमः ।
9476 ॐ श्री सर्वमोहनाय नमः ।
9477 ॐ श्री सर्वदेवप्रियाय नमः ।
9478 ॐ श्री सर्वदेवमयाय नमः ।
9479 ॐ श्री सर्वश्रेयसे नमः ।
9480  ॐ श्री सर्वहिताय नमः ।

9481 ॐ श्री सर्वकर्मफलप्रदाय नमः ।
9482 ॐ श्री सर्वकर्मविवर्जिताय नमः ।
9483 ॐ श्री सर्वविघ्नान्तकाय नमः ।
9484 ॐ श्री सर्वगर्वजिते नमः ।
9485 ॐ श्री सर्वमंत्रफलप्रदाय नमः ।
9486 ॐ श्री सर्वदुःख्खघ्ने नमः ।
9487 ॐ श्री सर्वदुःखविमोचनाय नमः ।
9488 ॐ श्री सर्वदुःखातिगाय नमः ।
9489 ॐ श्री सर्वज्ञशक्तये नमः ।
9490 ॐ श्री सर्वज्ञानप्रबोधिने नमः ।

9491 ॐ श्री सर्वतीर्थस्थिताय नमः ।
9492 ॐ श्री सर्वपर्वतवासिने नमः ।
9493 ॐ श्री सर्वशस्त्रस्वरूपिणे नमः ।
9494 ॐ श्री सर्वभूतप्रभंजनाय नमः ।
9495 ॐ श्री सर्ववर्णाय नमः ।
9496 ॐ श्री सर्वमायप्रभंजनाय नमः ।
9497 ॐ श्री सर्वसंपत्तिजनकाय नमः ।
9498 ॐ श्री सर्वभर्त्रे नमः ।
9499 ॐ श्री सर्वतंत्रप्रसूतये नमः ।
9500 ॐ श्री सर्वव्याधिचिकित्सकाय नमः ।Saturday, March 12, 2016

Names 8501 to 9000 of Shiva Ten Thousand Names श्री शिव दश सहस्र नामावलिः नाम 8501 से 9000 तक

Names 8501 to 9000 of Shiva Ten Thousand Names
श्री शिव दश सहस्र नामावलिः नाम 8501 से 9000 तक


8501 ॐ श्री शेषवासुकिसंसेव्याय नमः ।
8502 ॐ श्री शेषदेवादिपुरूषाय नमः ।
8503 ॐ श्री शेष्यशेषकलाश्रयाय नमः ।
8504 ॐ श्री शेषसंज्ञिताय नमः ।
8505 ॐ श्री श्रेष्ठाय नमः ।
8506 ॐ श्री शस्त्राय नमः ।
8507 ॐ श्री शस्त्रहारिणे नमः ।
8508 ॐ श्री शस्त्रभृतांरामाय नमः ।
8509 ॐ श्री श्वसते  नमः ।
8510 ॐ श्री शास्त्राय  नमः ।

8511 ॐ श्री शास्त्रे नमः ।
8512 ॐ श्री शास्त्रकराय नमः ।
8513 ॐ श्री शास्त्रवित्तमाय नमः ।
8514 ॐ श्री शास्त्रनेत्राय नमः ।
8515 ॐ श्री शास्त्रसंवेद्याय नमः ।
8516 ॐ श्री शास्त्रतत्वज्ञाय नमः ।
8517 ॐ श्री श्रीसौम्यलक्षणाय नमः ।
8518 ॐ श्री श्रीमहालास्यनिवासिने नमः ।
8519 ॐ श्री शाक्षरवामबाहवे नमः ।
8520 ॐ श्री शिक्षितदानवाय नमः ।

8521 ॐ श्री शिक्षिताखिलकामादिघातकाय नमः ।
8522 ॐ श्री शिषिन्ताधकदैतेयविक्रमाय नमः ।

 ष  - ष कारस्य सूर्योदेवता धर्माकमार्थसिध्दौ विनियोगः
8523 ॐ श्री षट् काराय नमः ।
8524 ॐ श्री षट् कोण पीठ मध्यस्थाय नमः ।
8525 ॐ श्री षट् कृतिकासमाजस्थाय नमः ।
8526 ॐ श्री षट् कोटि तीर्थ चर्याय नमः ।
8527 ॐ श्री षट् चक्राय नमः ।
8528 ॐ श्री षट् चक्र फणिभूषणाय नमः ।
8529 ॐ श्रीषट् चक्र भेदनाय नमः ।
8530 ॐ श्री षट् छक्ति परि वारिताय नमः ।

8531 ॐ श्री षट् छास्त्रार्थतत्वविदे नमः ।
8532 ॐ श्री षडध्व याग तत्पराय नमः ।
8533 ॐ श्री षड् ऋतु कुसुम स्रग्विणे नमः ।
8534 ॐ श्री षड् वर्गाय नमः ।
8535 ॐ श्री षडाक्षराय नमः ।
8536 ॐ श्री  षड्न गुणाय नमः ।
8537 ॐ श्री षड् धाराय नमः ।
8538 ॐ श्री षड् विधात्मने नमः ।
8539 ॐ श्री षडाम्नायरहस्यज्ञाय नमः ।
8540 ॐ श्री  षडंगुल महा ह्रदयाय नमः ।

8541 ॐ श्री षड्ध्व ध्वन्त विध्वंसिने नमः ।
8542 ॐ श्री षडात्मिकाय नमः ।
8543 ॐ श्री षडानन पित्रे नमः ।
8544 ॐ श्री षड् विधाकाराय नमः ।
8545 ॐ श्री षडाधारनिवासकाय नमः ।
8546 ॐ श्री षडाधारादिदैवताय नमः ।
8547 ॐ श्री षडूर्मिरहिताय नमः ।
8548 ॐ श्री षडूर्मिभयभेदकाय नमः ।
8449 ॐ श्री षडविकाररहिताय नमः ।
8550 ॐ श्री षड् विंशकाय नमः ।

8551 ॐ श्री षडैश्वर्यफलप्रदाय नमः ।
8552 ॐ श्री षडवैरिवर्गविध्वंसिने नमः ।
8553 ॐ श्री षड् भूमये नमः ।
8554 ॐ श्री क्षड् थ्वात्मने नमः ।
8555 ॐ श्री षडंगांगाय नमः ।
8556 ॐ श्री षडंगादिपदक्रमाय नमः ।
8557 ॐ श्री षडंगात्मने नमः ।
8558 ॐ श्री षंडाय नमः ।
8559 ॐ श्री षंडक्ष रात्मने नमः ।
8560 ॐ श्री षडग्रंथिभेदिने नमः ।

8561 ॐ श्री षोडशस्वरमातृकाय नमः ।
8562 ॐ श्री षोडशाब्द वयोयुक्त दिव्यांगाय नमः ।
8563 ॐ श्री षोडशाधारनिलयाय नमः ।
8564 ॐ श्री षोडशात्मस्वरूपाय नमः ।
8565 ॐ श्री षोडशाब्दकलावासाय नमः ।
8666 ॐ श्री षोडशीकृतवज्रांगाय नमः ।
8567 ॐ श्री षोडशेन्दुकलात्मकाय नमः ।
8568 ॐ श्री षोढान्यासमयाय नमः ।
8569 ॐ श्री षण्मुखाय नमः ।
8570 ॐ श्री षण्मुखप्रीताय नमः ।

8571 ॐ श्री षण्मुखजनकाय नमः ।
8572 ॐ श्री षम्वामपादनूपुराय नमः ।
8573 ॐ श्री षष्ठाय नमः ।
8574 ॐ श्री षष्ठी बालाय नमः ।
8575 ॐ श्री षष्ठिदाय नमः ।
8576 ॐ श्री षष्ठिभागाय नमः ।
8577 ॐ श्री षष्ठिजपपरायणाय नमः ।
8578 ॐ श्री षष्ठीनाथाय नमः ।
8579 ॐ श्री षष्ठीदोषहराय नमः ।

स  सकारस्य सरस्वती देवता वाग्सिध्दौ विनियोगः
8580 ॐ श्री सकाररूपाय नमः ।

8581 ॐ श्री सकलाय नमः ।
8582 ॐ श्री सकलाधाराय नमः ।
8583 ॐ श्री सकलागमपारगाय नमः ।
8584 ॐ श्री सकलतत्वात्मकाय नमः ।
8585 ॐ श्री सकललोकैककर्त्रे नमः ।
8586 ॐ श्री सकललोकैकसंहर्त्रे नमः ।
8587 ॐ श्री सकललोकैकगुरवे नमः ।
8588 ॐ श्री सकललोकैकसाक्षिणे नमः ।
8589 ॐ श्री सकलनिगमगुह्याय नमः ।
8590 ॐ श्री सकलवेदान्ततारकाय  नमः ।

8591 ॐ श्री सकललोकैकशंकराय नमः ।
8592 ॐ श्री सकलनिष्कलाय नमः ।
8593 ॐ श्री सकलागममस्तकेषुसंघोषदतात्मविभवाय नमः ।
8594 ॐ श्री सकलदुःख्खमूलहन्त्रे नमः ।
8595 ॐ श्री सकलाम्नायान्तवेद्याय नमः ।
8596 ॐ श्री सकलकल्याणदाय नमः ।
8597 ॐ श्री सकलाघसंघनिबर्हणाय नमः ।
8598 ॐ श्री सकलभुवनभूतभाविताय नमः ।
8599 ॐ श्री सकलस्थमतये नमः ।
8600 ॐ श्री सकलमौनिज्ञेयाय नमः ।

8601 ॐ श्री सकलजनगेयाय नमः ।
8602 ॐ श्री सकलसुरनुताय नमः ।
8603 ॐ श्री सकललोकैकपालनाय नमः ।
8604 ॐ श्री सकलभुवनबंधवे नमः ।
8605 ॐ श्री सकलाम्नायांतसंचारिणे  नमः ।
8606 ॐ श्री सकलेश्वराय नमः ।
8607 ॐ श्री सकलेष्टदाय नमः ।
8608 ॐ श्री सकलेप्सितदात्रेनमः ।
8609 ॐ श्रीसकृत्प्रणतसंसारमाहसागरतारकाय   नमः ।
8610 ॐ श्री सत्कृतप्रपन्नदौर्भाग्यच्छेदकाय नमः ।

8611 ॐ श्री साकामरये नमः ।
8612 ॐ श्री सक्ताय नमः ।
8613 ॐ श्री संकल्पाय नमः ।
8614 ॐ श्री संकर्षणाय नमः ।
8615 ॐ श्री सकुंकुमविलेपनाय नमः ।
8616 ॐ श्री संकेतकुलपालिने नमः ।
8617 ॐ श्री संकीर्णमंदिरस्थाय नमः ।
8618 ॐ श्री साकेतपुरवासिने नमः ।
8619 ॐ श्री सिकत्याय नमः ।
8620 ॐ श्री सुकराय नमः ।

8621 ॐ श्री सुकपोलाय नमः ।
8622 ॐ श्री सुकन्याय नमः ।
8623 ॐ श्री सुकंधराय नमः ।
8624 ॐ श्री सुकंठाय नमः ।
8625 ॐ श्री सुकांतये नमः ।
8626 ॐ श्री सुकीर्तये नमः ।
8627 ॐ श्री सुकेशाय नमः ।
8628 ॐ श्री सुकुमाराय नमः ।
8629 ॐ श्री सुकुमारमहापापहराय नमः ।
8630 ॐ श्री सुकलितहालाहलाय नमः ।

8631 ॐ श्री सुकविविनुताय नमः ।
8632 ॐ श्री सुकोमलपादपद्माय नमः ।
8633 ॐ श्री सुकृतराशये नमः ।
8634 ॐ श्री सुकविभ्यो नमः ।
8635 ॐ श्री सुकृतानांपौरूक्षसूक्ताय नमः ।
8636 ॐ श्री सैकताश्रयाय नमः ।
8637 ॐ श्री सख्ये नमः ।
8638 ॐ श्री संख्यायाःप्रभवे नमः ।
8639 ॐ श्री संख्यासमापनाय नमः ।
8640  ॐ श्री सांख्यप्रदाय नमः ।

8641 ॐ श्री सांख्याय  नमः ।
8642 ॐ श्री सांख्ययोगाय नमः ।
8643 ॐ श्री सांख्यानांपुरूषात्मने नमः ।
8644 ॐ श्री सांखस्यप्रभवे नमः ।
8645 ॐ श्री सुखकराय नमः ।
8646 ॐ श्री सुखप्रदाय नमः ।
8647 ॐ श्री सुखदुःखविवर्जिताय नमः ।
8648 ॐ श्री सुखसंस्थाय नमः ।
8649 ॐ श्री सुखनिधये नमः ।
8650 ॐ श्री सुखप्राप्त्यैकहेतवे नमः ।

8651 ॐ श्री सुखभावाय नमः ।
8652  ॐ श्री सुखाधाराय नमः ।
8653 ॐ श्री सुखासक्ताय नमः ।
8654 ॐ श्री सुखासनाय  नमः ।
8655 ॐ श्रीसुखाजाताय  नमः ।
8656 ॐ श्रीसुखाननादि पंचमूर्ति प्रतिपाद पादकोर्ध्व वदनाय नमः ।
8657 ॐ श्री सौखस्यप्रभवे नमः ।
8658 ॐ श्री सौख्यप्रदाय नमः ।
8659 ॐ श्री सगणाय नमः ।
8660 ॐ श्री सगरतनूजन्म सुकृतप्लाविजटाय नमः ।

8661 ॐ श्री सगुणनिर्गुणाय नमः ।
8662 ॐ श्री सगुणाय नमः ।
8663 ॐ श्री संग्रहीतृभ्यो नमः ।
8664 ॐ श्री संग्रहाय नमः ।
8665 ॐ श्री संग्रामविधिपूजिताय नमः ।
8666 ॐ श्री स्वंगाय नमः ।
8667 ॐ श्री सांगवेदतुरंगोत्थहेषाक्लप्तात्मने नमः ।
8668 ॐ श्री सुगुणायनमः ।
8669 ॐ श्री सगुणाकराय नमः ।
8670 ॐ श्री सुगंधिदेहाय नमः ।

8671 ॐ श्री सुगंडमंडलस्फुरत्प्रभाजितामृतांशवे नमः ।
8672 ॐ श्री सुगताय नमः ।
8673 ॐ श्री सुगंधाराय नमः ।
8674 ॐ श्री सुगतीश्वराय  नमः ।
 8675 ॐ श्री सुगंधये नमः ।
8676  ॐ श्री सुगुणार्णवाय नमः ।
8677  ॐ श्री सुगंडाय नमः ।
8678  ॐ श्री सुगीतिगायते नमः ।
8689 ॐ श्री सुग्रीवाय नमः ।
8680 ॐ श्री सौगतानाम् विज्ञानाय नमः ।

8681 ॐ श्री सृगालरूपाय  नमः ।
8682 ॐ श्री संघृणीशाय नमः ।
8683 ॐ श्री सुघोराय नमः ।
8684 ॐ श्री सुघोषाय नमः ।
8685 ॐ श्री सच्चिदानंदमूर्तये नमः ।
8686 ॐ श्री सच्चिदानंदसिंधवे नमः ।
8687 ॐ श्री सच्चिदानंदसंपूर्णस्वरूपाय नमः ।
8688 ॐ श्री संचितपापविनाशनलिंगाय नमः ।
8689 ॐ श्री संचितपापौघतिमिरसंहरणाय नमः ।
8690 ॐ श्री संचाराय नमः ।

8691 ॐ श्री सुचरित्राय नमः ।
8692 ॐ श्री सुचषुषे नमः ।
8693 ॐ श्री सुचित्राय नमः ।
8694 ॐ श्री सुचारूकेशाय नमः ।
8695 ॐ श्री स्वच्छाय नमः ।
8696 ॐ श्री स्वच्छंदभैरवाय नमः ।
8697 ॐ श्री स्वच्छंदाय नमः ।
8698 ॐ श्री स्वेच्छामंत्रस्वरूपाय  नमः ।
8699 ॐ श्री सज्जनाय नमः ।
8700 ॐ श्री सज्जनानुरागाय नमः ।

8701 ॐ श्री सज्यकार्मुकहस्ताय  नमः ।
8702 ॐ श्री सज्जनपरिपालकाय नमः ।
8703 ॐ श्री सज्जनाश्रयाय नमः ।
8704 ॐ श्री सज्जनपूज्याय नमः ।
8705 ॐ श्री सज्जनपोषणाय नमः ।
8706 ॐ श्री स्वजनानुरागाय नमः ।
8707 ॐ श्री स्वजनपालनाय नमः ।
8708 ॐ श्री सुजंघाय नमः ।
8709 ॐ श्री सुजातानंतमहिम्ने नमः ।
8710 ॐ श्री सुज्ञेयाय नमः ।

8711 ॐ श्री सौजन्यनिलयाय नमः ।
8712 ॐ श्री स्फटिकधवलांगाय नमः ।
8713 ॐ श्री स्फटिकचारूमूर्तये नमः ।
8714 ॐ श्री स्फटिकमालालंकृतवक्षसे  नमः ।
8715 ॐ श्री  स्फटिकजपमालाहस्ताय नमः ।
8716 ॐ श्री सटापटलभूषिताय नमः ।
8717 ॐ श्रीस्थाणवे नमः ।
8718 ॐ श्री स्थाणुरूपाय नमः ।
8719 ॐ श्री स्त्रीणांगिरिजाय नमः ।
8720 ॐ श्री स्त्रैणसौम्याय नमः ।

8721 ॐ श्री सतांगतये नमः ।
8722 ॐ श्री सत्याय नमः ।
8723 ॐ श्री सत्यव्रताय नमः ।
8724 ॐ श्री सततस्तुताय नमः ।
8725 ॐ श्री सत्यज्ञानसुखाय नमः ।
8726 ॐ श्री सत्यसंभाषाय नमः ।
8727 ॐ श्री सत्यवते नमः ।
8728 ॐ श्री सत्यपराक्रमाय नमः ।
8729 ॐ श्री सत्यधर्मपराक्रमाय नमः ।
8730 ॐ श्री सत्यधर्मपरायणाय नमः ।

8731 ॐ श्री सत्यकीर्तये नमः ।
8732 ॐ श्री सत्यसंकल्पाय नमः ।
8733 ॐ श्री सत्यवेधसे नमः ।
8734 ॐ श्री सत्यवाचे नमः ।
8735 ॐ श्री सत्यव्रतार्थसंतुष्टाय नमः ।
8736 ॐ श्रीसत्यरूपिणे नमः ।
8737 ॐ श्री सत्यादिगुणसंभवाय नमः ।
8738 ॐ श्री सत्यधिये नमः ।
8739 ॐ श्री सत्यपदाय नमः ।
8740 ॐ श्री सत्यसंघाय नमः ।

8741 ॐ श्री सत्येशाय नमः ।
8742 ॐ श्री सत्यचरित्रलक्षणाय नमः ।
8743 ॐ श्री सत्यप्रत्ययाय नमः ।
8744 ॐ श्री सत्यज्ञानप्रबोधिने नमः ।
8745 ॐ श्री सत्यलोकनिवासिने नमः ।
8746 ॐ श्री सत्यादिपंचमंत्रात्मकमंत्राध्वाय नमः ।
8747 ॐ श्री सत्यकीर्तिस्तंभकृतागमाय नमः ।
8748 ॐ श्री सत्यव्रतमहात्यागिने नमः ।
8749 ॐ श्री सत्यसंगराय नमः ।
8750 ॐ श्री सत्यवित्तमाय नमः ।

8751 ॐ श्री सत्यवाक्याय नमः ।
8752 ॐ श्री सत्यचित्स्वभावाय नमः ।
8753 ॐ श्री सत्यज्ञानसुखात्मकाय नमः ।
8754 ॐ श्री सत्यज्ञानानंदमयाय नमः ।
8755 ॐ श्री सत्यधर्मिणे नमः ।
8756 ॐ श्री सत्यप्रियाय नमः ।
8757 ॐ श्री सत्यप्रतिज्ञाय नमः ।
8758 ॐ श्री सत्यासत्याय नमः ।
8759 ॐ श्री सत्यलिंगाय नमः ।
8760 ॐ श्री सत्यवादिने  नमः ।

8761 ॐ श्री सत्यात्मने  नमः ।
8762 ॐ श्री सत्ववते नमः ।
8763 ॐ श्री सत्वानांपतये नमः ।
8764 ॐ श्री सत्वगुणोपेताय नमः ।
8765 ॐ श्री सत्वविदे नमः ।
8766 ॐ श्री सत्ववत् प्रियाय नमः ।
8767 ॐ श्री सत्वनिष्ठाय नमः ।
8768 ॐ श्री सत्वमूर्तये नमः ।
8769 ॐ श्री सत्वेशाय नमः ।
8770 ॐ श्री सत्वाय  नमः ।

8771 ॐ श्री सत्वस्थाय नमः ।
8772 ॐ श्री सत्परायणाय नमः ।
8773 ॐ श्री सत्कर्त्रे नमः ।
8774 ॐ श्री सत्कथाप्रियाय नमः ।
8775 ॐ श्री सत्कृताय नमः ।
8776 ॐ श्री सत्कृतये नमः ।
8777 ॐ श्री सत्कृपाकराय नमः ।
8778 ॐ श्री सत्कीर्तये नमः ।
8779 ॐ श्री सते नमः ।
8780 ॐ श्री सत्स्वरूपाय नमः ।

8781 ॐ श्री सत्सुंदराय नमः ।
8782 ॐ श्री सतीपतये नमः ।
8783 ॐ श्री सतुंग भंगजहनुजासुधांशु खंडमौलये नमः ।
8784 ॐ श्री सतां भवच्छेद भवक्लेश निमित्तोरू भवच्छेद कृते नमः ।
8785 ॐ श्री सतां संताप निवारकाय नमः ।
8786 ॐ श्री सतांपतये नमः ।
8787 ॐ श्रीसतां शत्रुघ्नाय नमः ।
8788 ॐ श्री संतृप्ताय नमः ।
8789 ॐ श्री सतामात्रव्यवस्थिताय नमः ।
8790 ॐ श्री संतोषजनकाय  नमः ।

8791 ॐ श्री  सततोषितमुनिह्रदयाय नमः ।
8792 ॐ श्री सात्विकाय नमः ।
8793 ॐ श्री सात्विकप्रियाय नमः ।
8794 ॐ श्री स्वात्मसूक्ष्मदशोज्ज्वलाय नमः ।
8795 ॐ श्री संतोषदायकाय नमः ।
8796 ॐ श्री संतोषितसुरव्राताय नमः ।
8797 ॐ श्री सितद्युतये नमः ।
8798 ॐ श्री सितभस्ममंडिताय नमः ।
8799 ॐ श्री सितांगराग प्रतिपन्न मानसाय नमः ।
8800 ॐ श्री सितांगाय नमः ।


8801 ॐ श्री स्थिताय नमः ।
8802 ॐ श्री स्थित्यै नमः ।
8803 ॐ श्री स्थितीनांप्रभवे नमः ।
8804 ॐ श्री स्मितमाधुर्य मधुरमुख मंडल मंडिताय नमः ।
8805 ॐ श्री सितभानु विभातनु विलसनाय नमः ।
8806 ॐ श्री स्मतिभाषिणे नमः ।
8807 ॐ श्री स्मितवक्त्राय नमः ।
8808 ॐ श्री स्फीताय नमः ।
8809 ॐ श्री सृत्याय नमः ।
8810 ॐ श्री स्तुतिप्रियाय नमः ।

8811 ॐ श्री स्तुतिनित्याय नमः ।
8812 ॐ श्री स्तुताय नमः ।
8813 ॐ श्री स्तुत्याय नमः ।
8814 ॐ श्री स्तुत्यर्थाय नमः ।
8815 ॐ श्री स्तुतये नमः ।
8816 ॐ श्री स्तुति हर्षिताय नमः ।
8817 ॐ श्री स्तुतोत्तमगुणाय नमः ।
8818 ॐ श्री स्तुतितुष्टाय नमः ।
8819 ॐ श्री स्तुतितोषाय नमः ।
8820 ॐ श्री सुतंतवे नमः ।

8821 ॐ श्री सुतपसे नमः ।
8822 ॐ श्री सुतीर्थाय नमः ।
8823 ॐ श्री स्मृतिमते नमः ।
8824 ॐ श्री स्मृतिरूपाय नमः ।
8825 ॐ श्री स्मृत्यै नमः ।
8826 ॐ श्री स्मृतीनां प्रभवे नमः ।
8827 ॐ श्री सूताय नमः ।
8828 ॐ श्री सूत्राय  नमः ।
8829  ॐ श्री सूत्रकाराय नमः ।
8830 ॐ श्री सूत्रार्थाय नमः ।

8831 ॐ श्री सूत्रभाष्य निबंधनाय नमः ।
8832 ॐ श्री सूत्रप्रबोधकाय नमः ।
8833 ॐ श्री सेतवे नमः ।
8834 ॐ श्री सेतुबंध रामेश्वराय नमः ।
8835 ॐ श्री सोत्कंठ नीलकंठाख्योपकंठनटते नमः ।
8836 ॐ श्री स्तोत्रप्रियाय नमः ।
8837 ॐ श्री स्तोत्रे नमः ।
8838 ॐ श्री स्तोत्राय नमः ।
8839 ॐ श्री स्तोत्रपादाय नमः ।
8840  ॐ श्री स्तोत्ररताय नमः ।

8841 ॐ श्री स्तोत्रमयाय नमः ।
8842 ॐ श्री स्तोत्रसंतुष्टाय नमः ।
8843 ॐ श्री स्तोत्रस्थाय नमः ।
8844 ॐ श्री स्वतंत्राय नमः ।
8845 ॐ श्री स्वतंत्रशक्तिधाम्ने नमः ।
8846 ॐ श्री स्वतंत्रगतये नमः ।
8847 ॐ श्री स्वतंत्रशक्तिकवचाय नमः ।
8848 ॐ श्री  संतत जागृते नमः ।
8849 ॐ श्री संतत मंदस्मित सुंदरवदनाय नमः ।
8850 ॐ श्री स्वतोनंताय नमः ।

8851 ॐ श्री स्वतेजसाव्याप्त नमोवकाशाय नमः ।
8852 ॐ श्री सदाशिवाय नमः ।
8853 ॐ श्री सदाचाराय नमः ।
8854 ॐ श्री सदात्मने नमः ।
8855 ॐ श्री सदाशिवेश्वरेशानविष्णुब्रह्मात्मने नमः ।
8856 ॐ श्री सदागतये नमः ।
8857 ॐ श्री सदाशिवलिंगाय नमः ।
8858 ॐ श्री सदानंदाय नमः ।
8859 ॐ श्री सदानंदभाजे नमः ।
8860 ॐ श्री सदासुप्रकाशाय नमः ।

8861 ॐ श्री सदानिर्विकाराय नमः ।
8862 ॐ श्री सदाकर्त्रे नमः ।
8863 ॐ श्री सदाशिवात्मक वदनाय नमः ।
8864 ॐ श्री सदाशिवात्मक मूर्घ्ने नमः ।
8865 ॐ श्री सदाशांताय नमः ।
8866 ॐ श्रीसदाशुध्दाय नमः ।
8867 ॐ श्री सदासामगानप्रियाय नमः ।
8868 ॐ श्री सदादाध्येयाय नमः ।
8869 ॐ श्री सदाप्रियाय नमः ।
8870 ॐ श्रीसदाचरिताय नमः ।

8871 ॐ श्री सदापुष्टाय नमः ।
8872 ॐ श्री सदापुण्याय नमः ।
8873 ॐ श्री सदायोगिध्येयाय नमः ।
8874 ॐ श्री सदापुष्पप्रियाय नमः ।
8875 ॐ श्रीसदाद्वेषिणे नमः ।
8876 ॐ श्री सदोदगीर्णाय नमः ।
8877 ॐ श्री सद्योजातादि पंचाग्निरूपाय नमः ।
8878 ॐ श्री  सददृष्टप्रदायिने नमः ।
8879 ॐ श्री सदामर्षिणे नमः ।
8880 ॐ श्री सदानंदनचरणाय नमः ।

8881 ॐ श्री सदायोगिने नमः ।
8882  ॐ श्री सदवासनाशोभिताय नमः ।
8883 ॐ श्री सदसदात्मकाय नमः ।
8884 ॐ श्री सदयह्रदयाय नमः ।
8885 ॐ श्री सदयाय नमः ।
8886 ॐ श्री सदयभावाय नमः ।
8887 ॐ श्री सदसन्मयाय नमः ।
8888 ॐ श्री सदसद् वृत्तिदायकाय नमः ।
8889 ॐ श्रीसदसत्सर्वरत्नविदे नमः ।
8890 ॐ श्री सदसद्वराय नमः ।

8891 ॐ श्री सदसद् व्यक्ताय नमः ।
8892 ॐ श्री सदसस्पतये नमः ।
8893 ॐ श्री सदसत्सेव्याय नमः ।
8894 ॐ श्री संदक्षिणपादकटीतटाय नमः ।
8895 ॐ श्री सदस्याय नमः ।
8896 ॐ श्री सद्योजाताय नमः ।
8897 ॐ श्री सद्योजातात्मक पश्चिम वदनाय नमः ।
8898 ॐ श्री  सद्योजातात्मक मूलधारकाय नमः ।
8899 ॐ श्री सद्योगिने नमः ।
8900 ॐ श्री सद्योजातात्मने नमः ।

8901 ॐ श्री सद्योधिजाताय  नमः ।
8902 ॐ श्री सद्योजातरूपाय नमः ।
8903 ॐ श्री सद्रोहदक्षसवनविघाताय नमः ।
8904 ॐ श्री सद्योजातात्मकपादाय नमः ।
8905 ॐ श्री सदभुताय  नमः ।
8906 ॐ श्री सद् भिस्संपूजिताय नमः ।
8907 ॐ श्री सदगुणाय नमः ।
8908 ॐ श्री सान्द्रानन्दसंदोहाय नमः ।
8909 ॐ श्री स्कंदाय नमः ।
8910 ॐ श्री स्कंदगुरवे नमः ।

8911 ॐ श्री सुदर्शनाय नमः ।
8912 ॐ श्री सुदेवाय नमः ।
8913 ॐ श्री सुदृशे नमः ।
8914 ॐ श्री सुदीप्ताय नमः ।
8915 ॐ श्री सुंदराय नमः ।
8916 ॐ श्री सुंदरतांडवाय नमः ।
8917 ॐ श्री सुंदरभुवे नमः ।
8918 ॐ श्री सुंदरविग्रहाय नमः ।
8919 ॐ श्री सुंदरचेष्टिताय नमः ।
8920 ॐ श्री सुंदरसायकाय नमः ।

8921 ॐ श्री सुंदरनाथाय नमः ।
8922 ॐ श्री सुंदरेश्वराय नमः ।
8923 ॐ श्री सूदराय नमः ।
8924 ॐ श्री सूद्याय नमः ।
8925 ॐ श्री सौदामिनीसमच्छ्रायसुवस्त्राय नमः ।
8926 ॐ श्री सौंदर्यवते नमः ।
8927 ॐ श्री सौंदर्य सागरोद्भुत शंख सन्निभ कंधराय नमः ।
8928 ॐ श्री सौन्दर्यवल्लिवल्लभाय नमः ।
8929 ॐ श्री सद्धर्मिणे नमः ।
8930 ॐ श्री साधनाय नमः ।

8931 ॐ श्री सांधवे नमः ।
8932 ॐ श्री साध्याय नमः ।
8933 ॐ श्री साध्यासाध्यप्रदायिने नमः ।
8934 ॐ श्री साध्यासाध्यसमाराध्याय नमः ।
8935 ॐ श्री साधारणाय नमः ।
8936 ॐ श्री साधुविदे नमः ।
8937 ॐ श्री साध्वर्षये नमः ।
8938 ॐ श्री स्वाधिष्ठानाय नमः ।
8939 ॐ श्री स्वधाशक्तये नमः ।
8940 ॐ श्री संधये नमः ।

8941 ॐ श्री संधात्रे नमः ।
8942 ॐ श्री संध्याभ्रवर्णाय  नमः ।
8943 ॐ श्री  संध्यातांडवसंरंभाघूर्णदिविषदे  नमः ।
8944 ॐ श्री स्वधर्मभंगभीतश्रीमुक्तिदाय नमः ।
8945 ॐ श्रीस्वधर्मपरिपोषकाय नमः ।
8946 ॐ श्री स्वधृताय नमः ।
8947 ॐ श्री सिध्दये नमः ।
8948 ॐ श्री सिध्दिलेशव्ययकृत वरवेषाय नमः ।
8949 ॐ श्री सिध्दयोगिने नमः ।
8950 ॐ श्री सिध्दिप्रवर्तकाय नमः ।

8951 ॐ श्री सिध्दसाधकाय नमः ।
8952 ॐ श्री सिध्दार्थाय नमः ।
8953 ॐ श्री सिध्दाय नमः ।
8954  ॐ श्री सिध्दार्चितपदांबुजाय नमः ।
8955 ॐ श्री सिध्दभूतात्मकाय नमः ।
8956 ॐ श्री सिध्दवृंदारकवंदिताय नमः ।
8957 ॐ श्री सिध्दमार्गप्रवर्तकाय
8958 ॐ श्री सिध्दसुरासुरसेवितलिंगाय नमः । 
8959 ॐ श्री सिध्दाश्रयाय नमः ।
8960 ॐ श्री सिध्दिनायकाय नमः ।

8961 ॐ श्री सिध्दिभूषणाय नमः ।
8962  ॐ श्री सिध्दसंधानुगीताय नमः ।
8963ॐ श्री सिध्दवंदिस्तुताय नमः ।
8964 ॐ श्री सिध्दगणैरीड्याय नमः ।
8965 ॐ श्री  सिध्दगंधर्वपूज्याय नमः ।
8966 ॐ श्री सिध्दस्वरूपिणे नमः
8967 ॐ श्री सिध्दिसाधकरूपाय ।
8968 ॐ श्री सिध्दसंघातगीताय नमः ।
8969 ॐ श्री सिध्दिमतांप्रभवे नमः ।
8970 ॐ श्री सिध्देश्वराय नमः ।

8971 ॐ श्री सिध्दानां कपिलाय नमः ।
8972 ॐ श्री सिध्दान्तैर्निश्चिताय नमः ।
8973 ॐ श्री सिध्दान्ताय नमः ।
8974 ॐ श्री सिध्दानांपतये नमः ।
8975 ॐ श्री सिध्दागमललाटादिकाय नमः ।
8976 ॐ श्री सिध्दौघानंदरूपिणे नमः ।
8977 ॐ श्री सिध्दलक्ष्मीमनोहराय नमः ।
8978 ॐ श्री सिध्दसाध्यप्रपूजिताय नमः ।
8979 ॐ श्री सिध्दसुरासुरेन्द्रनमिताय नमः ।
8980 ॐ श्री सीधुपानोन्मद मदनमदोन्माद मत्तालिकालीताली संताड्यमानोभ्दट मुरजरवाडम्बरील्लासितांगाय नमः ।

8981 ॐ श्री सिंधवे  नमः ।
8982 ॐ श्री सिंधुराजिनचेलाय नमः ।
8983 ॐ श्री सुधन्विने नमः ।
8984 ॐ श्री सुधाम्ने नमः ।
8985 ॐ श्री सुधाकारांचितमस्तकाय नमः ।
8986 ॐ श्री सुधाहस्ताय नमः ।
8987 ॐ श्री सुधिये नमः ।
8988 ॐ श्री सुधाकरजगच्चक्षूरथांगाय नमः ।
8989 ॐ श्रीसुधामयुख रेखया विराजमान शेखराय नमः ।
8990 ॐ श्री सुधीराय नमः ।

8991 ॐ श्री  सुधीन्द्रायनमः ।
8992 ॐ श्री सनकनसनंदनसन्नुतांघ्रिविसत्प्रसुनाय नमः ।
8993 ॐ श्री सनकादिमुनिध्येयाय नमः ।
8994 ॐ श्री सनकादिवसिष्ठादिमुनि वंद्याय नमः ।
8995 ॐ श्री सनकादिसमायुक्तदक्षिणामूर्तये नमः ।
8996 ॐ श्री सनतकुमाराय  नमः ।
8997 ॐ श्री सनंदनपरीवृताय नमः ।
8998 ॐ श्री सनंदनसनातनाय नमः ।
8999 ॐ श्री सनातनाय नमः ।
9000 ॐ श्री स्वनाथाय नमः ।Thursday, March 10, 2016

Names 8001 to 8500 of Shiva Ten Thousand Names शिव दश सहस्र नामावलिः नाम 8001 से 8500 तक

 Names 8001 to 8500 of Shiva Ten Thousand Names शिव दश सहस्र नामावलिः नाम 8001 से 8500 तक
8001 ॐ श्री व्यालावलनिवासिने  नमः ।
8002 ॐ श्री व्यालाकल्पाय नमः ।
8003 ॐ श्री व्यालादिवाहनजनकाय नमः ।
8004 ॐ श्री वाक्षरदक्षिणपादाय नमः ।
8005 ॐ श्री वृक्षाणांप्रभवे नमः ।
8006 ॐ श्रीवृक्षैरावृतकायाय नमः ।
8007 ॐ श्री वृक्षाणांपतये नमः ।
8008 ॐ श्री वृक्षेशाय नमः ।
8009 ॐ श्री वृक्षकेतवे  नमः ।
8010 ॐ श्री विक्षीणकेतेभ्यो नमः ।

8011 ॐ श्रीविक्षराय  नमः ।

श वर्णस्य शिवोदेवता मोक्षार्थे विनियोगः


8012 ॐ श्री शकुनिविभुध्वजसन्नुताय नमः ।
8013 ॐ श्री शक्ताय नमः ।
8014 ॐ श्री शकुन्तवाहनशराय नमः ।
8015 ॐ श्री शक्तये नमः ।
8016 ॐ श्री शक्ररूपाय नमः ।
8017 ॐ श्री शक्तिपूज्याय नमः ।
8018 ॐ श्री शक्तिबीजात्मकाय नमः ।
8019 ॐ श्री शक्तिदाय नमः ।
8020 ॐ श्री शक्तिमार्गपरायणाय  नमः ।

8021 ॐ श्री शक्तित्रयफलदाय नमः ।
8022 ॐ श्री शक्तिनाथाय नमः ।
8023 ॐ श्री शक्तियुजे नमः ।
8024 ॐ श्री शक्रवृष्टिप्रशनोन्मुखाय नमः ।
8025 ॐ श्री शक्रामर्षकराय नमः ।
8026 ॐ श्री शक्राभिवन्दिताय  नमः ।
8027 ॐ श्रीशक्तिमतांश्रेष्ठाय नमः ।
8028 ॐ श्री शक्तिमदात्मने नमः ।
8029  ॐ श्री शक्तिधारणाय नमः ।
8030  ॐ श्री शाकल्याय नमः ।

8031 ॐ श्री शाक्यनाथाक्यपाषमडपूजिताश्मभृते नमः ।
8032 ॐ श्री शाक्ताश्रमगताय नमः ।
8033  ॐ श्री शांकरीकलत्राय नमः ।
8034 ॐ श्री शांकरीह्रदयेशाय नमः ।
8035 ॐ श्री शिकाररूपाय नमः ।
8036 ॐ श्री श्रीकराय नमः ।
8037 ॐ श्री श्रीकेलये नमः ।
8038 ॐ श्री श्रीकण्ठाय नमः ।
8039 ॐ श्री श्रीकराकारय नमः ।
8040 ॐ श्री श्रीकंठनाथाय नमः ।

8041 ॐ श्री श्रींकारसुधाब्धिशीतरूचये नमः ।
8042 ॐ श्री श्रीकांतकांतनयनार्चितपादपद्माय नमः ।
8043 ॐ श्री श्रिकालहस्तिलिंगाख्याभरणाय नमः ।
8044 ॐ श्री शुक्राय नमः ।
8045 ॐ श्री शुक्ररूपाय नमः ।
8046 ॐ श्री शुक्रशोविषे नमः ।
8047 ॐ श्री शुक्रपूज्याय नमः ।
8048 ॐ श्री शुक्रभोगिने नमः ।
8049 ॐ श्री शुक्रमदह्रते नमः ।
8050 ॐ श्री शुक्रभक्षणतत्पराय नमः ।

8051 ॐ श्री शुक्लाय नमः ।
8052 ॐ श्री शुक्लयज्ञोपवितने नमः ।
8053 ॐ श्री शुक्रवस्त्रपरीधानाय नमः ।
8054 ॐ श्री शुक्रमाल्याम्बरधराय नमः ।
8055 ॐ श्री शुक्लज्योतिषे नमः ।
8056 ॐ श्री शुक्लभस्मावलिप्ताय नमः ।
8057 ॐ श्री शुक्लांबरधराय नमः ।
8058 ॐ श्री शुक्लकर्मरताय नमः ।
8059 ॐ श्री शुक्लतनवे नमः ।
8060 ॐ श्री शूकाराय नमः ।

8061 ॐ श्री शूकृताय नमः ।
8062 ॐ श्री श्लोक्याय नमः ।
8063 ॐ श्री श्लोकाय नमः ।
8064 ॐ श्री शोकहराय नमः ।
8065 ॐ श्री शोकघ्ने नमः ।
8066 ॐ श्री शोकनाशनाय नमः ।
8067 ॐ श्री शंकराय नमः ।
8068 ॐ श्री शंकानिरोधकाय नमः ।
8069 ॐ श्री शंकुकर्णाय नमः ।
8070 ॐ श्री शिखावते नमः ।

8071 ॐ श्री शिखाग्ननिलयाय नमः ।
8072 ॐ श्री शिखिने नमः ।
8073 ॐ श्री शिखंडिने नमः ।
8074 ॐ श्री शिखिवाहनजन्मभूवे नमः ।
8075 ॐ श्री शिखरिकेतनाय नमः ।
8076 ॐ श्री शिखरिश्वराय नमः ।
8077 ॐ श्री शिखरीन्द्रधनुःशोभिकराब्जाय नमः ।
8078 ॐ श्री शिखंडिवाहिनोदीर्णवात्सल्याय नमः ।
8079 ॐ श्री शिखराय नमः ।
8080 ॐ श्री शिखीसारथये नमः ।

8081 ॐ श्री शंखाय  नमः ।
8082 ॐ श्रीशंखप्रभाय नमः ।
8083 ॐ श्री शंखपादाय नमः ।
8084 ॐ श्री शंखप्रियाय नमः ।
8085 ॐ श्री शंखिनेनमः ।
8086 ॐ श्री शंखशूलधराय नमः ।
8087 ॐ श्री शंगाय नमः ।
8088 ॐ श्री श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिंगाय नमः ।
8089 ॐ श्री श्रृंगारिणे नमः ।
8090 ॐ श्री श्रृंगाररससमुल्लसदंगविलासाय नमः ।

8091 ॐ श्री श्रृंगिणे नमः ।
8092 ॐ श्री श्रृंगप्रियाय नमः ।
8093 ॐ श्री श्रीगर्भाय नमः ।
8094 ॐ श्री श्रीघनाय नमः ।
8095 ॐ श्री शीघ्रियाय नमः ।
8096 ॐ श्रीशीघ्रगाय नमः ।
8097 ॐ श्री शीघ्रकारिणे नमः ।
8098 ॐ श्री शीघ्रमिष्टफलदाय नमः ।
8099 ॐ श्री शचीपतिस्तुताय नमः ।
8100 ॐ श्री शचीशाभीष्टदायकाय नमः ।

8101 ॐ श्री श्रीचन्द्रचूडाय नमः ।
8102 ॐ श्री शुचिप्रियाय  नमः ।
8103 ॐ श्री शुचये नमः ।
8104 ॐ श्री शुचिस्मिताय नमः ।
8105 ॐ श्री शुचिवर्णाय नमः ।
8106 ॐ श्री शुचिश्रवसे नमः ।
8107 ॐ श्री शिंजानमणिमंजीरचरणाय नमः ।
8108 ॐ श्री शिंजिनीभूतभुजगनायकाय नमः ।
8109 ॐ श्री शिंजिनीकृतपन्नगेश्वराय नमः ।
8110 ॐ श्री शिंजिनिकृतवासुकये नमः ।

8111 ॐ श्री शौंडाय नमः ।
8112 ॐ श्री शौंडिर्यमंडिताय नमः ।
8113 ॐ श्री शोणांभोजसमाननाय नमः ।
8114 ॐ श्री शोणवर्णजटाजूटाय नमः ।
8115 ॐ श्री शतजिव्हाय नमः ।
8116 ॐ श्री शतवेलाद्यायुधाय नमः ।
8117 ॐ श्री शतघ्नीपाशशक्तिमते नमः ।
8118 ॐ श्री शतमूर्तये नमः ।
8119 ॐ श्री शतधन्वने नमः ।
8120 ॐ श्री शतपत्रायतेक्षणाय नमः ।

8121 ॐ श्री शतधृतये नमः ।
8122 ॐ श्री शतघ्न्यशनिखड्गिने नमः ।
8123 ॐ श्री शताननाय नमः ।
8124 ॐ श्री शतावर्ताय नमः ।
8125 ॐ श्री शतरूपविरूपाय नमः ।
8126 ॐ श्री शतकेतवे नमः ।
8127 ॐ श्री शताकृतये नमः ।
8128 ॐ श्री शतानंदाय नमः ।
8129 ॐ श्री शत्रुजिते नमः ।
8130 ॐ श्री शत्रुघ्नाय नमः ।

8131 ॐ श्री शत्रुतापनाय नमः ।
8132 ॐ श्री शत्रुनिषूदनाय नमः ।
8133 ॐ श्री शांताय नमः ।
8134 ॐ श्री शान्तस्वान्ताय नमः ।
8135 ॐ श्री शान्तरूपाय नमः ।
8136 ॐ श्री शान्तमानसभाविताय नमः ।
8137 ॐ श्री शान्तरागाय नमः ।
8138 ॐ श्री शान्तशरच्चन्द्रनिभाय नमः ।
8139  ॐ श्री शान्तमानसाय नमः ।
8140 ॐ श्री शान्तात्मने नमः ।

8141 ॐ श्री शान्तचित्ताम्बुजचंचरीकाय नमः ।
8142 ॐ श्री शान्तशक्तिसंशयवर्जिताय नमः ।
8143 ॐ श्री शान्तमूर्तये नमः ।
8144 ॐ श्री शान्त्यै नमः ।
8145 ॐ श्री शान्तिकलात्मकललाटादिकाय नमः ।
8146 ॐ श्री शान्त्यतीतात्मकोर्ध्वादिकाय नमः ।
8147 ॐ श्री शान्तात्मरूपिणे नमः ।
8148 ॐ श्री शान्तिवर्धनाय नमः ।
8149 ॐ श्री शान्त्यतीताय नमः ।
8150 ॐ श्री शान्तिदाय नमः ।

8151 ॐ श्री शान्तिस्वरूपिणे  नमः ।
8152 ॐ श्री श्रितविबुधलोकाय नमः ।
8153 ॐ श्री शितिकंठाय नमः ।
8154 ॐ श्री शितिकंठोध्वरेतसे नमः ।
8155 ॐ श्री शीतलशीलाय नमः ।
8156 ॐ श्री शीतांशुमित्रदहननयनाय नमः ।
8157 ॐ श्री शीतांशुशोभितकिरीटविराजमानाय नमः ।
8258 ॐ श्री श्रुत्यै नमः ।
8159 ॐ श्री श्रुतिपादाय नमः ।
8160 ॐ श्री श्रृतिशिरस्थानांन्तराधिष्ठिताय नमः ।

8161 ॐ श्री श्रृतिसेव्याय नमः ।
8162 ॐ श्री श्रुताय नमः ।
8163 ॐ श्री श्रुतिपदैर्वेद्याय नमः ।
8164 ॐ श्री श्रुतिगीतकर्तये नमः ।
8165 ॐ श्री श्रुतिसाराय नमः ।
8166 ॐ श्री श्रुतिपारगाय नमः ।
8167 ॐ श्री श्रुतिज्ञानगम्याय नमः ।
8168  ॐ श्री श्रुतिमते नमः ।
8169 ॐ श्री श्रृतज्ञाय नमः ।
8170 ॐ श्री श्रृतये नमः ।

8171 ॐ श्री श्रृतिचूडामणयेपि चन्द्रचूडामणये नमः ।
8172 ॐ श्री श्रुतिप्रकाशाय नमः ।
8173 ॐ श्री श्रुतिमार्गेशाय नमः ।
8174 ॐ श्री श्रुतिसागराय नमः ।
8175 ॐ श्री श्रुतिचक्षुषे नमः ।
8176 ॐ श्री श्रुतिलिंगाय नमः ।
8177 ॐ श्री श्रुतिप्रणवगम्याय नमः ।
8178 ॐ श्रीश्वेतपिंगलाय नमः ।
8179 ॐ श्री श्वेतरक्षापराय नमः ।
8180 ॐ श्री श्वेताय नमः ।

8181 ॐ श्री श्वेतांबरधराय नमः ।
8182 ॐ श्री श्वेतमाल्यविभूषणाय नमः ।
8183 ॐ श्री श्वेतद्वीपाय नमः ।
8184 ॐ श्री श्वेतातपत्ररूचिराय नमः ।
8185 ॐ श्री श्वेतचामरवीजिताय नमः ।
8186 ॐ श्री श्वेताशाय नमः ।
8187 ॐ श्री श्वेतवाहनसख्यवते नमः ।
8188 ॐ श्री श्वेतलोहिताय नमः ।
8189 ॐ श्री श्रोत्रे नमः ।
8190 ॐ श्री श्रोतृवर्गरसायनाय नमः ।

8191 ॐ श्री श्रोतव्याय नमः ।
8192 ॐ श्री शिथिलीकृतसंसारबंधनाय नमः ।
8193 ॐ श्री शंदक्षिणपादनूपुराय नमः ।
8194 ॐ श्री श्रीदाय नमः ।
8195 ॐ श्री श्रीधराय नमः ।
8196 ॐ श्री शुध्दविग्रहाय नमः ।
8197 ॐ श्री शुध्दकेवलमिश्रादिपूज्योपास्याय नमः ।
8198 ॐ श्री शुध्दापणये नमः ।
8199 ॐ श्री शुध्दशासनाय नमः ।
8200 ॐ श्री शुध्दगुणार्णवाय नमः ।

8201 ॐ श्री शुध्दह्रदयाय नमः ।
8202 ॐ श्री शुध्दस्फटिकनिर्मलाय नमः ।
8203ॐ श्री शुध्दांतरंगाय नमः ।
8204 ॐ श्री शुध्दज्योतिःस्वरूपाय नमः ।
8205 ॐ श्री शुध्दभावाय नमः ।
8206 ॐ श्री शुध्दस्फटिकमालाढ्याय नमः ।
8207 ॐ श्री शुध्दबुध्दये नमः ।
8208 ॐ श्री शुध्दबोधप्रबुध्दाय नमः ।
8209 ॐ श्री शुध्दमार्गप्रवर्तिने नमः ।
8210  ॐ श्री शुध्दस्फटिकसंकाशमूर्तये नमः ।

8211 ॐ श्री शुध्दज्ञानिने नमः ।
8212 ॐ श्री शुध्दस्फटिकोज्ज्वलविग्रहाय नमः ।
8213 ॐ श्री शुध्दचैतन्याय नमः ।
8214 ॐ श्री शुध्दाध्वजनन्यात्मने नमः ।
8215 ॐ श्री शुध्दानंदाय नमः ।
8216 ॐ श्री शुध्दाय नमः ।
8217 ॐ श्री शनये नमः ।
8218 ॐ श्री शनैश्चराय नमः ।
8219 ॐ श्री श्री निकेतनाय नमः ।
8220 ॐ श्री श्रीनीलकंठाय नमः ।

8221 ॐ श्री श्रीनिधये नमः ।
8222 ॐ श्री श्रीनारदपरिप्रश्नसंशयच्छेदिने नमः ।
8223 ॐ श्री श्रीनाथादिस्वरूपिणे नमः ।
8224ॐ श्री श्रीनिवासाय नमः ।
8225ॐ श्री श्रीनाथाधीश्वराय नमः ।
8226 ॐ श्री शुनासीराय नमः ।
8227ॐ श्री शून्याय नमः ।
8228 ॐ श्री श्वपतिभ्यो नमः ।
8229 ॐ श्री शापवर्जिताय नमः ।
8230 ॐ श्री शापानुग्रहदाय नमः ।

8231 ॐ श्री शिपिविष्टाय नमः ।
8232 ॐ श्री श्रीपपूजिताय नमः ।
8233 ॐ श्री श्रीपतये नमः ।
8234 ॐ श्री श्रीप्रदाय नमः ।
8235 ॐ श्री श्रिपतिवंद्यपादाय नमः ।
8236 ॐ श्री श्रीपदाय नमः ।
8237 ॐ श्री श्रीप्रदत्ताम्बुजस्रग्विणे नमः ।
8238 ॐ श्री शब्दब्रह्मणे नमः ।
8239 ॐ श्री शबरार्भकलालांबुस्तोकसेकजुषे नमः ।
8240 ॐ श्री शब्दसहाय नमः ।

8241 ॐ श्री शब्दस्पर्शस्वरूपाय नमः ।
8242 ॐ श्री शब्दगोचराय नमः ।
8243 ॐ श्री शब्दस्पर्शरसगंधसाधकाय नमः ।
8244 ॐ श्री शब्दपतये नमः ।
8245 ॐ श्री शब्दातिगाय नमः ।
8246 ॐ श्री शब्दब्रह्मप्रतिष्ठिताय नमः ।
8247 ॐ श्री शब्दातीताय नमः ।
8248  ॐ श्री शब्दात्मकाय नमः ।
8249 ॐ श्री शब्द ब्रह्मेकपारगाय नमः ।
8250 ॐ श्री शिबिकास्यादिदायकाय नमः ।

8251 ॐ श्री शंबरारिनिकृंतनाय नमः ।
8252 ॐ श्री शंबरान्तकवैरिणे नमः ।
8253 ॐ श्री शंबराय नमः ।
8254 ॐ श्री श्रीबीजजपसंतुष्टाय नमः ।
8255 ॐ श्री शुभाय नमः ।
8256 ॐ श्री शुभावहाय नमः ।
8257  ॐ श्री शुभप्रदाय नमः ।
8258 ॐ श्री शुभेक्षणाय नमः ।
8259 ॐ श्री शुभलक्षणाय नमः ।
8260ॐ श्री शुभांगाय नमः ।

8261 ॐ श्रीशुभानंदाय  नमः ।
8262 ॐ श्री शुभाक्षाय नमः ।
8263 ॐ श्री शुभवदान्याय नमः ।
8264 ॐ श्रीशुभाभीष्टप्रदाय नमः ।
8265 ॐ श्री शुभंकराय नमः ।
8266 ॐ श्रीशुभलक्षलणक्षिताय नमः ।
8267 ॐ श्री शुभनाम्ने नमः ।
8268 ॐ श्री शुभसंपदादात्रे नमः ।
8269 ॐ श्री शुभरूपाय नमः ।
8270 ॐ श्री शुभ्राननाय नमः ।

8271 ॐ श्री शुभ्राय नमः ।
8272 ॐ श्री शुभ्रविग्रहाय नमः ।
8273 ॐ श्री शुभ्राभ्रयूथधृते नमः ।
8274 ॐ श्री श्वभ्यो नमः ।
8275 ॐ श्री श्रीभरद्वाजदीक्षोत्तमाघोरगुरवे नमः ।
8276 ॐ श्री शीभ्याय नमः ।
8277 ॐ श्री शोभनाय नमः ।
8278 ॐ श्री शमभवे नमः ।
8279 ॐ श्री शमरूपाय नमः ।
8280 ॐ श्री शमाय नमः ।

8281 ॐ श्री शमनदमनाय नमः ।
8282 ॐ श्री शमप्राप्याय नमः ।
8283 ॐ श्री शमदमविपुलवंद्याय नमः ।
8284 ॐ श्री श्रमणाय नमः ।
8285 ॐ श्री शधनमूलधनाय नमः ।
8286 ॐ श्री शमितवृजिनसहचराय नमः ।
8287 ॐ श्री शमेश्वराय नमः ।
8288 ॐ श्री शम्याकमौलये नमः ।
8289 ॐ श्री शम्याकस्रग् धराय  नमः ।
8290 ॐ श्री शामकायाय नमः ।

8291 ॐ श्री श्यामार्धदेहाय नमः ।
8292 ॐ श्री श्यामाह्रतार्थविग्रहाय नमः ।
8293 ॐ श्री श्यामाय नमः ।
8294 ॐ श्री शामित्राय नमः ।
8295 ॐ श्री श्रीमते नमः ।
8296 ॐ श्री श्रीमहेशाय नमः ।
8297 ॐ श्री श्रीमयाय नमः ।
8298 ॐ श्री श्रीमत्कैलासशिखरनिलयाय नमः ।
8299  ॐ श्री श्रीमतांवराय नमः ।
8300 ॐ श्री श्रीमद्दक्षिणकैलासपक्षपाताय नमः ।


8301 ॐ श्री श्रीमद्वरगुणाराध्यपादुकाय नमः ।
8302 ॐ श्री श्रीमहादेवाय नमः ।
8303 ॐ श्री श्रीमहेश्वराय नमः ।
8304 ॐ श्री श्रीमंत्रभाविताय नमः ।
8305 ॐ श्री श्रीमध्दालास्यसुंदराय नमः ।
8306 ॐ श्री श्रीमनोभावितकृतये नमः ।
8307 ॐ श्री श्रीमत्कुंडलीश्वरकुंडलाय नमः ।
8308 ॐ श्री शेमुषीप्रदाय नमः ।
8309 ॐ श्री शेमुषीमद् वृताय  नमः ।
8310 ॐ श्री श्रियावासिने  नमः ।

8311 ॐ श्री श्रीयंत्रराजराजाय नमः ।
8312 ॐ श्री श्रेयसे नमः ।
8313 ॐ श्री शयानेभ्यो नमः ।
8314 ॐ श्री शयानाय नमः ।
8315 ॐ श्री श्रेयोनिधये नमः ।
8316 ॐ श्री शंयोरमिस्रवंतसाय नमः ।
8317 ॐ श्री शरन्नि शाकर प्रवाल मंदहास मंजुलाधर प्रकाशभास मानवक्त्र मंडनश्रिये नमः ।
8318 ॐ श्री शरणागतवत्सलाय नमः ।
8319 ॐ श्री शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणाय नमः ।
8320 ॐ श्री शरद् पूर्णेन्दु संकाशाय नमः ।

8321 ॐ श्री शरण्यशरणाय नमः ।
8322 ॐ श्री शरभेश्वराय नमः ।
8323 ॐ श्री शरत् काल प्रवर्तकाय नमः ।
8324 ॐ श्री शरीरभृतभृते नमः ।
8325 ॐ श्री शरीरस्थाय नमः ।
8326 ॐ श्री शरीरत्रयरहितायापिसर्वज्ञाय नमः ।
8327 ॐ श्री शर्वोत्तमागमयलोपवीताय नमः ।
8328 ॐ श्री शर्वरीकराय नमः ।
8329 ॐ श्री शर्वरीहेतवे नमः ।
8330 ॐ श्री शर्वागमसदाचारमर्यादाय नमः ।

8331 ॐ श्री शर्वाणीमनोधीश्वराय नमः ।
8332 ॐ श्री शरणागतराजेन्द्रत्रानशीलांघ्रये  नमः ।
8333 ॐ श्री शरणागतकल्पकाय नमः ।
8334 ॐ श्री शरणागतार्तिहरणाय नमः ।
8335  ॐ श्री शरणान्विताय नमः ।
8336 ॐ श्री शरणत्राणतत्पराय नमः ।
8337 ॐ श्री शरच्चंद्रगात्राय नमः ।
8338 ॐ श्री शर्मदाय नमः ।
8339 ॐ श्री शरत्कलानाशकाय नमः ।
8340 ॐ श्री शरन्नाथाय नमः ।

8341 ॐ श्री शरत्कालप्रवर्तकाय नमः ।
8342 ॐ श्री शरणाय  नमः ।
8343 ॐ श्री शरण्याय नमः ।
8344 ॐ श्री शरणागतरक्षणाय नमः ।
8345 ॐ श्री शरभाय नमः ।
8346 ॐ श्री शरसर्वायुधाय नमः ।
8347 ॐ श्री शर्वशंकराय नमः ।
8348 ॐ श्री शर्वलिंगाय नमः ।
8349 ॐ श्री शर्वाय नमः ।
8350 ॐ श्री शरीरिणांशरीरयोगवियोगहेतवे नमः ।

8351 ॐ श्री शारदावल्लभाय नमः ।
8352 ॐ श्री शारदाभ्रातिशुभ्रांगाय नमः ।
8353 ॐ श्री शारदानायकाय नमः ।
8354 ॐ श्री शांगिर्णे नमः ।
8355 ॐ श्री शार्दूलचर्मवसनाय नमः ।
8356 ॐ श्री शार्दूलाजिनभृते नमः ।
8357 ॐ श्री शिरोहारिणे नमः ।
8358 ॐ श्री शिरःकपालरूद्राक्षमालिकाय नमः ।
8359 ॐ श्री शिरीधृतशिरापगाय नमः ।
8360  ॐ श्री शिरीषमृदुलाकारवामार्धाय नमः ।

8361 ॐ श्री श्रीरामवरदायकाय  नमः ।
8362 ॐ श्री श्रीरामचंद्रतत्वार्थदेशिकाय नमः ।
8363 ॐ श्री शूरदुरासदाय नमः ।
8364 ॐ श्री शूराय नमः ।
8365 ॐ श्री शूरमंडलमंडिताय नमः ।
8366 ॐ श्री शूरसेनाय नमः ।
8367 ॐ श्री शूराग्रेसराय नमः ।
8368 ॐ श्री शौरये नमः ।
8369 ॐ श्री शौर्यभाजनाय नमः ।
8370 ॐ श्री शिल्पाय नमः ।

8371 ॐ श्री शिल्पवैचित्रविद्योताय नमः ।
8372 ॐ श्री शिलादसुतनिक्षिप्तराज्याय नमः ।
8373 ॐ श्री शिलीमुखीकृतविधवे नमः ।
8374 ॐ श्री शिलाकठिनपापौघभिदुराय नमः ।
8375 ॐ श्री शिल्पिनांविश्वकर्मणे नमः ।
8376 ॐ श्री श्रीलीलाकरपद्मनाभवरदाय नमः ।
8377 ॐ श्री शूलपाणये नमः ।
8378 ॐ श्री शूलभास्वतकराय नमः ।
8379 ॐ श्री शूलिने  नमः ।
8380 ॐ श्री शूलास्त्रास्त्रविदारितांधकसुरारातीन्द्रवक्षस्थलाय नमः ।

8381 ॐ श्री शूलाय नमः ।
8382 ॐ श्री शूलाद्यायुधसंपन्नाय नमः ।
8383 ॐ श्री शूलापशांकुशचापहस्ताय नमः ।
8384 ॐ श्री शूलकंटकपाशदंडपाणये नमः ।
8385 ॐ श्री शैलाय नमः ।
8386 ॐ श्री शैलाधीशसुतासहायाय नमः ।
8387 ॐ श्री शैलादिप्रमुखैर्गणैस्तुताय नमः ।
8388 ॐ श्री शैलराजजामात्रे नमः ।
8389 ॐ श्री शैलराजसुतापरिष्कृतचारूवामकलेवराय नमः ।
8390 ॐ श्री शैलेन्द्रसुतापतये नमः ।

8391 ॐ श्रीश्रवणपुटोल्लसितोरगम स्तक मणि दीप्ति मृदु कपोल युगाय नमः ।
8392 ॐ श्री श्रावष्ठाय नमः ।
8393 ॐ श्री श्रवणानंदभैरवाय नमः ।
8394 ॐ श्री शिवाय नमः ।
8395 ॐ श्री शिवज्ञानरताय नमः ।
8396 ॐ श्री शिवतराय नमः ।
8397 ॐ श्री शिवविद्यारहस्यज्ञप्रत्यक्षाय नमः ।
8398  ॐ श्री शिवलिंगिताय नमः ।
8399 ॐ श्री शिवारंभाय नमः
8400  ॐ श्री शिवमंत्रजपप्रियाय नमः ।


8401 ॐ श्री शिवाजीवितेशाय नमः ।
8402 ॐ श्री शिवाकान्ताय नमः ।
8403 ॐ श्री शिवादितत्वमयाय नमः ।
8404 ॐ श्री शिवानन्दयुतानन्तमुनिमुक्तिमुदे नमः ।
8405 ॐ श्री शिवदूतिसमाराध्याय नमः ।
8406 ॐ श्रीशिवाग्निप्रियाय नमः ।
8407 ॐ श्री शिवागमज्ञह्रन्मंचमध्यस्थाय नमः ।
8408 ॐ श्री शिवज्ञानपयोराशिराकाभाय नमः ।
8409 ॐ श्री शिवशक्तिलतामूलसुकंदाय नमः ।
8410 ॐ श्री शिवतत्वार्थकुलिकशेखराय नमः ।

8411 ॐ श्री शिवलिंगार्चनाव्यग्रनामदोग्घ्रे नमः ।
8412 ॐ श्री शिवह्रदयपाथोजभ्रमराय नमः ।
8413 ॐ श्री शिवपाशभुजंगालिगरूडाय नमः ।
8414 ॐ श्री शिवमुंडाभरणाय नमः ।
8415 ॐ श्री शिवभस्मविलेपनाय नमः ।
8416 ॐ श्री शिवमंत्राय नमः ।
8417 ॐ श्री शिवंकराय नमः ।
8418 ॐ श्री शिवलिंगाय नमः ।
8419 ॐ श्री शिवतत्वाय नमः ।
8420 ॐ श्री शिवतनवे नमः ।

8421 ॐ श्री शिवलक्ष्यस्वरूपिणे नमः ।
8822 ॐ श्री शिवपादाख्योर्ध्ववदनाय नमः ।
8423 ॐ श्री शिवात्मभुव्यभिव्यक्तदिनेशाय नमः ।
8424 ॐ श्री  शिवदांपत्यदत्तोरूकरूणाय नमः ।
8425 ॐ श्री शिवात्मकाय नमः ।
8426 ॐ श्री शिवानाथाय नमः ।
8427ॐ श्री शिवासमेताय नमः ।
8428 ॐ श्री शिवाराध्याय नमः ।
8429 ॐ श्री श्रीवर्धनाय नमः ।
8430 ॐ श्री श्रीवैद्यनाथाय नमः ।

8431 ॐ श्री श्रीवल्लभाय नमः ।
8432 ॐ श्री श्रीवधूनाथबाणाय नमः ।
8433 ॐ श्री श्रीविद्याचक्ररूपिणे नमः ।
8434 ॐ श्री विद्यामानरुपाय नमः ।
8435 ॐ श्री श्रीविद्याभेदरूपिणे नमः ।
8436 ॐ श्री वामदेवाय नमः ।
8437 ॐ श्री श्रीविष्णुसर्वपूज्यत्ववरदाय नमः ।
8438 ॐ श्री श्रीवल्लभशिवारंभाय नमः ।
8439 ॐ श्री श्रीविभावनाय नमः ।
8440 ॐ श्री श्रीविश्वनाथाय नमः ।

8441 ॐ श्री शैवलीलाय नमः ।
8442 ॐ श्री शैवानांशिवरूपिणे नमः ।
8443 ॐ श्री शिवंकरनिजानंदसंपूर्णाय नमः ।
8444 ॐ श्री शशधरशेखराय नमः ।
8445 ॐ श्री शशांकशेखराय नमः ।
8446 ॐ श्री शशांकार्धमौलये नमः ।
8447 ॐ श्री शशांकाय नमः ।
8448 ॐ श्री शशिकोटिकांतिजालाय नमः ।
8449 ॐ श्री शशिखंडशेखराय नमः ।
8450 ॐ श्री शशिकलाभास्वत् किरीटज्वालाय नमः ।

8451 ॐ श्री शशिशिखंडिने नमः ।
8452 ॐ श्री शशिप्रभाय नमः ।
8453 ॐ श्री शशिबिंदवे नमः ।
8454 ॐ श्री शशिखंडमौलये नमः ।
8455 ॐ श्री शशिखण्डशिखण्डमंडनाय नमः ।
8456 ॐ श्री शशिखंडमंडनाय नमः ।
8457 ॐ श्री श्मशानवासिने नमः ।
8458 ॐ श्री श्मशाननिलयाय नमः ।
8459 ॐ श्री श्मशानाय नमः ।
8460 ॐ श्री श्मशानरतिनित्याय  नमः ।

8461 ॐ श्री श्मश्रुकर्षनाय नमः ।
8462 ॐ श्री शश्वतबहिर्भूतनिरस्तपरिच्छेदकाय नमः ।
8463 ॐ श्री शश्वतप्रसन्नवदनाय नमः ।
8464 ॐ श्री शशांकांकितशेखराय नमः ।
8465 ॐ श्री शाश्वताय नमः ।
8466 ॐ श्री शाश्वताकाराय नमः ।
8467 ॐ श्री शाश्वतैश्वर्यविभवसंयुताय नमः ।
8468 ॐ श्री शाश्वतनिजाभासाय नमः ।
8469 ॐ श्री शाश्वतैश्वर्याय नमः ।
8470 ॐ श्री शाश्वतैश्वर्यविभवाय नमः।

8471 ॐ श्री शाश्वतस्थानवासिने नमः ।
8472 ॐ श्री शाश्वतिकालयाय नमः ।
8473 ॐ श्रीशाश्वतधर्मगोप्त्रे नमः ।
8474 ॐ श्री शाश्वतिकाकाराय  नमः ।
8475 ॐ श्री शाश्वतैश्वर्यबंधुराय नमः ।
8476 ॐ श्री शिशिरात्मकाय नमः ।
8477 ॐ श्री शिशिराय नमः ।
8478 ॐ श्री शिशवे नमः ।
8479 ॐ श्री शिशिरांशुकरोल्लासिकाराटाय नमः ।
8480 ॐ श्री शिशुरांशुकलाधाराय नमः ।

8481 ॐ श्रीशिशुपालविपक्षेन्द्राय नमः ।
8482 ॐ श्री शिशुत्वादिनिर्मुक्ताय नमः ।
8483 ॐ श्री श्रीशाय नमः ।
8484 ॐ श्री श्रीशैलपतये नमः ।
8485 ॐ श्री श्रीशैलमल्लिकार्जुनाय नमः ।
8486 ॐ श्री श्रीशैलवासाय नमः ।
8487 ॐ श्री शैशिरर्तुप्रवर्तकाय नमः ।
8488 ॐ श्री शष् ष्याय नमः ।
8489 ॐ श्री शुष्कयाय नमः ।
8490 ॐ श्री शिष्टेष्टदाय नमः ।

8491 ॐ श्री शिष्टाय नमः ।
8492 ॐ श्री शिष्टाराध्याय नमः ।
8493 ॐ श्री शिष्टाचारप्रदर्शकाय नमः ।
8494 ॐ श्री शिष्टपोषणतत्पराय नमः ।
8595 ॐ श्री शिष्टाभिलक्ष्याय नमः ।
8496 ॐ श्री शिष्टाचारप्रियाय नमः ।
8497ॐ श्री शिष्टपूज्याय नमः ।
8498 ॐ श्री शिष्यान्तरनिवासाय नमः ।
8499 ॐ श्री शिष्यनामकज्ञात्रात्मने नमः ।
8500 ॐ श्री शेषस्तुत्याय नमः ।
Sunday, March 6, 2016

Names 7501 to 8000 of Shiva Ten Thousand Names शिव दश सहस्र नामावलिः नाम 7501 से 8000 तक


Names 7501 to 8000 of Shiva Ten Thousand Names

शिव दश सहस्र नामावलिः नाम 7501 से 8000 तक7501 ॐ श्री वारिकेलिप्रियाय नमः ।
7502 ॐ श्रीवारिक्रीडाकुतुकिने नमः ।
7503 ॐ श्री विराण्मयाय नमः ।
7504 ॐ श्री विरामाय नमः ।
7505 ॐ श्री विरक्ताय नमः ।
7506 ॐ श्री विरोधिने नमः ।
7507 ॐ श्री विरूपरूपाय नमः ।
7508 ॐ श्री विरजसे नमः ।
7509 ॐ श्री विरजाय नमः ।
7510 ॐ श्री विरिंचाय नमः ।

7511 ॐ श्री विराडादिस्वरूपिणे नमः ।
7512 ॐ श्री विराड् रूपाय नमः ।
7513 ॐ श्री वरोचनाय नमः ।
7514 ॐ श्री विरिंचिपूज्याय नमः ।
7515 ॐ श्री विरोधिजनमोक्षणाय नमः ।
7516 ॐ श्री विरोधहराय नमः ।
7517 ॐ श्री विरोचनस्तुताय नमः ।
7518 ॐ श्री विरोधिध्वंसिने नमः ।
7519 ॐ श्री विराधविरोधिपूज्याय नमः ।
7520 ॐ श्री विरतिप्रियाय नमः ।

7521 ॐ श्री विराधाय नमः ।
7522 ॐ श्री विरूपाय नमः ।
7523 ॐ श्री विरूपाक्षाय नमः ।
7524 ॐ श्री विराजे नमः ।
7525 ॐ श्री विराट् स्वरूपाय नमः ।
7526 ॐ श्री विराजिताय नमः ।
7527 ॐ श्री विरूपधराय नमः ।
7528 ॐ श्री विरूपेभ्यो  नमः ।
7529 ॐ श्री विराड् वृषभ वाहनाय नमः ।
7530 ॐ श्री विरागघ्ने नमः ।

7531 ॐ श्री विरूध्दलोचनाय नमः ।
7532 ॐ श्री विरागिणे नमः ।
7533 ॐ श्री विरागिजनसंस्तुत्याय नमः ।
7534 ॐ श्री विरोचिनीतीरवासिने नमः ।
7535 ॐ श्री विरोधनिवारकाय नमः ।
7536 ॐ श्री विरूपापतिगर्वहारिणे नमः ।
7537 ॐ श्री विरूध्दवेदसारार्थप्रलापिपवये नमः ।
7538 ॐ श्री विरावीलोकवासिने नमः ।
7539 ॐ श्री विरहिजनसंस्तुताय नमः ।
7540 ॐ श्री विरालीपुवासिने नमः ।

7541 ॐ श्री वीरेश्वराय  नमः ।
7542 ॐ श्री वीरबाहवे नमः ।
7543 ॐ श्री वीरभद्राय नमः ।
7544 ॐ श्री वीरशिखामणये नमः ।
7545 ॐ श्री वीरघ्ने नमः ।
7546 ॐ श्री वीरदर्पघ्ने नमः ।
7547 ॐ श्री वीरभृते नमः ।
7548 ॐ श्री वीरचूडामणये नमः ।
7549 ॐ श्री वीर पुं  गवाय नमः ।
7550 ॐ श्री वीराय नमः ।

7551 ॐ श्री वीर्यवते नमः ।
7552 ॐ श्री वीररागाय नमः ।
7553 ॐ श्री वीर्यवच्छ्रेष्ठाय नमः ।
7554 ॐ श्री वीर्यवद्वर्यसंश्रयाय नमः ।
7555 ॐ श्री वीर्यकाराय नमः ।
7556 ॐ श्री वीर्यकराय नमः ।
7557 ॐ श्री वीर्यघ्ने नमः ।
7558 ॐ श्री वीरहत्याप्रशमनाय नमः ।
7559 ॐ श्री वीर्यवर्धनाय नमः ।
7560 ॐ श्री वीरवंद्याय नमः ।

7561 ॐ श्री वीरासनैकनिलयाय नमः ।
7562 ॐ श्री वीर्यवते नमः ।
7563 ॐ श्री वीरगोष्ठीविवर्जिताय नमः ।
7564 ॐ श्री वीरगोष्ठीप्रियाय नमः ।
7565 ॐ श्री वीररूद्राय नमः ।
7566 ॐ श्री वीरचर्यापरायणाय नमः ।
7567 ॐ श्री वीरमार्गरताय नमः ।
7568 ॐ श्री वीररामातिरामाय नमः ।
7569 ॐ श्री वीर्याय नमः ।
7570 ॐ श्री वीरासनैक-निलयाय  नमः ।

7571 ॐ श्री वीराणांवीरभद्राय नमः ।
7572 ॐ श्री वीरवल्यादिरूपिणे नमः ।
7573 ॐ श्री वीरस्कंधवाहसेविताय नमः ।
7574 ॐ श्री वीरस्कंधासुरवरदाय नमः ।
7575 ॐ श्री वीरागमकंठाय नमः ।
7576 ॐ श्री वीराद्यागमपंचकप्रतिपादकदक्षिणावदनाय नमः ।
7577 ॐ श्री वीरमार्गप्रबोधिने नमः ।
7578 ॐ श्री वीरसेव्याय नमः।
7579 ॐ श्री वीरभद्रपकल्पाय नमः ।
7580 ॐ श्री वीरपत्नीस्तुतपराक्रमाय नमः ।

7581 ॐ श्री वीरपानप्रियाय नमः ।
7582 ॐ श्री वीरपाणपराय  नमः ।
7583 ॐ श्री वीराशंसनवीरभयंकराय नमः ।
7584 ॐ श्री वीरविक्रमदर्शनप्रियाय नमः ।
7585 ॐ श्री वीरसैन्यसंस्तुताय नमः ।
7586 ॐ श्री वीरधुरंधराय नमः ।
7587 ॐ श्री वीरांजनेयरूपाय नमः ।
7588 ॐ श्री वीररसप्रधानाय नमः ।
7589 ॐ श्री वीराग्रेसराय नमः ।
7590 ॐ श्री वीराचलनिलयाय नमः ।

7591 ॐ श्री वीरंधरवाहजनकाय  नमः ।
7592 ॐ श्री वीरभद्रगणसेविताय नमः ।
7593 ॐ श्री वीरेश्वराय नमः ।
7594 ॐ श्री वैरिसंहारकाय नमः ।
7595 ॐ श्री वैरिवीर्यविदारणाय  नमः ।
7596 ॐ श्री वैरशुध्दिकराय नमः ।
7597 ॐ श्री वारजोत्तमसाम्राज्याय नमः ।
7598 ॐ श्री वैरानुबंधिरूपाय नमः ।
7599 ॐ श्री वैरनिर्यातनजागरूकाय नमः ।
7600 ॐ श्रीवैरोचनार्थिताय नमः ।

7601 ॐ श्री वैरोचनीप्रियाय नमः ।
7602 ॐ श्री वैरूपश्रृतिवेत्रे नमः ।
7603 ॐ श्री  वैरारोहोद्युक्तायनमः ।
7604 ॐ श्री वल्लकीस्वनमुदिताय नमः ।
7605 ॐ श्री वल्लकीगानलोलुपाय नमः ।
7606 ॐ श्री वल्कलधारिणे नमः ।
7607 ॐ श्री वलभिन्नमित्राय नमः ।
7608 ॐ श्री वलभिद्धनुषप्रभामालाय नमः ।
7609 ॐ श्री वलसासननायकाय नमः ।
7610 ॐ श्री वलयितजटाजूटाय नमः ।

7611 ॐ श्री वलयीकृतवासुकये नमः ।
7612 ॐ श्री वल्मीकसंभवादृताय नमः ।
7613 ॐ श्री वल्लभाय नमः ।
7614 ॐ श्री वल् गते नमः ।
7615 ॐ श्री वलभिशायिने नमः ।
7616 ॐ श्री वल्लीशपित्रे नमः ।
7617 ॐ श्री वल्गितविदे नमः ।
7618 ॐ श्रीवालखिल्याय नमः ।
7619 ॐ श्री वालखिल्यप्रियाय नमः ।
7620 ॐ श्री वालिवैरिगुरवे नमः ।

7621 ॐ श्री वालखिल्यादियोगीन्द्रभाविताय नमः ।
7622 ॐ श्री वालाग्रशतभागादिसूक्ष्मांगाय नमः ।
7623 ॐ श्री वाल्मिकीपूजितपादाय नमः ।
7624 ॐ श्री वालमृगचामरवीजिताय नमः ।
7625 ॐ श्री वालिपूजिताय नमः ।
7626 ॐ श्री वालीश्वराय नमः ।
7627 ॐ श्री विलिप्ताय नमः ।
7628 ॐ श्री विलासिने नमः ।
7629 ॐ श्री विलासिनीकृतोल्लासाय नमः ।
7630  ॐ श्री विलसद्दिव्यकर्पूरदिव्यांगाय नमः ।

7631 ॐ श्री विलोचनसुदेवाय  नमः ।
7632 ॐ श्री विलोपिताय नमः ।
7633 ॐ श्री विलसत्कृत्तिवाससे नमः ।
7634 ॐ श्री विलोहिताय नमः ।
7635 ॐ श्री विलासकाय नमः ।
7636 ॐ श्री विलोलनेत्राय नमः ।
7637 ॐ श्री विलक्षणरूपाय नमः ।
7638 ॐ श्री विलोमवर्णवंदिताय नमः ।
7639 ॐ श्री विलयकारय नमः ।
7640 ॐ श्री विलीनपापाय नमः ।

7641 ॐ श्री विलग्नमूर्तये नमः ।
7642 ॐ श्री विलंबितविदग्धाय नमः ।
7643 ॐ श्री विलोकितकलितेन्द्रादिपदाय नमः ।
7644 ॐ श्री विलोचनवलनमात्रकलित जगत् सृष्ट्यादिकाय नमः ।
7645 ॐ श्री विसतभालनेत्राय नमः ।
7646 ॐ श्री विलेपनप्रियाय नमः ।
7647 ॐ श्री विलासिनीविभ्रमगेहाय नमः ।
7648 ॐ श्री विलोलवामांगपार्श्ववीक्षिताय नमः ।
7649 ॐ श्री विलेपिनीभूषिततनवे  नमः ।
7650 ॐ श्री विलोचनत्रयीविराजमानाय नमः ।

7651 ॐ श्री विलापबहुदूराय नमः ।
7652 ॐ श्रीवेलाविभ्रमशालिने नमः ।
7653 ॐ श्री वेल्लिताकृष्टजनताय नमः ।
7654 ॐ श्री वेल्लजकुसुमावतंसाय नमः ।
7655 ॐ श्री वावदूकाय नमः ।
7656 ॐ श्री व्यावृत्ताय नमः ।
7657 ॐ श्री व्यावृत्तपिंगेक्षणाय नमः ।
7658  ॐ श्री व्यावहारिकाय नमः ।
7659  ॐ श्री व्यावहारिकप्रियाय नमः ।
7660  ॐ श्री व्यवसायाय नमः ।

7661 ॐ श्री व्यवस्थानाय नमः ।
7662 ॐ श्रीव्यवस्थापकाय  नमः ।
7663 ॐ श्री व्यवच्छेदमार्गाभिज्ञाय नमः ।
7664 ॐ श्रीविवर्तनाय नमः ।
7665 ॐ श्री विवस्वते नमः ।
7666 ॐ श्री विवेकाख्याय नमः ।
7667 ॐ श्री विवर्णदक्षाय नमः ।
7668 ॐ श्री विविक्तस्थाय नमः ।
7669 ॐ श्री विविध्यन्तीभ्यो नमः ।
7670 ॐ श्री विविधाकाराय नमः ।

7671 ॐ श्री विव्याधिने नमः ।
7672 ॐ श्री विवेकिने  नमः ।
7673 ॐ श्री विवेकिविबुधानंदाय नमः ।
7674 ॐ श्री विवाहाय नमः ।
7675 ॐ श्री विवादवरदाय नमः ।
7676 ॐ श्री विवृतिकराय नमः ।
7677 ॐ श्री विवर्तिकलितजगतप्रियाय  नमः ।
7678 ॐ श्री विवृतोक्तिपटिष्ठाय ।
7679 ॐ श्री विवृत्तात्मने नमः ।
7680 ॐ श्री विविक्ताकाराय नमः ।

7681 ॐ श्री विवादिने नमः ।
7682 ॐ श्री विवादहराय  नमः ।
7683 ॐ श्री विवादिसंप्रदायज्ञाय नमः ।
7684 ॐ श्री वैवस्वताय नमः ।
7685 ॐ श्री वैवस्वतस्यशास्त्रे नमः ।
7686 ॐ श्री वशीकृतजगत्पतये नमः ।
7687 ॐ श्री वश्यश्रिये नमः ।
7688 ॐ श्री वशंकराय नमः ।
7689 ॐ श्री वंशकराय नमः ।
7690 ॐ श्री वंशवर्धनाय नमः ।

7691 ॐ श्री वंशनाथाय नमः ।
7692 ॐ श्री वंशाय नमः ।
7693 ॐ श्री वश्याय नमः।
7694 ॐ श्री विशदाकृतये नमः ।
7695 ॐ श्री वशिने नमः ।
7696 ॐ श्री वशकृते नमः ।
7697 ॐ श्री वशदविज्ञानाय नमः ।
7698  ॐ श्री विशदस्फाटिकदिव्यविग्रहाय नमः ।
7699  ॐ श्री विश्वभर्त्रे नमः ।
7700 ॐ श्री विश्वाधिकाय नमः ।

7701 ॐ श्रीविश्वरेतसे नमः ।
7702  ॐ श्री विश्वरूपाय नमः ।
7703 ॐ श्री विश्ववंद्याय नमः ।
7704 ॐ श्री विश्वदीप्तये नमः ।
7705 ॐ श्री विश्वोत्पत्तिकराय नमः ।
7706 ॐ श्री विश्वकर्मिणे नमः ।
7707 ॐ श्री विश्वतैजसरूपाय नमः ।
7708 ॐ श्री विश्वदेहाय नमः ।
7709 ॐ श्री विश्वेश्वरेश्वराय  नमः ।
7710 ॐ श्री विश्वहंत्रे नमः ।

7711 ॐ श्रीविश्वभावनाय नमः ।
7712 ॐ श्री विश्वसहाय नमः ।
7713 ॐ श्री विश्वराजे नमः ।
7714 ॐ श्री विश्वदक्षिणाय नमः ।
7715 ॐ श्री विश्वस्मै नमः ।
7716 ॐ श्री विश्वज्ञानमहोदधये नमः ।
7717 ॐ श्री विश्वगोप्त्रे नमः ।
7718 ॐ श्री विश्वमंगलाय नमः ।
7719 ॐ श्री विश्वनेत्रे नमः ।
7720 ॐ श्री विश्वकेतवे ।

7721 ॐ श्री विश्वयोनये नमः ।
7722 ॐ श्री विश्वेशाय नमः ।
7723 ॐ श्री विश्वरक्षाविधानकृते नमः ।
7724 ॐ श्री विश्वरूपिणे नमः ।
7725 ॐ श्री विश्वस्तामुसलोध्दारवित्रस्ततनवे नमः ।
7726 ॐ श्री विश्वतोमुखायापिपंचमुखाय नमः ।
7727 ॐ श्री विश्वतश्चक्षुषेपंचदशचक्षुषे नमः ।
7728 ॐ श्री विश्वतोहस्तायापिदशहस्ताय नमः ।
7729 ॐ श्री विश्वतःपादायापिद्विपादाय नमः ।
7730 ॐ श्री विश्वतोहितायापिअनवर्तकरूणाय नमः ।

7731 ॐ श्री विश्वतोमुखाय नमः ।
7732 ॐ श्री विश्वतश्चक्षुषे नमः ।
7733 ॐ श्री विश्वजगन्नाथाय नमः ।
7734 ॐ श्री विश्वतोहस्ताय नमः ।
7735 ॐ श्री विश्वजगध्दात्रे नमः ।
7736  ॐ श्री विश्वतःपादाय नमः ।
7737 ॐ श्री विश्वतोरहिताय नमः ।
7738 ॐ श्री विश्वात्मभावनाय नमः ।
7739  ॐ श्री विश्वसृजे नमः ।
7740 ॐ श्री विश्वदृशे नमः ।

7741 ॐ श्री विश्वभुजे नमः ।
7742 ॐ श्री विश्वकर्ममतये नमः ।
7743 ॐ श्री विश्वचक्षुषे नमः ।
7744 ॐ श्री विश्ववाहनाय नमः ।
7745 ॐ श्री विश्वतनवे नमः ।
7746 ॐ श्री विश्वभोजनाय नमः ।
7747 ॐ श्री विश्वजैत्राय नमः ।
7748 ॐ श्री विश्वक्षेत्राय नमः ।
7749 ॐ श्री विश्वयोनये नमः ।
7750 ॐ श्री  विश्वलोचनाय नमः ।

7751 ॐ श्री विश्वसाक्षिणे नमः ।
7752 ॐ श्री विश्वमूर्घ्ने नमः ।
7753 ॐ श्री विश्ववक्त्राय नमः ।
7754 ॐ श्री विश्वमूर्तये नमः ।
7755 ॐ श्री विश्वतेजस्वरूपवते नमः ।
7756 ॐ श्री विश्वस्वपतये नमः ।
7757 ॐ श्री विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः ।
7758 ॐ श्री विश्वभुतसुह्रदे नमः ।
7759 ॐ श्री विश्वपरिपालकाय नमः ।
7760 ॐ श्री विश्वसंस्थाय नमः ।

7761 ॐ श्री विश्वविमोहनाय नमः ।
7762 ॐ श्री विश्वसुराराध्याय नमः ।
7763 ॐ श्री विश्वपादाय नमः ।
7764 ॐ श्री विश्वाध्यक्षाय नमः ।
7765 ॐ श्री विश्रुतात्मने नमः ।
7766 ॐ श्री विश्रुतवीर्याय नमः ।
7767 ॐ श्री विश्रुताखिलततत्वजालाय नमः ।
7768 ॐ श्री विश्रामाय नमः ।
7769 ॐ श्री विशारदाय नमः ।
7770 ॐ श्री विशोधनाय नमः।

7771 ॐ श्री विशुध्दमानसाय नमः ।
7772 ॐ श्री विशुध्दमूर्तये नमः ।
7773 ॐ श्री विशिष्टाभीष्टदायिने नमः ।
7774 ॐ श्री विश्वश्लाध्याय नमः ।
7775 ॐ श्री विश्वबाहवे नमः ।
7776 ॐ श्री विश्वेश्वराय नमः ।
7777 ॐ श्री विश्वतृप्ताय नमः ।
7778 ॐ श्री विश्वनाथाय  नमः ।
7779 ॐ श्री विश्वभोक्त्रे नमः ।
7780 ॐ श्री विश्ववेद्याय नमः ।

7781  ॐ श्री विश्वरूपिणे नमः ।
7782 ॐ श्री विश्वाशापरिपूरकाय नमः ।
7783  ॐ श्री विश्वगर्भाय नमः ।
7784 ॐ श्री विश्रृंखलाय नमः ।
7785 ॐ श्री विश्वामित्राय नमः ।
7786 ॐ श्री विश्वशल्याय नमः ।
7787 ॐ श्री विश्वमोहनाय नमः।
7788 ॐ श्री विशदांगाय नमः ।
7789 ॐ श्री विश्वधुरंधराय नमः ।
7790 ॐ श्री विश्वेशाय नमः ।

7791 ॐ श्री विश्वंभराय नमः ।
7792 ॐ श्री विश्वनिर्माणकारिणे  नमः ।
7793 ॐ श्री विशिष्ठाय  नमः ।
7794 ॐ श्री विशोकाय नमः ।
7795ॐ श्री विशेषितगुणात्मकाय नमः ।
7796ॐ श्री विशाखाय नमः ।
7797 ॐ श्री विशालाय नमः ।
7798ॐ श्री विश्वामरेशाय नमः ।
7799ॐ श्री विश्रान्ताय नमः ।
7800 ॐ श्री विश्वामित्रप्रसादिने नमः ।

7801 ॐ श्री विश्वावासाय नमः ।
7802 ॐ श्री विशांपतये नमः ।
7803  ॐ श्री विशालाक्षाय नमः ।
7804 ॐ श्री विशालपद्मपत्राभाय नमः ।
7805  ॐ श्री विशालवक्षसे नमः ।
7806 ॐ श्री विशालवक्षोविलसच्चारूहासाय नमः ।
7807 ॐ श्री   वैश्रवणायमः ।
7808 ॐ श्री वैश्वानराय नमः ।
7809 ॐ श्री वैश्वदेवप्रियाय नमः ।
7810 ॐ श्री विश्वंभरसमाराध्याय नमः ।

7811 ॐ श्री विश्वभरणकारणाय नमः ।
7812 ॐ श्री वषट् काराय नमः ।
7813 ॐ श्री विश्वनायकाय नमः ।
7814 ॐ श्री वषट् कार प्रियाय नमः ।
7815 ॐ श्री विश्ववासिने नमः ।
7816 ॐ श्री वषडाकाराय नमः ।
7817 ॐ श्री विश्वस्थाय नमः ।
7818 ॐ श्री विष्णुवल्लभाय नमः ।
7819 ॐ श्री विष्णुरूपविनोदिने नमः ।
7820  ॐ श्री विष्णुब्रह्मादिवंद्याय नमः ।

7821 ॐ श्री विष्णुवंद्याय नमः ।
7822 ॐ श्री विष्णुप्रियाय नमः ।
7823 ॐ श्री विष्णुनेत्रे नमः ।
7824 ॐ श्री विष्णुमायाविलासिने नमः ।
7825  ॐ श्री विष्णुगर्वहराय नमः ।
7826 ॐ श्री विष्णुसंकल्पकारकाय नमः ।
7827 ॐ श्री विष्णुरूपिणे नमः ।
7828 ॐ श्री विष्णवे नमः ।
7829 ॐ श्री विष्णुचैतन्यनिलयाय नमः ।
7830 ॐ श्री विष्णुप्राणेश्वराय नमः ।

7831 ॐ श्री विष्णुकलत्राय नमः ।
7832 ॐ श्री विष्णुक्षेत्राय नमः ।
7833 ॐ श्री विष्णुकोट्यचिंतांघ्रये नमः ।
7834 ॐ श्री विष्णुमायात्मकारिणे नमः ।
7835 ॐ श्री विष्णुप्रसादकाय नमः ।
7836 ॐ श्री विष्णुकंधरपातनाय नमः ।
 837 ॐ श्री विष्णुमूर्तये नमः ।
7838 ॐ श्री विष्णुलक्ष्यस्वरूपिणे नमः ।
7839 ॐ श्री विष्ण्वात्मक लोकोत्तर वदनाय नमः ।
7840 ॐ श्री विष्ण्वात्मकगुह्याय नमः ।

7841 ॐ श्री विषाहारिणे नमः ।
7842 ॐ श्री विषहर्यादिचतुर्मूर्तिप्रतिपादकपश्चिमवदनाय नमः ।
7843 ॐ श्री विषभंजनाय नमः ।
7844 ॐ श्री विषघ्नाय नमः ।
7845 ॐ श्री विषमाय नमः ।
7846 ॐ श्री विषधराय नमः ।
7847 ॐ श्री विषमदृष्टये नमः ।
7848 ॐ श्री विषहारिणे नमः ।
7849 ॐ श्री विषण्णांगाय नमः ।
7850 ॐ श्री विषमेक्षणाय नमः ।

7851 ॐ श्री विषमनेत्राय नमः ।
7852 ॐ श्री विषरोगादिभंजनाय नमः ।
7853 ॐ श्री विषयार्णवमगनानाम् समुध्दरणहेतवे नमः ।
7854 ॐ श्री विष्टंभाय नमः ।
7855 ॐ श्री विषभक्षणतत्पराय नमः ।
7856  ॐ श्री विष्वक् सेनाय नमः ।
7857 ॐ श्री विश्वकसेनकृतस्तोत्राय नमः ।
7858 ॐ श्री विष्टरश्रवसे  नमः ।
7859 ॐ श्री विष्फाराय नमः ।
7860  ॐ श्री वृषेन्द्राय नमः ।

7861 ॐ श्री वृषभेश्वराय नमः ।
7862 ॐ श्री वृषध्वजाय नमः ।
7863 ॐ श्री वृषात्मने नमः ।
7864 ॐ श्री वृषभाधीशाय नमः ।
7865 ॐ श्री वृषारूढाय नमः ।
7866 ॐ श्री वृषणाय नमः ।
7867  ॐ श्री वृषपर्वणे नमः ।
7868 ॐ श्री वृषरूपाय नमः ।
7869  ॐ श्री वृषवर्धनाय नमः ।
7870  ॐ श्री वृषांकाय नमः ।

7871 ॐ श्री वृषदश्वाय नमः ।
7872 ॐ श्री वृषज्ञेयाय नमः ।
7873ॐ श्री वृषभाय नमः ।
7874 ॐ श्री वृषकर्मणे नमः ।
7875 ॐ श्री वृषनिधये नमः ।
7876 ॐ श्री वृषप्रवर्तकाय नमः ।
7877 ॐ श्री वृषस्थापकाय नमः ।
7878 ॐ श्री वृषभाक्षाय नमः ।
7879 ॐ श्री वृषप्रियाय नमः ।
7880  ॐ श्री वृषनाभाय नमः ।

7881 ॐ श्री वृषदर्भाय नमः ।
7882 ॐ श्री वृषश्रृंगाय नमः ।
7883 ॐ श्री वृषर्षभाय नमः ।
7884 ॐ श्री वृषभोदराय नमः ।
7885 ॐ श्री वृषभेक्षणाय नमः ।
7886 ॐ श्री वृषशराय नमः ।
7887 ॐ श्री वृषभूताय नमः ।
7888 ॐ श्री वृषभाधिरूढाय नमः ।
7889 ॐ श्री वृषवाहनाय नमः ।
7890 ॐ श्री वृषगमनाय  नमः ।

7891 ॐ श्री वृषभस्थाय नमः ।
7892 ॐ श्री वृषाकृतये नमः ।
7893 ॐ श्री वृषाकपये नमः ।
7894 ॐ श्री वृषाहिने नमः ।
7895  ॐ श्री वृषदराय नमः ।
7896 ॐ श्री वृषाधाराय नमः ।
7897 ॐ श्री वृषायुधाय नमः ।
7898 ॐ श्री वृषभवाहनाय नमः ।
7899 ॐ श्री वृषभतुरंगाय नमः ।
7900 ॐ श्री वेष्टक प्रणवान्तो दितनादस्याधः पीठमध्योप क्रमादि विलसद्विकारादि नादान्तात्मने  नमः ।

7901 ॐ श्री वैष्कर्म्याय नमः ।
7902 ॐ श्री वसवे नमः ।
7903  ॐ श्री वसुमनसे नमः ।
7904 ॐ श्री वसुमते नमः ।
7905 ॐ श्री वसुश्रवसे नमः ।
7906 ॐ श्री वसुश्वासाय नमः ।
7907 ॐ श्री वसुरेतसे नमः ।
7908 ॐ श्री वसुरत्नपरिच्छदाय नमः ।
7909 ॐ श्री वसुप्रियाय नमः ।
7910  ॐ श्री वसुधास्तुताय नमः ।

7911ॐ श्री वसुदाय नमः ।
7912 ॐ श्री वसुंधराय नमः ।
7913  ॐ श्री वसुश्रेष्ठाय नमः ।
7914  ॐ श्री वसुत्रात्रे  नमः ।
7915 ॐ श्री वसुदेवायनमः ।
7916 ॐ श्री वसुजन्मविमोचिने नमः ।
7917 ॐ श्री वसुप्रदाय नमः ।
7918 ॐ श्री वसुधायासहरणाय नमः ।
7919  ॐ श्री वसुंधरामहाभारसूदनाय नमः ।
7920 ॐ श्री  वसूनांपावनाय नमः ।

7921 ॐ श्री वसूनांपतये नमः ।
7922 ॐ श्री वसिष्ठादिमुनीन्द्रार्चिताय नमः ।
7923 ॐ श्री वसिष्ठाय नमः ।
7924 ॐ श्री वसिष्ठवामदेवादिवंद्याय नमः ।
7925 ॐ श्री वसंताय नमः ।
7926 ॐ श्री वस्तुरूपाय नमः ।
7927 ॐ श्री वसंतऋतवे नमः ।
7928 ॐ श्री वस्वयनाय नमः ।
7929 ॐ श्री वस्वात्मकाय नमः ।
7930  ॐ श्री वासवयागविदे नमः ।

7931 ॐ श्री वसंतेशाय नमः ।
7932 ॐ श्री वासववंद्याय नमः ।
7933 ॐ श्री वासवादिस्तुताय नमः ।
7934 ॐ श्री वसंतदाय नमः ।
7935 ॐ श्री वासवाभीष्टदाय नमः ।
7936 ॐ श्री वासवाय नमः ।
7937 ॐ श्री वासवपूजिताय नमः ।
7938 ॐ श्री वासुदेवाय नमः ।
7939ॐ श्री वासुदेवमनोहराय नमः ।
7940  ॐ श्री वासुकीज्याय नमः ।

7941 ॐ श्री वासवार्चितपादश्रिये नमः ।
7942 ॐ श्री वासुकिभूषणाय  नमः ।
 7943 ॐ श्री वासवारिविनाशिने नमः ।
7944 ॐ श्री वासुदेवप्रियाय नमः ।
7945  ॐ श्री वासुदेवैकवेद्यांघ्रिवैभवाय नमः ।
7946 ॐ श्री वासुक्यादिमहासर्पालंकृताय नमः ।
7947 ॐ श्री वासुकीकंठभूषणाय नमः ।
7948 ॐ श्री वासुकितक्षकलसत् कुण्डलाय नमः ।
7949 ॐ श्री वासुकीशाय नमः ।
7950  ॐ श्री वासुकिश्वसवासितभासितोरसे नमः ।

7951 ॐ श्री वासुकिकंकणाय नमः ।
7952 ॐ श्री वास्तव्याय नमः ।
7953 ॐ श्री वासुदेवसहायाय नमः ।
7954 ॐ श्री वास्तुपाय नमः ।
7955 ॐ श्री वासुदेवार्चितस्वांघ्रिपंकेरूहाय नमः ।
7956 ॐ श्री वास्तेयभूतनिगमन्यग्रोधाय नमः ।
7957 ॐ श्री वास्तवार्थविजिज्ञासुनेदिष्ठाय नमः ।
5958 ॐ श्री वासवादिसुरश्रेष्ठवंदिताय नमः ।
7959 ॐ श्री वासवेश्वराय नमः ।
7960 ॐ श्री व्यासाय नमः ।

7961 ॐ श्री व्याससूत्रार्थगोचराय नमः ।
7962 ॐ श्री व्याससन्नुताय नमः ।
7963 ॐ श्री व्यासमूर्तये नमः ।
7964 ॐ श्री व्यासमौनिस्तुताय नमः ।
7965 ॐ श्री व्यासादिमौनीन्द्रमहिताय नमः ।
7966 ॐ श्री विस्फुरिततेजसे नमः ।
7967 ॐ श्री विसृजभ्दभ्यो नमः ।
7968 ॐ श्री विस्ताराय नमः ।
7969 ॐ श्री वाहनीभवदुक्षाय नमः ।
 7970 ॐ श्री वाहनीकृतवृषभाय नमः ।

7971 ॐ श्री वाहनीकृतधर्मराजाय नमः ।
7972 ॐ श्री वन्हिनेत्राय नमः ।
7973 ॐ श्री वन्हिप्रभाय नमः ।
7974 ॐ श्री वन्हिमूर्तये नमः ।
7975 ॐ श्री वन्हिमंडलमध्यगाय नमः ।
7976 ॐ श्री वन्हिसोमार्करूपाय नमः ।
7977 ॐ श्री वन्हिलिंगाय नमः ।
7978 ॐ श्री वन्हिदर्पविघातकाय नमः ।
7979 ॐ श्री वन्ह्यात्मने नमः ।
7980 ॐ श्री वन्हितेजसे नमः ।

7981 ॐ श्री वन्हिरेतसे नमः ।
7982 ॐ श्री वन्ह्ये नमः ।
7983 ॐ श्री वन्ह्यर्कलिंगाय नमः ।
7984 ॐ श्री वन्ह्यसोमार्कलिंगाय नमः ।
7985 ॐ श्री वन्ह्यलाय नमः ।
7986 ॐ श्री विहंगाय नमः ।
7987 ॐ श्री व्यूहाय नमः ।
7988 ॐ श्री विहायसगतवे नमः ।
7989 ॐ श्री व्यूहेशाय नमः ।
7990 ॐ श्री वलक्षाय नमः ।

7991 ॐ श्री वलक्षद्युतिशेखराय नमः ।
7992 ॐ श्री वलक्षवृषभारूढाय नमः ।
7993 ॐ श्री वलक्षभूतिभूषिताय नमः ।
7994 ॐ श्री वलित्रयविराजिताय नमः ।
7995 ॐ श्री व्यलीकनिरासकाय नमः ।
7996 ॐ श्री व्यालिने नमः ।
7997  ॐ श्री व्यालरूपाय नमः ।
7998 ॐ श्री व्यालभूषणाय नमः ।
7999 ॐ श्री व्यालयज्ञसूत्राय नमः ।
8000 ॐ श्री व्यालदंष्ट्रिलसध्दाराय नमः ।