Saturday, February 27, 2016

Names 6501 to 7000 of Shiva Dasha Sahasranama शिव दश सहस्र नामावलि

 Names 6501 to 7000 of Shiva Dasha Sahasranama 
शिव दश सहस्र नामावलिः6501  ॐ  श्री रूपाय नमः ।
6502  ॐ श्री रिपुघ्नाय नमः ।
6503  ॐ श्री रेफस्वरूपाय नमः ।
6504  ॐ श्री रं बीज जपसंतुष्टाय नमः ।
6505  ॐ श्री रंभादिकन्यकाराध्याय नमः ।
6506  ॐ  श्री रंभाफलप्रियाय नमः ।
6507  ॐ श्री रमणीगुणाकराय नमः ।
6508 ॐ श्री रम्यपत्रभृर्द्रथांगपाणये ।
6509  ॐ श्री रम्यस्वरोद् भासिने नमः ।
6510 ॐ श्री रम्यगुणकेलये नमः ।

6511 ॐ  श्री रम्याय नमः ।
6512 ॐ श्री रमावाणीसमाराध्याय नमः ।
6513 ॐ श्री रमापतिस्तुताय नमः ।
6514  ॐ श्री रमणीयाय नमः ।
6515 ॐ श्री रमेशाय नमः ।
6516 ॐ  श्री रंओड्याय नमः ।
6517 ॐ श्री रामपूजिताय नमः ।
6518 ॐ श्री रामपूज्याय नमः ।
6519 ॐ श्री रामनाथाय नमः ।
6520  ॐ श्री रामनामैकजीवनाय नमः ।

6521 ॐ  श्री रामवरदाय नमः ।
6522 ॐ श्री रामप्रियाय नमः ।
6523 ॐ श्री रामेश्वराय नमः ।
6524 ॐ श्री रामाय नमः ।
6525 ॐ श्री रामानंदमयाय नमः ।
6526 ॐ श्री रामार्चितपदद्वंदाय नमः ।
6527 ॐ श्री रामगाय नमः ।
6528 ॐ श्री रयिदाय नमः ।
6529 ॐ श्री रूरूचर्मपरीधानाय नमः ।
6530 ॐ श्री रूरूहस्ताय नमः।

6531 ॐ श्री रूरूप्रियाय नमः ।
6532 ॐ  श्री रौरवाजीिनसंवीताय नमः
6533 ॐ श्री रवये नमः ।
6534 ॐ श्री रविकोटिसंकाशाय नमः ।
6535 ॐ श्री रविलोचनाय नमः ।
6536 ॐ श्री रविमंडलमध्यस्थाय नमः ।
6537 ॐ  श्री रविकोटिसमप्रभाय नमः ।
6538 ॐ श्री रविचन्द्राग्निनयनाय नमः ।
6539 ॐ श्री रविनेत्राय नमः ।
6540 ॐ श्री रविशिखिशशिनेत्राय नमः ।

6541  ॐ श्री रवेःकरालचक्राय नमः ।
6542 ॐ  श्री रव्यात्मने नमः ।
6543 ॐ श्री रव्यादिग्रहसंस्तुताय नमः ।
6544 ॐ श्री रावणार्चितविग्रहाय नमः ।
6545 ॐ श्री रावणार्चिताय नमः ।
6546  ॐ श्री रावणदर्पविनाशनलिंगाय नमः ।
6547  ॐ  श्री रावणारिह्रदानंदाय नमः ।
6548 ॐ श्री रेवानदीतीरवासाय नमः ।
6549 ॐ श्री राशिकृतजगत्रयाय नमः ।
6550 ॐ श्री राशये  नमः ।

6551ॐ  श्री रेश्मियाय नमः ।
6552 ॐ श्री रोषिणे नमः ।
6553  ॐ श्री रसज्ञाय नमः ।
6554  ॐ श्री रसप्रियाय नमः ।
6555 ॐ श्री रसनारहिताय नमः ।
6556 ॐ श्री रसगंधाय नमः ।
6557  ॐ श्री रसदभुजाय नमः ।
6558 ॐ श्री रसरथाय नमः ।
6559 ॐ श्री रसाश्रिताय नमः ।
6560 ॐ श्री रस्याय नमः ।

6561 ॐ  श्री रसाल शाखा हेलत्पिकनिनदमधुरवाग्जालाय नमः ।
6562 ॐ श्री रसानांपतये नमः ।
6563  ॐ श्री रसाय नमः ।
6564 ॐ श्री रसात्मकाय नमः ।
6565 ॐ श्री रसाधरेन्द्रचापशिंजिनी कृतानिलाशिने नमः ।
6566 ॐ  श्री रासभाय नमः ।
6567 ॐ श्री रोहिणीपतिवल्लभाय नमः ।
6568  ॐ श्री रोहिताय नमः ।
6569 ॐ श्री रहस्याय नमः ।
6570 ॐ श्री रंहसे नमः ।

6571 ॐ  श्री रंहंसाय नमः ।
6572 ॐ श्री रहस्यलिंगाय नमः ।
6573 ॐ श्री राहवे  नमः ।
6574 ॐ श्री रक्षाभूषाय नमः ।
6575 ॐ श्री रक्षसे नमः ।
6576 ॐ  श्री रक्षिणे नमः ।
6577ॐ श्री रक्षोधिपतये नमः ।
6578 ॐ श्री रक्षोघ्नाय नमः ।
6579 ॐ श्री रक्षोगणार्तिकृते नमः ।
6580 ॐ श्री रक्षोघ्ने नमः ।

6581 ॐ  श्री राक्षसवरप्रदाय नमः ।
6582 ॐ श्री रक्षाकराय नमः ।
6583 ॐ श्री रक्षाधराय नमः ।
6584 ॐ श्री राक्षसारये नमः ।
6585 ॐ श्री राक्षसांतकृते नमः ।
6586  ॐ  श्री रूक्षरेतसे नमः ।
6587  ॐ श्री रूक्षाय नमः ।

ल लकारस्य शक्तिर्देवता लक्ष्मिवश्यार्थे विनियोगः

 6588 ॐ श्री लोकपालाय नमः ।
6589  ॐ श्री लोकविश्रुताय नमः ।
6590 ॐ श्री लोकपाल समर्चिताय नमः ।

6591 ॐ  श्री लोकचारिणे नमः ।
6592  ॐ श्री लोककर्त्रे नमः ।
6593  ॐ श्री लोकसाक्षिणे नमः ।
6594  ॐ श्री लोकहिताय नमः ।
6595  ॐ श्री लोकरक्षापरायणाय नमः ।
6596  ॐ  श्री लोकनेत्रे नमः ।
6597  ॐ श्री लोककृते नमः ।
6598  ॐ श्री लोकभृते नमः ।
6599 ॐ श्री लोककराय नमः ।
6600 ॐ श्री लोकभावनाय नमः ।

6601 ॐ श्रीलोकवर्णोत्तमोत्तमाय  नमः ।
6602 ॐ श्री लोकसारंगाय नमः
6603 ॐ श्री लोकशल्यकृते नमः ।
6604 ॐ श्री लोकगूढायनमः ।
6605  ॐ श्री लोकनाथाय नमः ।
6606  ॐ  श्री लोकवंद्याय नमः ।
6607  ॐ श्री लोकमायाय नमः ।
6608 ॐ श्री लोकशोकविनाशकाय नमः ।
6609  ॐ श्री लोक चूडारत्नाय नमः ।
6610 ॐ श्री लोकत्रयविधात्रे नमः ।

6611 ॐ  श्री लोकत्रयी सनाथाय नमः ।
6612 ॐ श्री लोकधात्रे नमः ।
6613  ॐ श्री लोकध्वजाय नमः ।
6614  ॐ श्री लोकप्रभवे नमः ।
6615  ॐ श्री लोकबंधवे नमः ।
6616  ॐ  श्री लोक स्वामिने नमः ।
6617  ॐ श्री लोकचूडामणये नमः।
6618 ॐ श्री लोकत्रयाश्रिताय नमः ।
6619  ॐ श्री लोकत्रयाश्रियाय नमः ।
6620  ॐ श्री लोकशंकराय नमः ।

6621 ॐ  श्री लोकज्ञाय नमः ।
6622 ॐ श्री लोकसंमोहनाय नमः ।
6623 ॐ श्री लोकशंकराय नमः ।
6624  ॐ श्री लोकानांपतये नमः ।
6625 ॐ श्री लोकाधिष्ठानाय नमः ।
6626 ॐ  श्री लोकाध्यक्षाय नमः ।
6627 ॐ श्री लोकाय नमः ।
6628 ॐ श्री लोकानुग्रहकारिणे नमः ।
6629  ॐ श्री लोकानुग्राहकागस्त्यतपःप्रीतात्मने नमः ।
 6630 ॐ श्री लोकयतिकानांस्वभावमयविग्रहाय नमः ।

6631 ॐ  श्री लोकाधिपाय नमः ।
6632 ॐ श्री लोकानामभिरामाय नमः ।
6633 ॐ श्री लोकात्मने नमः ।
6634 ॐ श्री लोकान्तकृते नमः ।
6635 ॐ श्री लोकाभिरामाय नमः ।
6636 ॐ  श्री लोकाक्षिणे नमः ।
6637 ॐ श्री लोकानांपशुमंत्रौषधाय नमः ।
6638 ॐ श्री लोकानामीश्वराय नमः ।
6639 ॐ श्री लोकारिमर्दनाय नमः ।
6640  ॐ श्री लोकेशाय नमः ।

6641 ॐ  श्री लोकेशस्तुताय नमः ।
6642 ॐ श्री लोकोत्तरस्फुटालोकाय नमः ।
6643 ॐ श्री लिकुचपाणये नमः ।
6644 ॐ श्री लंकटिसूत्राय नमः ।
6645 ॐ श्री लेखाधिपाय नमः ।
6646 ॐ  श्री लेखसमर्चिताय नमः ।
6647 ॐ श्री लेखचूडालचरणाय नमः ।
6648 ॐ श्री  लेखकोटिमालामकरंदसिक्तपादाय नमः ।
6649  ॐ श्री लेखगस्वरूपाय नमः ।
6650 ॐ श्री लेखगकेशाय नमः ।

6651ॐ  श्री लग्नाय नमः ।
6652 ॐ श्री लिंगस्थाय नमः ।
6653 ॐ श्री लिंगत्रयरहिताय नमः ।
6654 ॐ श्री लिंगमयाय नमः ।
6655 ॐ श्री लिंगमूर्तये  नमः ।
6656 ॐ  श्री  लिंगरूपिणे नमः ।
6657 ॐ श्री  लिंगिने नमः ।
6658 ॐ श्री लिंगाथ्यक्षाय नमः ।
6659 ॐ श्री लिंगाद्यस्तुतिनिगमाय नमः ।
6660 ॐ श्रीलिंगात्मविग्रहाय नमः ।

6661 ॐ श्री लिंगाय नमः ।
6662 ॐ श्री लिंगालिंगात्मविग्रहाय
6663 ॐ श्री लिंगोद्भवादिपंचमूर्तिप्रतिपादकपूर्ववदनाय  नमः ।
6664 ॐ श्री लिंगहस्ताय नमः ।
6665 ॐ श्री लिंगफलप्रियाय नमः ।
6666 ॐ श्री लिंगबीजाकृतये नमः ।
6667 ॐ श्री लगुस्थूलस्वरूपिणे नमः ।
6668 ॐ  श्री लघिमासिध्दि दात्रे नमः ।
6669 ॐ श्री लघुद्राक्षाफलप्रियाय नमः ।
6670 ॐ श्री लूताचिता लयद्वार वितानोत्काय  नमः ।

6671 ॐ श्रीलोप्याय नमः ।
6672 ॐ श्री लतामयाय नमः ।
6673 ॐ श्री लतापूजापराय नमः ।
6674 ॐ श्री लंबनाय नमः ।
6675 ॐ श्री लंबितोष्ठाय नमः ।
6676 ॐ श्री लंबिकायोगमार्गकृते नमः ।
6677 ॐ  श्री लंबिकामार्गनिरताय नमः ।
6678 ॐ श्री लंबोदराय नमः ।
6679 ॐ श्री लंबोदरशरीरिणे नमः ।
6680  ॐ श्री लब्धदीक्षाय नमः ।


6681 ॐ श्री लब्धसिध्दाय नमः ।
6682 ॐ श्री लब्धाय नमः ।
6683 ॐ श्री लाभप्रवर्तकाय  नमः ।
6684 ॐ श्री लाभात्मने नमः ।
6685 ॐ श्री लाभकृते नमः ।
6686 ॐ श्री लाभदाय नमः ।
6687 ॐ श्री लोभिने नमः ।
6688 ॐ श्री लड्डुकप्रियाय नमः ।
6689 ॐ श्री लयाय नमः ।
6690 ॐ श्री लयकराय नमः ।

6691 ॐ श्री लयवर्जिताय  नमः ।
6692 ॐ श्री ललिताय नमः ।
6693 ॐ श्री ललिताललिताश्रयाय नमः ।
6694 ॐ श्री ललितानाथाय नमः ।
6695 ॐ श्री ललितामूर्तये नमः ।
6696 ॐ  श्री ललितागमकपोलयाय नमः ।
6697  ॐ श्रीललाटाक्षाय नमः ।
6698 ॐ श्री ललाट चक्षु रूज्ज्वल ध्दनंजय स्फुरलिंगयानिपीत पंचसायकाय नमः ।
6699  ॐ श्री ललाटनेत्रानलदह्यमानमाराय नमः ।
6700 ॐ श्री ललाटचंद्रसंनिभाय नमः ।

6701 ॐ  श्री लांलीं नमः ।
6702 ॐ श्री लीलावित्कंपितवपुषे नमः ।
6703 ॐ श्री लीलयाविश्वसंहारसृष्टिस्थितिविधायकाय नमः ।
6704  ॐ श्री लीलाविग्रहाय नमः ।
6705  ॐ श्री लीलानांप्रभवे नमः ।
6706 ॐ  श्री लीलावैचित्र्यकोविदाय नमः ।
6707  ॐ श्री लेलिहानाय नमः ।
6708  ॐ श्री लोलाक्षीनायकाय नमः ।
6709 ॐ श्री लोलाय नमः ।
6710 ॐ श्री लंलकुलीशाय नमः ।

6711 ॐ  श्री लवाय नमः ।
6712  ॐ श्री लवणाय नमः ।
6713 ॐ श्री लवरेफहालांगाय नमः ।
6714 ॐ श्री लावण्यराशये नमः ।
6715 ॐ श्री लावण्यजलधये नमः ।
6716  ॐ श्री लावण्याब्धिसमुद् भूतपूर्णेन्दुप्रतिमाननाय नमः ।
6717  ॐ  श्री लवणाकराय नमः ।
6718  ॐ श्री लवणाकरपूजिताय नमः ।
6719  ॐ श्री लवणारिसमर्चिताय नमः ।
6720  ॐ श्री लवित्रपाणये नमः ।

6721 ॐ श्री लवंगप्रियाय नमः ।
6722 ॐ श्री लवंगसेविताय नमः ।
6723 ॐ श्री लवकंबलधारिणे नमः ।
6724 ॐ  श्री लास्यप्रियाय नमः ।
6725 ॐ श्री लास्यपराय नमः ।
6726 ॐ श्री लास्यसुंदराय नमः ।
6727 ॐ  श्री लास्यलालसाय नमः ।
6728 ॐ श्री लसन्माणिक्यकटकाय नमः ।
6729  ॐ श्री लोहिताक्षाय नमः ।
6730  ॐ श्री लोहितग्रीवाय नमः ।
6731 ॐ श्री लोहिताय नमः ।

6732 ॐ  श्री लक्षणेशाय नमः ।
6733  ॐ श्री लक्ष्यदाय नमः ।
6734 ॐ श्री लक्ष्यलक्षणाय नमः ।
6735  ॐ श्री लक्षलक्षणयोग्याय नमः ।
6736 ॐ श्री लक्षमंत्रजपप्रियाय नमः ।
6737 ॐ  श्री लक्षकोट्यर्बुदान्तकाय नमः ।
6738 ॐ श्री लक्षणलक्षिताय नमः ।
6739 ॐ श्री लक्ष्याय नमः ।
6740 ॐ श्री लक्ष्म्यै  नमः ।

6741 ॐ श्री लक्ष्मीवते नमः ।
6742 ॐ  श्री लक्ष्मीपतये नमः ।
6743 ॐ श्री लक्ष्मीशाय नमः ।
6744 ॐ श्री लक्ष्मीनाथप्रियाय नमः ।
6745 ॐ श्री लाक्षारुणेक्षणाय नमः ।
6746 ॐ श्री लाक्षणीकाय नमः ।

व वकारस्य वरूणो देवता  विषनिर्हरणार्थे विनियोगः

6747  ॐ श्री वकाराय  नमः ।
6748  ॐ श्री वकाररूपाय नमः ।
6749  ॐ श्री वक्त्रचतुष्टाय नमः ।
6750  ॐ श्री वक्त्रपंचकाय नमः ।

6751  ॐ श्री वकुलाय नमः ।
6752  ॐ श्री वक्रतुंडार्चिताय नमः ।
6753  ॐ श्री वक्रकेशाय नमः ।
6754  ॐ श्री वक्रतुंडप्रसादिने नमः ।
6755  ॐ श्री व्यक्ताव्यक्ताय नमः ।
6756  ॐ श्री व्यक्ततराय नमः ।
6757  ॐ  श्री व्यक्तरूपाय नमः ।
6758  ॐ श्री व्यक्ताव्यक्ततमाय नमः ।
6759  ॐ श्री व्यक्ताव्यक्तात्मने नमः ।
6760  ॐ श्री व्यक्ताव्यक्तगुणेतराय नमः ।

6761 ॐ श्री वाक् पतये नमः ।
6762 ॐ  श्री वाक् स्वरूपाय  नमः ।
6763 ॐ श्री वाक् प्रियाय नमः ।
6764 ॐ श्री  वाक्याय ।
6765 ॐ श्री वाक्यार्थस्वरूपिणे नमः ।
6766 ॐ श्री वाक्यज्ञाय नमः ।
6767 ॐ  श्री व्याकृताय नमः ।
6768 ॐ श्री व्याकृतये नमः ।
6769 ॐ श्री वाक्पतित्वप्रकाशिने नमः ।
6770 ॐ श्री विकटाट्टहासविस्फारितब्रह्माण्डमंडलाय नमः ।

6771 ॐ  श्री विकारिणे नमः ।
6772 ॐ श्री विकाररहिताय नमः ।
6773 ॐ श्री विक्रांताय नमः ।
6774 ॐ श्री विक्रमाय नमः ।
6775 ॐ श्री विक्रमिणे नमः ।
6776 ॐ  श्री विकुर्वांणाय नमः ।
6777 ॐ श्री विकृताय नमः ।
6778 ॐ श्री विकर्त्रे नमः ।
6779 ॐ श्री विकर्मिणे नमः ।
6780 ॐ श्री विक्रमोत्तमाय नमः ।

6781 ॐ  श्री विक्लवाय नमः ।
6782 ॐ श्री विकृतस्वरूपाय नमः ।
6783 ॐ श्री विकारालोर्ध्वकेशाय नमः ।
6784 ॐ श्री विकेशाय नमः ।
6785 ॐ श्री विकटाय नमः ।
6786 ॐ  श्री विकल्पाय नमः ।
6787 ॐ श्री विकृतवेषाय नमः ।
6788 ॐ श्री विकराय नमः ।
6789 ॐ श्री विकृतांगाय नमः ।
6790 ॐ श्री वैकुंठदर्शिने नमः ।

6791 ॐ  श्री वैकुंठनाथविलसत्सायकाय नमः ।
6792 ॐ श्री वैकुंठरेतसे नमः ।
6793 ॐ श्री वैकुंठवल्लभाय नमः ।
6794 ॐ श्री वैकुंठविधिसन्नुताय नमः ।
6795 ॐ श्री  व्याख्यात देवताय नम; ।
6796 ॐ श्री व्याख्यानसुपीठस्थाय नमः ।
6797 ॐ  श्री व्याख्यामुद्रालसद् बाहवे नमः ।
6798 ॐ श्री व्याख्यात्रे  नमः ।
6799 ॐ श्री विख्याताय  नमः ।
6800 ॐ श्री वैखानसमखारंभाय नमः ।

6801 ॐ  श्री वैखानाय नमः ।
6802 ॐ श्री वैखानसाय नमः ।
6803 ॐ श्री वागीशाय नमः ।
6804 ॐ श्री वाग्विभूतिदायकात्मने नमः ।
6805 ॐ श्री वागज्ञानमात्रसंदिष्टतत्वार्थाय नमः ।
6806 ॐ  श्री वाग् देवीश्रीशचिसेव्यवामांगाय नमः ।
6807 ॐ श्री वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठाय नमः ।
6808 ॐ श्री वागीश्वरेश्वराय नमः ।
6809 ॐ श्री वाग्विशुध्दाय  नमः ।
6810 ॐ श्री वाग्विदांवरायमः ।

6811 ॐ  श्री वाग्वृषाय  नमः ।
6812 ॐ श्री वांग्मनसेश्वराय नमः ।
6813 ॐ श्री वागधीशाय नमः ।
6814 ॐ श्री वांगमयाय नमः ।
6815 ॐ श्री वांगिने नमः ।
6816  ॐ  श्री वागिन्द्राय नमः ।
6817 ॐ श्री व्यग्रनाशनाय नमः ।
6818 ॐ श्री व्यग्राय नमः ।
6819  ॐ श्री विगतकल्मषाय  नमः ।
 6820 ॐ  श्रीविगतरोषाय  नमः ।

6821 ॐ श्री विगतज्वराय नमः ।
6822 ॐ श्री विगतस्पृहाय नमः ।
6823 ॐ श्री वेगदर्शिने नमः ।
6824 ॐ श्री वेगवते नमः ।
6825 ॐ श्री वेगवतीतीरवासाय नमः ।
6826  ॐ  श्री वेगवतीवरदाय नमः ।
6827 ॐ श्री वेगापगासमर्चिताय नमः ।
6828 ॐ श्री व्याघ्राय नमः ।
6829 ॐ श्री व्याघ्रगाय नमः ।
6830 ॐ श्री व्याघ्रचर्मासनाय नमः ।

6831 ॐ श्री व्याघ्रचर्मंधराय नमः ।
6832 ॐ श्री व्याघ्रचर्मपरीधानाय नमः ।
6833 ॐ श्री व्याघ्रचर्मोत्तरीयाय नमः ।
6834 ॐ श्री व्याघ्रचर्माम्बरपरीताय नमः ।
6835 ॐ श्री व्याघ्रचर्मांबरधराय नमः ।
6836 ॐ  श्री व्याघ्राजिनांबरधराय नमः ।
6837 ॐ श्री व्याघ्रचर्मसमेताय नमः ।
6838 ॐ श्री व्याघ्रचर्माम्बराय ।
6839 ॐ श्री व्याघ्रपादवरदाय नमः ।
6840 ॐ श्री विघ्नेशाय नमः ।

6841 ॐ  श्री विघ्नेश्वराय नमः ।
6842 ॐ श्री विघ्नकर्त्रे नमः ।
6843 ॐ श्री विघ्नहर्त्रे नमः ।
6844 ॐ श्री विघ्नेश विधि मार्ताण्ड चन्द्रेन्द्रोपेन्द्र वंदिताय नमः ।
6845 ॐ श्री विघ्नेश्वरवरप्रदाय  नमः ।
6846 ॐ श्री विघ्नराजाय ।
6847 ॐ श्री विघ्ननाशकाय नमः ।
6848 ॐ श्री वंचर्मांबरधराय नमः ।
6849 ॐ श्री वंचकाय नमः ।
6850 ॐ श्री वंचते नमः ।

6851 ॐ श्री वाचालकाय नमः ।
6852  ॐ श्री वाचांसिध्दाय नमः ।
6853 ॐ श्री वाचस्पतिसमर्चिताय नमः ।
6854 ॐ श्री वाचस्पतये नमः ।
6855 ॐ श्री वाचस्पत्याय नमः ।
6856  ॐ  श्री वाचातीतमनोतीतमहिताय नमः ।
6857 ॐ श्री वाचामगोचराय नमः ।
6858 ॐ श्री वाचस्पत्यप्रदायकाय  नमः ।
6859 ॐ श्री वाचांमनसोतिदूरगाय नमः ।
6860 ॐ श्री वाच्यवाचकरूपाय नमः ।

6861 ॐ  श्री वाच्यवाचकशक्त्यर्थाय नमः ।
6862 ॐ श्री वांगमनोतीतवैभवाय नमः ।
6863 ॐ श्री वांग्मयैकनिधये नमः ।
6864 ॐ श्री विचक्षणाय नमः ।
6865 ॐ श्री विचारविदे  नमः ।
6866 ॐ  श्री विचित्रमायिने नमः ।
6867 ॐ श्री विचित्रचरिताय नमः ।
6868 ॐ श्री विचित्रमाल्यवसनाय नमः ।
6869 ॐ श्री विचित्रतांडवप्रियाय ।
6070 ॐ श्री विचित्राय नमः ।

6871 ॐ  श्री विचिन्वत्केभ्यो नमः ।
6872 ॐ श्री विचित्रगतये नमः ।
6873 ॐ श्री विचित्रवेषाय नमः ।
6874 ॐ श्री विचित्रशक्तये नमः ।
6875 ॐ श्री विचित्राभरणाय नमः
6876 ॐ  श्री विचित्रमणिमूर्घ्ने नमः ।
6877 ॐ श्री वांछानुकलितानेकस्वरूपाय नमः ।
6878 ॐ श्री वांछितार्थप्रदायिने नमः ।
6879 ॐ श्री वांछितदानधुरिणाय नमः ।
6880  ॐ श्री  वांछितदायकाय नमः ।

6881 ॐ  श्रीवज्रिणे  नमः ।
6882 ॐ श्री वज्रजिव्हाय नमः ।
6883 ॐ श्री वज्रहस्ताय नमः ।
6884 ॐ श्री वज्रदेहाय  नमः ।
6885  ॐ श्री  वज्रप्रियाय नमः ।
 6886 ॐ  श्री वज्रदंष्ट्राय नमः ।
6887 ॐ श्री वज्रनखाय नमः ।
6888 ॐ श्री वज्रधराय नमः ।
6889 ॐ श्री वज्रसंहननाय नमः ।
6890 ॐ श्री वज्रनिलयाय नमः ।

6891 ॐ श्री वज्रशरीराय नमः ।
6892  ॐ श्री वज्रनायकाय नमः ।
6893  ॐ श्री वज्रहस्तप्रियाय नमः ।
6894 ॐ श्री वज्रकीलितसौवर्णमुद्रिकांगुलिसेविताय नमः ।
6895  ॐ श्री वज्रवैडूर्यमाणिक्यनिष्कभासितवक्षसे नमः ।
6896  ॐ  श्री वज्रेशाय नमः ।
6897  ॐ श्री वज्रभूषिताय नमः ।
6898 ॐ श्री वज्राद्यस्त्रपरिवाराय नमः ।
6899 ॐ श्री वज्रात्मने नमः ।
6900  ॐ श्री वज्रेशाय नमः ।

6901 ॐ  श्री व्याजमर्दनाय नमः ।
6902  ॐ श्री व्याजसमर्थनाय नमः ।
6903  ॐ श्री वाजपेयादिसकलफलदाय नमः ।
6904  ॐ श्री वाजसनाय नमः ।
6905  ॐ श्री विजयागमजठराय नमः ।
6906  ॐ  श्री विजातीयरहिताय नमः ।
6907 ॐ श्री विजृंभिताय नमः ।
6908 ॐ श्री विज्ञाय नमः ।
6909  ॐ श्री विज्ञेयाय नमः ।
6910  ॐ श्री विज्ञानगम्याय नमः ।

6911 ॐ  श्री विज्ञानदेहाय नमः ।
6912  ॐ श्री विज्ञानघनरूपिणे नमः ।
6913 ॐ श्री विज्ञानमात्रात्मने नमः ।
6914 ॐ श्री विज्ञानदेवाय नमः ।
6915 ॐ श्री विज्ञानशुध्दचंद्रमसे  नमः ।
6916 ॐ  श्री विज्ञानमयाय नमः ।
6917 ॐ श्री विजितात्मने नमः ।
6918 ॐ श्री विजितदानवलोकाय नमः ।
6919 ॐ श्री विजयावहाय नमः ।
6920 ॐ श्री विजयाक्षाय नमः ।

6921 ॐ श्री विजयाय नमः ।
6922 ॐ श्री विजयिने नमः ।
6923 ॐ श्री विजयकालविदे  नमः ।
6924 ॐ श्री विजयस्थिराय नमः ।
6925 ॐ श्री विजयद्विजविज्ञानदेशिकाय नमः ।
6926 ॐ श्री वटवे नमः ।
6927 ॐ श्री वटुवेषाय नमः ।
6928 ॐ श्री वटतरूमूलनिवासाय नमः ।
6929 ॐ श्री वटमूलनिवासाय नमः ।
6930 ॐ श्री वटमूलकृताश्रयाय नमः ।

6931 ॐ  श्री वटुत्रयस्वरूपाय नमः ।
6932 ॐ श्री वटद्रुमस्थाय नमः ।
6933 ॐ श्री वटरूपाय नमः ।
6934 ॐ श्री व्यूढोरस्काय नमः ।
6935 ॐ श्री वणिजाय  नमः ।
6936 ॐ  श्री वोढ्रेशाय नमः ।
6937 ॐ श्री वाणिजाय नमः ।
6938 ॐ श्री वाणीगीतयशसे नमः ।
6939 ॐ श्री वाणीप्रियाय नमः ।
6940  ॐ श्रीवाणीशवंद्याय नमः ।

6941 ॐ  श्री वाणीशैकज्ञेयमूर्धमाहात्म्याय नमः ।
6942 ॐ श्री वीणानादप्रमोदिताय नमः ।
6943 ॐ श्री वीणाढ्याय नमः ।
6944  ॐ श्री वीणाकर्णनतत्पराय  नमः ।
6945 ॐ श्री वीणानादरताय नमः ।
6946 ॐ  श्री वीणाव्याख्याक्षसूत्रभूते नमः ।
6947 ॐ श्री वीणाधारिणे नमः ।
6948  ॐ श्री वीणापुस्तकहस्ताब्जाय नमः ।
6949 ॐ श्री वेणुतत्पराय नमः ।
6950 ॐ श्री वैणिकाय नमः ।

6951 ॐ श्री वैणविकाय
6952 ॐ  श्री व्रताधिपतये नमः ।
6953  ॐ श्री व्रतिने  नमः ।
6954 ॐ श्री व्रतविदुषे नमः ।
6955  ॐ श्री व्रतेश्वराय नमः ।
6956 ॐ श्री व्रताधाराय नमः ।
6957 ॐ  श्री व्रताकराय नमः ।
6958 ॐ श्री व्रतकृच्छेष्टाय नमः ।
6959  ॐ श्री व्रतकृते नमः ।
6960 ॐ श्री व्रतशीलाय नमः ।

6961 ॐ श्री व्रतानांपतये नमः ।
6962 ॐ  श्री व्रतानांसत्याय नमः ।
6963 ॐ श्री वत्सलाय नमः ।
6964 ॐ श्री वत्सराय नमः ।
6965 ॐ श्री वत्सिने नमः ।
6966 ॐ श्री वृत्तिरहिताय नमः ।
6967 ॐ  श्री वृत्रारिपापघ्ने नमः ।
6968 ॐ श्री वातुलागमवेद्याय  नमः ।
6969 ॐ श्री वातुलांतमहातंत्रदेशिकाय नमः ।
6970 ॐ श्री वातुलागमनाडीप्रदेशाय नमः ।

6971 ॐ श्री वात्याय नमः ।
6972 ॐ  श्री वाताय नमः ।
6973 ॐ श्री वातापितापनाय नमः ।
6974 ॐ श्री वातारंहसे नमः ।
6975 ॐ श्री व्रातेभ्यो नमः नमः ।
6976  ॐ श्री व्रातपतिभ्यो नमः नमः ।
6977  ॐ  श्री वीतिहोत्राय नमः ।
6978  ॐ श्री वीतरागाय नमः ।
6979  ॐ श्री वीतसंकल्पाय नमः ।
6980 ॐ श्री वीतभयाय नमः ।

6981 ॐ श्री वीतिहोत्रालिकाय नमः ।
6982 ॐ  श्री वीतदोषाय  नमः ।
6983  ॐ श्री वेत्रे नमः ।
6984  ॐ श्री वदनविजितेन्दुबिम्बाय नमः ।
6985  ॐ श्री वदनद्वयशोभिताय नमः ।
6986 ॐ श्री वदनत्रयसंयुताय नमः ।
6987 ॐ  श्री वदावदाय नमः ।
6988  ॐ श्री वदान्यानामाद्याय नमः ।
6989 ॐ श्री वादपरायणाय नमः ।
6990 ॐ श्री वाद्यनृत्यप्रियाय नमः ।

6991 ॐ श्री वादिने नमः ।
6992 ॐ  श्री व्यादिशाय नमः ।
6993 ॐ श्री विद्यात्मयोगिनिलयाय नमः ।
6994  ॐ श्री विद्रुमच्छवये नमः ।
6995 ॐ श्री विद्वत्तमाय नमः ।
6996 ॐ श्री विदुषे नमः ।
6997 ॐ  श्री विदंभाय नमः ।
6998ॐ श्री विद्येशाय नमः ।
6999 ॐ श्री विद्याराशये  नमः ।
7000 ॐ श्री विदग्धाय नमः । 

Tuesday, February 23, 2016

Names 6001 to 6500 of Shiva's Ten Thousand Names hymn शिव दश सहस्र नामावलिके नाम 6001 से 6500 तक

Names 6001 to 6500 of Shiva's Ten Thousand Names hymn
शिव दश सहस्र नामावलिके नाम 6001 से 6500 तक


6001 ॐ श्रीयोगसिध्दाय  नमः ।
6002 ॐ श्री योगक्षेमदात्रे नमः ।
6003 ॐ श्री योगक्षेमंकराय नमः ।
6004 ॐ श्री योगक्षेमधुरंधराय नमः ।
6005 ॐ श्री योगादत्रे नमः ।
6006 ॐ श्री योगसंग्रहाय नमः ।
6007 ॐ श्री योगमार्गप्रदर्शकाय नमः ।
6008  ॐ श्री योगसिध्दाय नमः ।
6009 ॐ श्री योगप्रियाय नमः ।
6010 ॐ श्री योगकराय  नमः ।

6011 ॐ श्री योगाध्यक्षाय नमः ।
6012  ॐ श्री योगमूर्तिधराय नमः ।
6013 ॐ श्री योगासनाराध्याय नमः ।
6014 ॐ श्री योगांगाय नमः ।
6015 ॐ श्री योगध्यानपरायणाय नमः ।
6016 ॐ श्री योग्याय नमः ।
6017 ॐ श्री योगनायकाय नमः ।
6018 ॐ श्री योगगम्याय नमः ।
6019 ॐ श्री योगवते नमः ।
6020 ॐ श्री योगपट्टधराय नमः ।

6021 ॐ श्री योगबीजाय नमः ।
6022 ॐ श्री योगनिधये  नमः ।
6023 ॐ श्री योगविदे नमः ।
6024  ॐ श्री योगविदान्नेत्रे  नमः ।
6025 ॐ श्री योगिपुंगवाय  नमः ।
6026 ॐ श्री योगिवैद्याय नमः ।
6027 ॐ श्री योगिसिंह ह्रदयाश्रयाय नमः ।
6028  ॐ श्री योगिने नमः ।
6029 ॐ श्री योगिध्यानांतगम्याय नमः ।
6030  ॐ श्री योगिनी गण सेविताय  नमः ।

6031 ॐ श्री योगिनाणपतये नमः ।
6032 ॐ श्री योगिमनस्सरोजदलसंचारक्षमाय नमः ।
6033 ॐ श्री योगिह्रत्पद्मवासिने नमः ।
6034 ॐ श्री योगिनांगुरवे नमः ।
6035 ॐ श्री योगिनांपतये नमः ।
6036 ॐ श्री योगिनांह्रदिस्थाय नमः ।
6037 ॐ श्री योगिध्येयाय नमः ।
6038  ॐ श्री योगिह्रत् पंकजा लयाय नमः ।
6039 ॐ श्री योगिपूज्याय नमः ।
6040 ॐ श्री योगिनामनताय नमः ।

6041ॐ श्री योगिनामधेयाय नमः ।
6042 ॐ श्री योगिनांशंबवे नमः ।
6043 ॐ श्री योगीशाय नमः ।
6044 ॐ श्री योगीश्वराय नमः ।
6045 ॐ श्री योगीश्वरालयाय नमः ।
6046 ॐ श्री योगीन्द्रसंस्तुतपदाय  नमः ।
6047  ॐ श्री योगीश्वरेश्वरालयाय नमः ।
6048  ॐ श्री योगेशाय नमः ।
6049  ॐ श्री योगेश्वराय नमः ।
6050  ॐ श्री याचनारूपाय नमः ।

6051ॐ श्री याचकार्तिनिषूदनाय नमः ।
6052 ॐ श्री यजमानप्रियाय नमः ।
6053 ॐ श्री यजामनाय नमः ।
6054 ॐ श्री यजमानात्मने नमः ।
6055 ॐ श्री यजमानाद्यष्टमूर्तये नमः ।
6056 ॐ श्री यजमानाद्यष्टमूर्तिव्यंजिताय नमः ।
6057  ॐ श्री यजनोद्यसद्दक्षशिक्षणाय नमः ।
6058 ॐ श्री यज्वने नमः ।
6059 ॐ श्री यज्वमयाय नमः ।
6060 ॐ श्री यज्वस्तुताय नमः ।

6061ॐ श्री याजाय नमः ।
6062 ॐ श्री यजनमयाय नमः ।
6063 ॐ श्री यजुर्मूर्तये नमः ।
6064 ॐ श्री यजुर्मयाय नमः ।
6065 ॐ श्री यजुःपादभुजाय  नमः ।
6066 ॐ श्री यजुर्वेदप्रियाय नमः ।
6067 ॐ श्री यजुरादिचर्तुवेदतुरंगाय नमः ।
6068 ॐ श्री यजुषे नमः ।
6069 ॐ श्री यजुर्वेदाय नमः ।
6070 ॐ श्री यजुषांशतरूद्रीयाय नमः ।

6071 ॐ श्री यजुर्वेदजनकपश्चिमवदनाय  नमः ।
6072 ॐ श्री याजकाय नमः ।
6073 ॐ श्री याजिने नमः ।
6074 ॐ श्री युंजमानाय नमः ।
6075 ॐ श्री  योज्याय नमः ।
6076 ॐ श्री यज्ञमयाय नमः ।
6077 ॐ श्रीयज्ञवाटीविनाशिने  नमः ।
6078 ॐ श्री यज्ञघ्ने नमः ।
6079 ॐ श्री यज्ञभागविदे नमः ।
6080 ॐ श्री यज्ञपतये नमः ।

6081 ॐ श्री यज्ञकर्मस्वरूपिणे नमः ।
6082  ॐ श्री यज्ञवाहनाय नमः ।
6083  ॐ श्री यज्ञपुरूषरूपिणे नमः ।
6084  ॐ श्री यज्ञसमाहिताय नमः ।
6085 ॐ श्री यज्ञपुरूषाय नमः ।
6086 ॐ श्री यज्ञनायकाय नमः ।
6087 ॐ श्री यज्ञकायाय नमः ।
6088 ॐ श्री यज्ञकर्त्रे नमः ।
6089 ॐ श्री यज्ञहंत्रे नमः ।
6090 ॐ श्री यज्ञभर्त्रे नमः ।

6091 ॐ श्री यज्ञभोक्त्रे नमः ।
6092 ॐ श्री यज्ञगोप्त्रे नमः ।
6093 ॐ श्री यज्ञविघ्नविनाशकाय नमः ।
6094  ॐ श्री यज्ञकर्मफलाध्यक्षाय नमः ।
6095  ॐ श्री यज्ञमूर्तये नमः ।
6096 ॐ श्री यज्ञगम्याय नमः ।
6097 ॐ श्री यज्ञफलदाय नमः ।
6098 ॐ श्री यज्ञफलाय नमः ।
6099 ॐ श्री यज्ञनाशकाय नमः ।
6100 ॐ श्री यज्ञप्रियाय नमः ।

6101ॐ श्री यज्ञरूपाय नमः ।
6102 ॐ श्री यज्ञसाराय नमः ।
6103 ॐ श्रीयज्ञपारगाय नमः ।
6104 ॐ श्री यज्ञपरायणाय नमः ।
6105 ॐ श्री यज्ञधर्मतपोयोगजपदाय नमः ।
6106 ॐ श्री यज्ञपूज्याय नमः ।
6107  ॐ श्री यज्ञभुजे नमः ।
6108  ॐ श्री यज्ञगुह्याय नमः ।
6109  ॐ श्री यज्ञसाधकाय नमः ।
6110 ॐ श्री यज्ञनाथाय मः ।

6111 ॐ श्री यज्ञलिंगाय नमः ।
6112 ॐ श्री यज्ञाधिपतये नमः ।
6113 ॐ श्री यज्ञांगाय नमः ।
6114 ॐ श्री यज्ञांगरूपिणे नमः ।
6115 ॐ श्री यज्ञांताय नमः ।
6116 ॐ श्री यज्ञाय नमः ।
6117 ॐ श्री यज्ञान्तकृते नमः ।
6118 ॐ श्री यज्ञावताराय नमः ।
6119 ॐ श्री यज्ञानांपतये नमः ।
6120 ॐ श्री याज्ञवल्कल्यप्रियाय नमः ।

6121 ॐ श्री याज्ञिकाय नमः ।
6122 ॐ श्री यतये नमः ।
6123 ॐ श्री यतिवेद्याय नमः ।
6124 ॐ श्री यतिने नमः ।
6125 ॐ श्री यतिनांमुक्तये नमः ।
6126 ॐ श्री यतिप्रियाय नमः ।
6127 ॐ श्री यतिवर्याय नमः ।
6128 ॐ श्री यतिमानसांबुजनिशांताय नमः ।
6129 ॐ श्री यतिधर्मपरायणाय नमः ।
6130 ॐ श्री यतिसाध्याय नमः।

6131 ॐ श्री यत्नसाध्याय नमः ।
6132 ॐ श्री यत्रसर्वयतस्सर्वंयच्चसर्वं नमः ।
6133ॐ श्री यतेन्द्रियाय नमः।
6134 यतोवाचोयजुर्ज्ञेयविषयज्ञाय नमः ।
6135 ॐ श्री यज्ञरक्षितपुत्रस्त्रीपितृमात्रे नमः ।
6136 ॐ श्री यज्ञाय नमः ।
6137 ॐ श्री यंत्रे नमः ।
6138 ॐ श्री यज्ञानमकलिंगात्मने नमः ।
6139 ॐ श्री यंत्ररूपप्रपंचैकसुत्राय नमः ।
6140 ॐ श्री यंत्रात्मने नमः ।

6141 ॐ श्री यत्राणांधनुषे  नमः ।
6142ॐ श्री यंत्रेशाय नमः ।
6143 ॐ श्री यंत्राराधनतत्पराय नमः ।
6144 ॐ श्री यंत्रसाधकाय नमः ।
6145 ॐ श्री यंत्रमयाय नमः ।
6146 ॐ श्री यंत्रासनाय नमः ।
6147 ॐ श्री यंत्रमंत्रस्वरूपकाय नमः ।
6148 ॐ श्री यातायातादिरहिताय नमः ।
6149 ॐ श्री यात्राफलप्रदाय नमः ।
6150  ॐ श्री यात्राप्रियाय नमः ।

6151  ॐ श्री यातुधानवरप्रदाय नमः ।
6152 ॐ श्री यथार्थरूपाय नमः ।
6153 ॐ श्रीयथार्थाय  नमः ।
6154 ॐ श्री यथारूचिजगध्येयविग्रहाय नमः ।
6155 ॐ श्री यथार्थपरमेश्वराय नमः ।
6156 ॐ श्री यथेष्टफलदाय नमः ।
6157 ॐ श्री यथोक्तफलदाय नमः ।
6158  ॐ श्री यथेच्छंविषयासक्तदुष्प्रापाय नमः ।
6159 ॐ श्री यथेष्टफलदायकाय नमः ।
6160  ॐ श्री यदुपतये नमः ।

6161 ॐ श्री यदुश्रेष्ठप्रियाय नमः ।
6162 ॐ श्री यदृच्छालाभसंतुष्टाय नमः ।
6163 ॐ श्री यदृच्छालाभसंतुष्टानांधवाय नमः ।
6164 ॐ श्री यदुनाथसखावाप्तनिजास्त्राय नमः ।
6165 ॐ श्री यादीनिधये नमः ।
6166 ॐ श्री यादिजनकजंतुसंसृष्टात्मने नमः ।
6167 ॐ श्री यादवानांप्रियाय नमः ।
6168 ॐ श्री यादःपतये नमः ।
6169 ॐ श्री याद्ंग यातु सप्तधारिणे नमः ।
6170 ॐ श्री यादावनांशिरोरत्नाय नमः ।

6171 ॐ श्री युधिशत्रुविनाशनाय नमः ।
6172 ॐ श्री युध्दकौशलाय नमः ।
6173 ॐ श्री युध्दमध्यस्थिताय नमः ।
6174  ॐ श्री युध्दमर्मज्ञाय नमः ।
6175 ॐ श्री यूधिने नमः ।
6176 ॐ श्री योघ्रे नमः ।
6177 ॐ श्री योधायोधनतत्पराय नमः ।
6178  ॐ श्री यानप्रियाय नमः ।
6179 ॐ श्री यानसेव्याय नमः ।
6180 ॐ श्री  यूनेनमः ।

6181 ॐ श्री योनये नमः ।
6182 ॐ श्री योनिदोषविवर्जिताय नमः ।
6183 ॐ श्री योनिनिष्ठाय नमः ।
6184  ॐ श्री योनिलिंगार्धधारिणे नमः ।
6185 ॐ श्री यूपाय नमः ।
6186 ॐ श्री यूपकृतये नमः ।
6187 ॐ श्री यूपनाथाय  नमः ।
6188 ॐ श्री यूपाश्रयाय नमः ।
6189 ॐ श्री यंबीजजपसंतुष्टाय नमः ।
6190 ॐ श्री यमाय नमः ।

6191 ॐ श्री यमारये नमः ।
6192 ॐ श्री यमदण्डाकय  नमः ।
6193 ॐ श्री यमनिष्पूदनाय नमः ।
6194 ॐ श्री यमप्राणायामवेद्याय नमः ।
6195 ॐ श्री यमसंयमसंयुताय नमः ।
6196 ॐ श्री यमसीताहराय नमः ।
6197 ॐ श्री यमवंशसमुभ्दवाय नमः ।
6198 ॐ श्री यामाद्याष्टांगयोगस्थसंगमाय नमः ।
6199 ॐ श्री यमांगतूलदावां घ्रिकिरणाय नमः ।
6200 ॐ श्री यमुनावीचिकानीलभ्रूलताय  नमः ।

6201 ॐ श्रीयमादियोगनिरताय नमः ।
6202 ॐ श्री यमप्राणनिर्वापणाय नमः ।
6203 ॐ श्री यमिने नमः ।
6004 ॐ श्री यमराड्व क्षःकवाटक्षतिकृते नमः ।
6205 ॐ श्री यमरूपाय नमः ।
6206 ॐ श्री यमबाधानिवर्तकाय नमः ।
6207 ॐ श्री यमुनाप्रियाय नमः ।
6208  ॐ श्री यमशामकाय नमः ।
6209 ॐ श्री यमजलेशधनेशनमस्कृताय नमः ।
6210  ॐ श्री यमांतकाय  नमः ।

6211 ॐ श्री यमार्चिताय नमः ।
6212 ॐ श्रीयमादिदिगीशपूजिताय नमः ।
6213 ॐ श्री यमभयाय नमः ।
6214 ॐ श्री यमघ्नाय नमः ।
6215 ॐ श्री यमनाशाय नमः ।
6216 ॐ श्री यमभटभूतचभूभेतालाय नमः ।
6217 ॐ श्री यामिने नमः ।
6218 ॐ श्री यामिनीनाथरूपिणे  नमः ।
6219 ॐ श्री याम्याय नमः ।
6220 ॐ श्री याम्यदंडपाश निकृतंनाय नमः ।

6221 ॐ श्री यामिनी पति संसेव्याय नमः ।
6222 ॐ श्री यामिनीचरदर्पघ्ने नमः ।
6223  ॐ श्री यामरूपाय नमः।
6224 यामपूजनसंतुष्टाय नमः ।
6225 ॐ श्री यायजूकाय नमः ।
6226 ॐ श्री यायीभावप्रियाय नमः ।
6227 ॐ श्री यलकायतगाण्डीवप्रहाराय नमः ।
6228  ॐ श्री यवनपुंड्राध्रशकदैतेय नाशकाय नमः ।
6229 ॐ श्री यावन्नप्रीतचेतसे नमः ।
6230  ॐ श्री यवाक्षतार्चनप्रीताय नमः ।

6231 ॐ श्री यवौदन प्रीत चित्ताय नमः ।
6232 ॐ श्री यविष्टाय नमः ।
6233 ॐ श्री यवीयसे नमः ।
6234 ॐ श्री यावचिन्हीतपादुकाय नमः ।
6235 ॐ श्री युवती सहिताय नमः ।
6236 ॐ श्री युवतीविलासतरूणोत्तरवदनाय नमः ।
6237 ॐ श्री यौवनगर्विताय नमः ।
6238 ॐ श्री यशसे नमः ।
 6239 ॐ श्री यशःप्रदाय नमः ।
6240 ॐ श्री यशस्विने नमः ।

6241 ॐ श्री यशोवते नमः ।
6242 ॐ श्रीयशोनिधये  नमः ।
6243  ॐ श्री यशोधराय नमः ।
6244 ॐ श्री यशोयुताय नमः ।
6245 ॐ श्री यशस्कराय नमः ।
6246 ॐ श्री यशस्यनीतये  नमः ।
6247 ॐ श्री यशस्यभुक्ति मुक्त्यैककारणाय नमः ।
6248  ॐ श्री यश्शब्दस्येति मंत्रोक्त दैवताय नमः ।
6249 ॐ श्री यष्टिधराय नमः ।
6250 ॐ श्री यष्ट्रे नमः ।

6251  ॐ श्रीयाक्षरवामपादाय नमः ।
6252  ॐ श्री यष्ट्रू फलप्रदाय नमः ।
6253  ॐ श्री योषापूजनप्रियाय नमः ।
6254  ॐ श्रीयोषित् प्रियाय नमः ।
6255  ॐ श्री योषित करतलस्पर्शप्रभावज्ञाय नमः ।
6256  ॐ श्री योषार्थिकृत विग्रहाय नमः।
6257  ॐ श्री योषित्संगविवर्जिताय नमः।
6258  ॐ श्री यस्मै नमः ।
6259  ॐ श्री यस्मै नमः श्रुतिप्रोक्तनमस्याय नमः ।
 6260  ॐ श्री यक्षेशाय नमः ।

6261 ॐ श्री यक्षेश्वराय नमः ।
6262 ॐ श्री यक्षेशसखाय नमः ।
6263 ॐ श्री यक्षाय नमः ।
 6264 ॐ श्री यक्षरक्षाकराय नमः ।
6265 ॐ श्री यक्षरूपाय नमः ।
6266  ॐ श्री यक्षकिन्नरसेविताय नमः ।
6267 ॐ श्री यक्षप्रियाय नमः ।
6268 ॐ श्री यक्षनायकदुष्प्रापवरदाय नमः ।
6269  ॐ श्री यक्षराजसखाय नमः ।
6270  ॐ श्री यक्षपूजिताय नमः ।

6271 ॐ श्री यक्षराक्षससंसेव्याय नमः ।
6272  ॐ श्री यक्षाणांपतये नमः ।
6273 ॐ श्री यक्षसेव्याय नमः ।
6274ॐ श्री यक्षगानप्रियाय नमः ।
6275  ॐ श्री यक्षकन्याह्रदिस्थाय नमः ।
6276 ॐ श्री यक्षभोगप्रदायिने नमः ।
6277  ॐ श्री यक्ष किन्नर गंधर्वै सेविताय नमः ।
6278 ॐ श्री यक्षेशेष्ठाय नमः ।
6279 ॐ श्री यक्षस्वरूपाय नमः ।
6280 ॐ श्री यक्षार्चिताय नमः ।

 र - रेफस्य अग्निर्देवता रौद्रकर्मसाधने विनियोगः । 

6281ॐ श्री रक्तमाल्यांबि प्रियाय नमः ।
6282 ॐ श्री रक्तबलिप्रियाय नमः ।
6283  ॐ श्री रक्तपिंगलनेत्राय नमः ।
6284 ॐ श्री रक्ताय  नमः ।
6285ॐ श्री रक्तवर्णाय  नमः ।
6286 ॐ श्री रक्तवस्त्राय नमः
6287 ॐ श्री रक्तगंधाय नमः ।
6288 ॐ श्री रक्त सूत्रधराय नमः ।
6289 ॐ श्री रक्तपुष्पप्रियाय नमः ।
6290 ॐ श्री रक्तध्वजपताकाय नमः ।

6291 ॐ श्री रक्तव्यक्तस्वरूपाय नमः ।
6292 ॐ श्री रक्तसत्रगनेलेपिने नमः ।
6293 ॐ श्री रक्तमाल्यांगधारिणे  नमः ।
6294 ॐ श्री रक्तमालाविचित्रिताय नमः ।
6295ॐ श्री रक्तार्द्रवाससे  नमः ।
6296 ॐ श्री रक्तांबरधराय नमः ।
6297  ॐ श्री रक्तांगाय नमः ।
6298 ॐ श्री राकेशाय नमः ।
6299 ॐ श्री राकिनीप्रियाय नमः ।
6300 ॐ श्री राकेन्दुवदनाय नमः ।

6301 ॐ श्री राकेन्दुसंकाशनखाय  नमः ।
6302  ॐ श्री रूक्मांगद परिष्कृताय नमः ।
6303  ॐ श्री रूक्मांगदस्तुताय नमः ।
6304 ॐ श्री रूक्मवर्णाय नमः ।
6305  ॐ श्री रूक्मिणीपति पूजनाय नमः ।
6306 ॐ श्री रूक्मिणीफलदाय नमः ।
6307  ॐ श्री रेखारथांग संपर्क जलंधर भिदे नमः ।
6308 ॐ श्री रंगविद्याविशारदाय नमः ।
6309 ॐ श्री रागदाय  नमः ।
6310  ॐ श्री रागिरागविदे नमः ।

6311ॐ श्री रागिणे नमः ।
6312 ॐ श्री रागहेतवे नमः ।
6313 ॐ श्री रागवते नमः ।
6314 ॐ श्री रागपल्लवित स्थाणवे नमः
6315 ॐ श्री रागेशाय नमः ।
6316 ॐ श्री रोगहर्त्रे नमः ।
6317 ॐ श्री रोगशमनाय नमः ।
6318 ॐ श्री रघुनाथाय नमः ।
6319 ॐ श्री रघुवंशप्रवर्तकाय नमः ।
6320 ॐ श्री रघुस्तुतपदद्वंद्वाय नमः ।

6321  ॐ श्री रघुपूज्याय नमः ।
6322  ॐ श्री रघुनाथ वंशप्रियाय नमः ।
6323  ॐ श्री रूचिरांगदाय नमः ।
 6324 ॐ श्री रूचि रांगाय नमः ।
6325  ॐ श्री रोचिष्णवे नमः।
6326  ॐ श्री रोचिषांपतये नमः ।
6327  ॐ श्री रोचमानाय नमः ।
6328  ॐ श्री रोनाय  नमः ।
6329  ॐ श्री रजसे नमः ।
6330 ॐ श्री रजोगुणदूराय  नमः ।

6331 ॐ श्री रजस्याय नमः ।
6332 ॐ श्री रजोगुण विनाशकृते नमः ।
6333 ॐ श्री रजतप्रभाय  नमः ।
6334 ॐ श्री रजनीशकलाधराय नमः ।
6335 ॐ श्री रजनीशकलावतंसाय नमः ।
6336 ॐ श्री रजताचलश्रृंगाग्ननिलयाय नमः ।
6337  ॐ श्री रंजकाय नमः ।
6338 ॐ श्री रजस्सत्वतमोमयाय नमः ।
6339  ॐ श्री रंजनाय नमः ।
6340  ॐ श्री रजतसभापतये नमः ।

6341 ॐ श्री रजस्तामससात्विकगुणेशाय नमः ।
6342 ॐ श्री रजताद्रिश्रृंगनिकेतनाय नमः ।
6343 ॐ श्री रजनीचराय नमः ।
6344 ॐ श्री रजतभूधरवासाय नमः ।
6345  ॐ श्री रजतशैलशिखरनिवासवते नमः ।
6346  ॐ श्री रजतशैल निशान्ताय नमः ।
6347 ॐ श्री रजोर्ध्वलिंगाय नमः ।
6348 ॐ श्री रजोनिहन्त्रे नमः ।
6349 ॐ श्री राज्ञे नमः ।
6350 ॐ श्री राजराजातिमित्राय नमः ।

6351ॐ श्री राज्यदाय  नमः ।
6352 ॐ श्री राज्यसुखप्रदाय नमः ।
6353  ॐ श्री राजीवलोचनाय नमः ।
6354 ॐ श्री राजमौलये नमः ।
6355 ॐ श्री राजराजेश्वराय नमः ।
6356 ॐ श्री राजराजप्रसन्नुताय नमः ।
6357 ॐ श्री राजत्करसरोरूहाय नमः ।
6358 ॐ श्री राजपूजिताय नमः ।
6359 ॐ श्री राज्यवर्धनाय  नमः ।
6360 ॐ श्री राजीवपुष्पसंकाशाय नमः ।

6361  ॐ श्री राजीवाक्षाय नमः ।
6362  ॐ श्री राजकन्यायुगानध्दशैववृत्तमुदे नमः ।
6363  ॐ श्री राजमण्डलमध्यगाय नमः ।
6364  ॐ श्री राजराजप्रियाय नमः ।
6365  ॐ श्री राजराजाय नमः ।
6366  ॐ  श्री राजसूयहविर्भोक्त्रे नमः ।
6367  ॐ श्री राजीवचरणाय नमः ।
6368  ॐ श्री राजशेखराय नमः ।
6369  ॐ श्री राजवश्यकराय नमः ।
6370  ॐ श्री राजीवकुसुमप्रियाय नमः ।

6371 ॐ श्री राजाधिराजाय नमः ।
6372  ॐ श्री राज्ञामधिगताय नमः ।
6373  ॐ श्री  राजहंसायनमः ।
6374 ॐ श्री राजवृक्षाय नमः ।
6375 ॐ श्री राजमान्याय नमः ।
6376 ॐ श्री राजराजसखाय नमः ।
6377 ॐ श्री राजोपचाराय नमः ।
6378  ॐ श्री रणत्किंकिणीमेखलाय नमः ।
6379 ॐ श्री रणपंडिताय नमः ।
6380 ॐ श्री  रणप्रियाय नमः ।

6381 ॐ श्री रणोत्सुकाय नमः ।
6382  ॐ श्री रणशूराय नमः ।
 6383 ॐ श्री रेणुकावरदाय नमः ।
 6384 ॐ श्री रतये नमः ।
6385 ॐ श्री रतिप्रार्थितमांगल्यफलदाय नमः ।
6386 ॐ श्री रतिस्तुताय नमः ।
6387  ॐ श्री रतिमार्गकृते नमः ।
6388 ॐ श्री रतिप्रियाय नमः ।
6389  ॐ श्री रतिरंजितपादुकाय नमः ।
6390 ॐ श्री रत्नकंचुकाय नमः ।

6391 ॐ श्री रत्नपीठस्थाय नमः ।
6392 रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकाय नम;।
6393 ॐ श्री रत्नभ्राजध्देमसूत्रकटीतटाय नमः ।
6394  ॐ श्री रत्नदाय नमः ।
6395  ॐ श्री रत्नप्रभूताय नमः ।
6396  ॐ श्री रत्नहारकाय नमः ।
6397 ॐ श्री रत्नहारकटिसूत्राय नमः ।
6398  ॐ श्री रत्नमंदिरमध्यस्थाय नमः ।
6399 ॐ श्री रत्नपूजापरायणाय  नमः ।
6400 ॐ श्री रत्नभूषणाय नमः ।


6401 ॐ श्री रत्नकांचनभूषणाय नमः ।
6402 ॐ श्री रत्नमंडपमध्यस्थाय नमः ।
6403 ॐ श्री रत्नग्रैवेयकुंडलाय नमः ।
6404 ॐ श्री रत्नडोलोत्सवप्रीताय नमः ।
6405 ॐ श्री रत्नपूजनसंतुष्टाय नमः ।
6406 ॐ श्री रत्नसानुशरासनाय नमः ।
6407 ॐ श्री रत्नसानुनिधये नमः ।
6408 ॐ श्री रत्नसंदोहमंजीरकणत्पदसरोरूहाय नमः ।
6409 ॐ श्री रत्नकंकणशोभाढ्याय नमः ।
6410 ॐ श्री रत्नकंकणाय नमः ।

6411 ॐ श्री रत्नसिंहासनाश्रयाय  नमः ।
6412 ॐ श्री रत्नसिंहासनस्थिताय नमः ।
6413 ॐ श्री रत्नभ्राजध्देमसूत्राय नमः ।
6414 ॐ श्री रत्नहारिणे नमः ।
6415 ॐ श्री रत्नमौलये नमः ।
6416 ॐ श्री रत्नकिरीटवते नमः ।
6417 ॐ श्री रत्नमालिने नमः ।
6418 ॐ श्री रत्नेशाय नमः ।
6419  ॐ श्री रत्नरोचिषे नमः ।
6420 ॐ श्रीरत्ननाभाय  नमः ।

6421 ॐ श्री रत्नभ्राजतकटिसूत्राय  नमः ।
6422 ॐ श्रीरत्ननिर्मितकंकणाय  नमः ।
6423 ॐ श्री रत्नकुण्डलदीप्तास्याय नमः ।
6424 ॐ श्री रत्नकुण्डलमंडिताय नमः ।
6425  ॐ श्री रत्नग्रैवेयभूषणाय नमः ।
6426 ॐ श्री रत्नगर्भाय नमः ।
6427 ॐ श्री रत्नगर्भाश्रयाय नमः ।
6428 ॐ श्री रत्नमौक्तिकवैडूर्यकिरीटय नमः ।
6429 ॐ श्री रत्ननिर्मलविग्रहाय नमः ।
6430  ॐ श्री रत्नाकराय नमः ।

6431ॐ श्री रत्नानामप्रभवे नमः ।
6432  ॐ श्री रत्नांगदाय नमः ।
6433 ॐ श्री रत्नांगुलीयविलसत्करशाखानखप्रभाय नमः ।
6434ॐ श्री रत्नांगुलीयवलयाय नमः ।
6435 ॐ श्री रत्नाभिषेकसंतुष्टाय नमः ।
6436ॐ श्री रत्नाकरप्रियाय नमः ।
6437 ॐ श्री रत्नाकरस्तुताय नमः ।
6438 ॐ श्री रत्नाढ्याय नमः ।
6439 ॐ श्री रत्नाभ रणसंभूताय नमः ।
6440 ॐ श्री रत्नालंकृतसर्वांगिणे नमः ।

6441 ॐ श्री रत्नांबरधराय नमः ।
6442  ॐ श्री रत्नसागरमध्यस्थाय नमः ।
6443 ॐ श्री रत्नद्वीपनिवासिने नमः ।
6444 ॐ श्री रत्नप्राकारमध्यस्थाय नमः ।
6445  ॐ श्री रत्नांगाय नमः ।
6446  ॐ श्रीरत्नदायिने नमः ।
6447  ॐ श्रीरात्रिंचराय नमः ।
6648  ॐ श्री रात्रिंचरप्राणापहारकाय नमः ।
6449 ॐ श्री रात्रिंचरगणाध्यक्षाय  नमः ।
6450 ॐ श्री रात्रिंचरनिषेविताय नमः ।

6451 ॐ श्री रथयोगिने नमः ।
6452 ॐ श्री रथकाराय नमः ।
6453 ॐ श्री रथपतये नमः ।
6454 ॐ श्री रथकारेभ्यः नमः ।
6455 ॐ श्री रथाय नमः ।
6456 ॐ श्री रथारूढाय नमः ।
6457 ॐ श्री रथ्याय नमः ।
6458  ॐ श्री रथांगपाणये नमः ।
6459 ॐ श्री रथिने नमः ।
6460 ॐ श्री रथपतिभ्यः नमः ।

6461ॐ श्री रथिभ्यो नमः ।
6462 ॐ श्री रथोत्सवाय नमः ।
6463 ॐ श्री रथोत्सवप्रियाय नमः ।
6464 ॐ श्री रथेभ्यः नमः ।
6465  ॐ श्री रूद्राय नमः ।
6466 ॐ श्री रूद्ररूपाय नमः ।
6467 ॐ श्री रूद्रमन्यवे नमः ।
6468 ॐ श्री रूदते नमः ।
6469 ॐ श्री रूद्रनीलाय नमः
6470 ॐ श्री रूद्रभावाय नमः ।

6471ॐ श्री रूद्रकेलये नमः ।
6472  ॐ श्री रूद्रशान्त्यै नमः ।
6473 ॐ श्री रूद्रविष्णुब्रह्मादिजनकाय नमः ।
6474  ॐ श्री रूद्रमंडलसेविताय नमः ।
6475  ॐ श्री रूद्रमंत्रजपप्रीताय नमः ।
6476 ॐ श्री रूद्रलोकप्रदायकाय नमः ।
6477 ॐ श्री रूद्राक्षप्रियवत्सलाय नमः ।
6478 ॐ श्री रूद्राक्षमालाभरणाय नमः ।
6479  ॐ श्री रूद्रात्मने नमः ।
6480 ॐ श्री रूद्राध्यायजपप्रीताय नमः ।

6481ॐ श्री रूद्राणीप्राणनायकाय नमः ।
6482  ॐ श्री रूद्राणीपूजनप्रीताय नमः ।
 6483 ॐ श्री रूद्राक्षमकूटोज्वलाय नमः ।
6484  ॐ श्री रूद्राक्षजपसुप्रीताय नमः ।
6485 ॐ श्री रूद्राणांपतये नमः ।
6486 ॐ श्री रूद्राणांशंकराय नमः ।
6487  ॐ श्री रूद्रादित्याश्विनाय नमः ।
6488 ॐ श्री रूद्रात्मकदक्षिणवदनाय नमः ।
6489 ॐ श्री रूदऋात्मकह्रदयाय नमः ।
6490 ॐ श्री रौद्राय नमः ।

6491 ॐ श्री रौद्ररणोत्साहाय नमः ।
6492 ॐ श्री रौदरूपाय नमः ।
6493 ॐ श्री रौद्रृशे नमः ।
6494 ॐ श्री राथामाधवसंसेव्याय नमः ।
6495 ॐ श्री राधामाधववल्लभाय नमः ।
6496 ॐ श्री रोधाय नमः ।
6497 ॐ श्री रोधनाय नमः ।
6498 ॐ श्री रूपवर्जिताय नमः ।
6499 ॐ श्री रूपहीनाय नमः ।
6500 ॐ श्री रूपवते नमः ।
Shiva  Names from 6501 to 7000 are to be continued in the next post -

Thursday, February 18, 2016

Names 5501 to 6000 of Shiva's Ten Thousand Names शिव दश सहस्र नामावलिः नाम 5501 से 6000 तक

Names 5501 to 6000 of Shiva's Ten Thousand Names शिव दश सहस्र  नामावलिः नाम 5501 से 6000 तक
5501 ॐ श्री मनोवाचामगोचराय नमः ।
5502 ॐ श्री मनोज्ञाय नमः।
5503 ॐ श्री मनोरूपाय नमः।
5504 ॐ श्री मनोभवायनमः ।
5505 ॐ श्री मनुस्तुताय नमः ।
5506 ॐ श्री मनस्थाय नमः ।
5507 ॐ श्री मन्मथांगविनाशनाय नमः।
5508 ॐ श्री मन्मथनाशनाय नमः।
5509 ॐ श्री मनुष्यबाह्यगतये नमः ।
5510 ॐ श्री मन्यवे नमः ।

5511 ॐ श्री मन्मथांगविनाशनाय नमः ।
5512 ॐ श्री मानिने नमः।
5513 ॐ श्री मानधनाय नमः।
5514 ॐ श्री मान्याय नमः ।
5515 ॐ श्री मानतःपराय नमः ।
5516 ॐ श्री मानयतांमान्याय नमः ।
5517 ॐ श्री मानदायकाय नमः।
5518 ॐ श्री मानरूपाय नमः।
5519 ॐ श्री मानगम्याय नमः ।
5520 ॐ श्री मानपूजापरायणाय नमः ।

5521 ॐ श्री मानाय  नमः ।
5522 ॐ श्री मानरहिताय नमः।
5523 ॐ श्री माननीयाय नमः।
5524 ॐ श्री मीनाक्षीनायकाय नमः ।
5525 ॐ श्री मीन दृक्क्रोड श्रृंगाग्न बिरूदावलये  नमः ।
5526 ॐ श्री मीनाक्षीप्राणवल्लभाय नमः ।
5527 ॐ श्री मुनये  नमः।
5528 ॐ श्री मुनिसंघ प्रयुक्ताश्म यष्टिलोष्ट मुदिताय नमः।
5529 ॐ श्री मुनिसेव्याय नमः ।
5530 ॐ श्री मुनीश्वराय नमः ।

5531ॐ श्री मुनिप्रेषितवहन्येणीडमर्वहिभृते  नमः ।
5532 ॐ श्री मुनिह्रत्पुंडरीकस्थाय नमः।
5533 ॐ श्री मुनिसंघैकजीवनाय नमः।
5534 ॐ श्री मुनिगणमाननीयाय नमः ।
5535 ॐ श्री मुनिमृग्याय नमः ।
5536 ॐ श्री मुनित्रयपरित्राणदक्षिणामूर्तये नमः ।
5537 ॐ श्री मुनिप्रियाय  नमः।
5538 ॐ श्री मुनिध्येयाय नमः।
5539 ॐ श्री मुनिवृंदादिभिर्धे्याय नमः ।
5540 ॐ श्री  मुनिज्ञानप्रदाय नमः ।

5541 ॐ श्री मुनिभिर्गायते नमः ।
5542 ॐ श्री मुनिवृंदनिषेविताय नमः।
5543 ॐ श्री मुनीनांव्यासाय नमः।
5544 ॐ श्री मुनितनयायुर्वदान्यपदयुग्माय नमः ।
5545 ॐ श्री मुनिसहस्रसेविताय नमः ।
5546 ॐ श्री मुनीन्द्राय नमः ।
5547 ॐ श्री मुनीन्द्राणांपतये नमः।
5548 ॐ श्री मांबीजजपसंतोषिताय नमः।
5549 ॐ श्री मंबीजजपसंतुष्टाय नमः ।
5550 ॐ श्री मीमांसकाय नमः ।

5551 ॐ श्री म्रींम्रीं नमः ।
5552 ॐ श्री मुमूर्षुचित्तविभ्राजद्देशिकेंन्द्राय नमः।
5553 ॐ श्री ममत्वग्रंथिविच्छेदलंपटाय नमः।
5554 ॐ श्री मुमुक्षूणांपरागतये  नमः ।
5555 ॐ श्री मयाय नमः ।
5556 ॐ श्री मयस्कराय नमः ।
5557 ॐ श्री मयोभुवे नमः।
5558 ॐ श्री मयोभवाय नमः।
5559 ॐ श्री मायिने नमः ।
5560 ॐ श्री मायाश्रयाय नमः ।

5561 ॐ श्री मायातीताय नमः ।
5562 ॐ श्री मायापतये नमः।
5563 ॐ श्री मायानामक भोक्तृत्व साधन वपुरिन्द्रियादि जनक जन्तु संसृष्टात्मने नमः।
5564 ॐ श्री माया कल्पित मालुधान फणसन्माणिक्य भास्वत्तनवे नमः।
5565 ॐ श्री मायाबीजजपप्रीताय नमः ।

5566 ॐ श्री मायातन्त्रप्रवर्तकाय नमः ।
5567 ॐ श्री मायाविनांहरये नमः।
5568 ॐ श्री मायारये नमः।
5569 ॐ श्री मायाविने नमः ।
5570 ॐ श्रीमायाबीजाय नमः ।

5571  ॐ  श्री मायाहंत्रे नमः ।
5572  ॐ  श्री मायायुक्ताय नमः।
5573  ॐ  श्री मरणजन्मशून्याय नमः।
5574  ॐ  श्री मरूतांहंत्रे नमः ।
5575  ॐ  श्री मरूतये नमः ।
5576 ॐ  श्री मरीचये  नमः ।
5577 ॐ  श्री मरणशाकजराटवीदावानलाय नमः।
5578 ॐ  श्री मार्गहराय नमः।
5579 ॐ  श्री मार्कण्डेयमनोभीष्टफलदाय नमः ।
5580 ॐ  श्री मार्गाय नमः ।

5581 ॐ श्री मार्कंडेयविजिज्ञसामहाग्रंथिभिदे नमः ।
5582 ॐ श्री मारमर्दनाय नमः।
5583 ॐ श्रीमार्तांडमंडलांतस्थाय नमः।
5584 ॐ श्री मार्ताण्डभैरवाध्याय नमः ।
5585 ॐ श्री मार्गद्वयसमेताय नमः ।
5586 ॐ श्री मुरारिनेत्रपूज्यांघ्रिपंकजाय  नमः ।
5587 ॐ श्री मुरारये नमः।
5588 ॐ श्री मुरजिन्नेत्रारविंदाचिंताय नमः।
5589 ॐ श्री मुरजडिंडिमवाद्यविचक्षणाय नमः ।
5590 ॐ श्री मूर्तये  नमः ।

5591 ॐ श्री मूर्तिसादाख्योत्तरवदनाय नमः ।
5592 ॐ श्री मूर्तितत्वरहितायापिस्वयंपंचब्रह्मादिमूर्तये नमः।
5593 ॐ श्री मूर्तिजाय नमः।
5594 ॐ श्री मूर्तिवर्जिताय नमः ।
5595 ॐ श्री  मूर्तीभवत् कृपापूरायनमः ।
5596 ॐ श्री मूर्ताय नमः ।
5597 ॐ श्री मूर्धगाय नमः।
5598 ॐ श्री मूर्तामूर्तस्वरूपाय नमः।
5599 ॐ श्री मेरूश्रृंगाग्रनिलयाय नमः ।
5600 ॐ श्री मेरूकामुर्काय नमः ।


5601 ॐ श्री मेरूरूपाय नमः ।
5602 ॐ श्री मेरवे नमः।
5603 ॐ श्री मौर्विकृताखिलमहोरगनायकाय नमः।
5604 ॐ श्री मलविमोचकाय नमः।
5605 ॐ श्री मलयस्थाय नमः ।
5606 ॐ श्री मलयानिलसेविताय नमः ।
5607 ॐ श्री मल्लिकामुकुलाकाररदनाय नमः ।
5608 ॐ श्री मल्लिर्ल्जुनेश्वराय।
5609 ॐ श्री मालिनेमन्त्ररूपिणे नमः।
5610 ॐ श्री मालिने नमः ।

5611 ॐ श्री मूलार्चाय नमः ।
5612 ॐ श्री मूलस्थाय नमः ।
5613 ॐ श्री मूलाय नमः।
5614 ॐ श्री मूलप्रकृतये नमः।
5615 ॐ श्री मूलभूताय नमः ।
5616 ॐ श्री मूलाधारस्थिताय नमः ।
5617 ॐ श्री मूलसूक्ष्मस्वरूपिणे नमः।
5618 ॐ श्री मंवरदाय नमः।
5619 ॐ श्री मशकीकृतराक्षसाय नमः ।
5620 ॐ श्री माषान्नप्रीतमानसाय नमः ।


5621 ॐ श्रीमुषितसर्वावलेपाय   नमः ।
5622 ॐ श्री मुष्णतांपतये नमः।
5623 ॐ श्री मासाय नमः।
5624 ॐ श्री मासार्नाप्रभवे नमः ।
5625 ॐ श्री मांसलोरूकटितटाय नमः ।
5626 ॐ श्री महते  नमः ।
5627 ॐ श्री महतोमहीयसे नमः।
5628 ॐ श्री महास्तोममूर्तये नमः।
5629  ॐ श्री महर्षिवंदिताय नमः ।
5630 ॐ श्री महानंददायिने नमः ।

5631 ॐ श्री महनीयभुसुरमौनिसंतोषकाय नमः ।
5632 ॐ श्री महर्षिमानसोल्लासकाय नमः।
5633 ॐ श्री महद् ब्रह्मविवर्धनाय नमः।
5634 ॐ श्री महनीयविबुधमूर्धन्याय नमः ।
5635 ॐ श्री महाक्रमाय नमः ।
5636 ॐ श्री महास्वनाय नमः ।
5637 ॐ श्री महादिव्याय नमः।
5638 ॐ श्री महायोघ्रे  नमः।
5639 ॐ श्री महायोगिने नमः ।
5640 ॐ श्री महाज्ञानिने नमः ।


5641 ॐ श्री महादंष्ट्रायुधाय नमः ।
5642 ॐ श्री  महानंदपरायणाय नमः।
5643 ॐ श्री महावीरघ्ने नमः।
5644 ॐ श्री माहसारस्वतप्रदाय नमः ।
5645 ॐ श्री महात्मने  नमः ।
5646 ॐ श्री महामौनिने नमः ।
5647 ॐ श्री महागर्ताय नमः।
5648 ॐ श्री महाशयायनमः।
5649 ॐ श्री महाकर्मिणे नमः ।
5650 ॐ श्री महाध्वजाय नमः ।

5651 ॐ श्री महाशनाय नमः ।
5652 ॐ श्री महर्षये नमः।
5653 ॐ श्री महाग्रासाय नमः।
5654 ॐ श्री महावेद्याय नमः।
5655 ॐ श्री महाभोगाय  नमः ।
5656 ॐ श्री महाकोशाय नमः।
5657 ॐ श्री महाधनाय नमः।
5658 ॐ श्री महावैद्याय   नमः ।
5659 ॐ श्री महासत्याय  नमः ।
5660 ॐ श्री महावीर्याय नमः।

5661 ॐ श्री महामंत्राय  नमः ।
5662 ॐ श्री महाह्रदाय नमः।
5663 ॐ श्री महाकर्त्रे नमः।
5664 ॐ श्री महाकेतवे नमः ।
5665 ॐ श्री महानंदाय नमः ।
5666 ॐ श्री महाघंटाय नमः ।
5667 ॐ श्री महात्रिपुरसंहारकाय नमः।
5668 ॐ श्री महाविभूतये नमः।
5669 ॐ श्री महाय नमः ।
5670 ॐ श्री महांताय नमः ।

5671 ॐ श्री महाप्रभवे नमः ।
5672 ॐ श्री महाभागाय  नमः।
5673 ॐ श्री महामोघाय  नमः।
 5674 ॐ श्री महासुरेशाय नमः ।
5675 ॐ श्री महारौद्राय नमः ।
5676 ॐ श्री महाभैरवाय नमः।
5677 ॐ श्री महामरकतप्रख्यनागीकुंडलमंडिताय नमः।
5678 ॐ श्री महामंडलरूपिणे नमः ।
5679 ॐ श्री महामयूखाय नमः ।
5680 ॐ श्री महानटाय नमः ।

5681 ॐ श्री महभैरवरूपिणे नमः ।
5682 ॐ श्री महाराष्ट्रेकेदारेश्वराय नमः।
5683 ॐ श्री महामात्राय नमः।
5684 ॐ श्री महान्तकाय नमः ।
5685 ॐ श्री महागीताय नमः ।
5686 ॐ श्री महाहर्षाय नमः ।
5687 ॐ श्री महाक्रोधाय नमः।
5688 ॐ श्री महायुधाय नमः।
5689 ॐ श्री महामुनये नमः ।
5690 ॐ श्री महामायाय नमः ।

5691 ॐ श्री महावरीयसे नमः ।
5692 ॐ श्री महाकषाय नमः।
5693 ॐ श्री महादात्रे नमः।
5694 ॐ श्री महावधाय नमः ।
5695 ॐ श्री महारथाय नमः ।
5696 ॐ श्री महार्णवनिपानविदे नमः ।
5697 ॐ श्री महागर्भपरायणाय नमः।
5698 ॐ श्री महाज्वालाय नमः।
5699 ॐ श्री महाघोराय  नमः ।
5700 ॐ श्री महामेघनिवासिने नमः ।

5701ॐ  श्री महासेनाय नम ।
5702 ॐ श्री महालिंगाय नमः ।
5703 ॐ श्री महावेगाय  नमः ।
5704 ॐ श्री महाबलाय  नमः ।
5705 ॐ श्री महाभवभयत्राणपारिणाय नमः ।
5706 ॐ  श्री महाकर्मणे नम ।
5707 ॐ श्री महामणये नमः ।
5708  ॐ श्री महादंभाय नमः ।
5709 ॐ श्री महाकालाय नमः ।
5710 ॐ श्री महारूपाय  नमः ।

5711 ॐ  श्री महावृक्षाय नम ।
5712 ॐ श्री महायशसे नमः ।
5713 ॐ श्री महाज्योतिषे नमः ।
5714 ॐ श्री महाज्ञानिने  नमः ।
5715 ॐ श्री महाधनुषे नमः ।
5716 ॐ  श्री माहतुष्टये नम ।
5717 ॐ श्री महापुष्टये नमः ।
5718 ॐ श्री माहमंगलाय नमः ।
5719 ॐ श्री महारेतसेनमः ।
5720  ॐ श्री महाधराय  नमः ।

5721 ॐ  श्री महातपसे नम ।
5722 ॐ श्री महामनसे नमः ।
5723 ॐ श्री महामनसे  नमः ।
5724 ॐ श्री महावक्त्रे नमः ।
5725 ॐ श्री मान्न्याय मः ।
5726 ॐ  श्री महाशाय नम ।
5727 ॐ श्री महायोगिने नमः ।
5728 ॐ श्री महाभोगिने नमः ।
5729 ॐ श्री महालक्ष्मीनिवासांघ्रिपरागाय नमः ।
5730 ॐ श्री महादेवाभिदानैकरूढार्थाय नमः ।


5731  ॐ  श्री महाकोपभयव्याधिभैषज्याय नम ।
5732  ॐ श्री महाकैलासशिखरवास्तव्याय नमः ।
5733  ॐ श्री महावृंदाय नमः।
5734  ॐ श्री  महादेवप्रियाय नमः ।
5735  ॐ श्री महातांडवकृते नमः ।
5736  ॐ श्री महापातककमालौधपावकाय नमः ।
5737  ॐ  श्री  महानीतये नम ।
5738  ॐ श्री महापापहराय  नमः ।
5739  ॐ श्री महामतये नमः ।
5740  ॐ श्री महापातकनाशनाय नमः ।

5741 ॐ श्री महावरदाय नमः ।
5742 ॐ  श्री महावीर्यजयाय नम ।
5743 ॐ श्री गर्भाय नमः ।
5744 ॐ श्री महाहविषे नमः । 
5745 ॐ श्री भूताय नमः ।
5746 ॐ श्री महाविष्णवे नमः ।
5747 ॐ  श्री महाचार्याय नम ।
5748 ॐ श्री महाचापाय  नमः ।
5749  ॐ श्री महाद्युतये  नमः ।
5750 ॐ श्री महाबुध्दये  नमः ।

5751 ॐ श्री महाभीमयमध्वंसोद्योगिवामांघ्रये नमः ।
5752 ॐ   श्री महाविज्ञानतेजोरवये नम ।
5753 ॐ श्री महानुभावाय नमः ।
5754 ॐ श्री महाफलाय नमः ।
5755 ॐ श्री महाकल्पस्वाहाकृतभुवनचक्राय नमः ।
5756 ॐ श्री महामायाय नमः ।
5757 ॐ  श्री महागुहान्तरनिक्षिप्ताय नम ।
5758 ॐ श्री महावटवे नमः ।
5759 ॐ श्री महालयाय नमः ।
5760 ॐ श्री महाबलाय नमः ।

5761 ॐ श्री महानादाय नमः ।
5762 ॐ  श्री महाप्राणाय नम ।
5763 ॐ श्री महालक्ष्मीप्रियतमाय नमः ।
5764 ॐ श्री महानादरूपाय नमः ।
5765 ॐ श्री महासिध्दये  नमः ।
5766 ॐ श्री महायोगीश्वरेश्वराय नमः ।
5767 ॐ  श्री महाधृतये नम ।
5768  ॐ श्री महामेधसे नमः ।
5769 ॐ श्री महाधीनाय नमः ।
5770 ॐ श्री महायन्त्राय नमः ।

5771 ॐ श्री महामानिने नमः ।
5772 ॐ  श्री महागुणाय नम ।
5773 ॐ श्री महायुष्मते नमः ।
5774 ॐ श्री महामंगलविग्रहाय  नमः ।
5775 ॐ श्री महाभिचारकध्वंसिने नमः ।
5776  ॐ श्री महाकैलासनिलयाय नमः ।
5777 ॐ  श्रीमहाकुक्षये नम ।
5778 ॐ श्री महाकारूण्यवारिधये
5779 ॐ श्री  महालावण्यसेवधये नमः ।
5780  ॐ श्री महाभिषेकसंतुष्टाय नमः ।

5781  ॐ श्री महावीरेन्द्रवरदाय नमः ।
5782 ॐ श्री महाभूतिप्रदाय नमः ।
5783  ॐ  श्री महायेगीन्द्रवंदिताय नम ।
5784 ॐ श्री महाशांताय नमः ।
5785 ॐ श्री महापापप्रशमनाय नमः ।
5786 ॐ श्री  महाकल्पायमः ।
5787 ॐ श्री महारूपाय नमः ।
5788 ॐ  श्री माहगहनाय नम ।
5789 ॐ श्री महामालाय नमः ।
5790 ॐ श्री महाप्रसादाय नमः ।

5791 ॐ श्री महागुरवे नमः ।
5792  ॐ श्री महारूद्राय  नमः ।
5793 ॐ श्री वीराय नम ।
5794 ॐ श्री महानाट्यविशारदाय नमः ।
5795 ॐ श्री महागंधाय  नमः ।
5796 ॐ श्री महाश्रवाय  नमः ।
5797 ॐ श्री महाव्रतिने नमः ।
5798 ॐ  श्री महाविद्याय नम ।
5799 ॐ श्री महाधीराय नमः ।
5800 ॐ श्री महाप्रेतासनासीनाय नमः ।

5801 ॐ  श्री महासंतोषरूपाय नम ।
5802 ॐ श्री महापराक्रमाय नमः ।
5803 ॐ श्री महातेजोनिधये नमः ।
5804 ॐ श्री महाहिभोगज्याबध्दमेर्वद्रिधनुषे नमः ।
5805 ॐ श्री महाकाशाय नमः ।
5806 ॐ  श्री महार्णवाय नम ।
5807 ॐ श्री महादान्ताय नमः ।
5808 ॐ श्री महागणपतये नमः ।
5809 ॐ श्री महार्थाय नमः ।
5810 ॐ श्री महाक्षान्ताय नमः ।

5811 ॐ  श्री महाबलाय नम ।
5812 ॐ श्री महाकर्तृप्रियाय नमः ।
5813 ॐ श्री महागुणाय नमः ।
5814 ॐ श्री महासाराय नमः ।
5815 ॐ श्री महापापनाशाय नमः ।
5816 ॐ श्री महाट्टाट्टाहासाय नम ।
5817 ॐ श्री महामोहहराय नमः ।
5818 ॐ श्री महामंडलाय नमः ।
 5819 ॐ श्री महालीलाभूतप्रकटितविशिष्टात्मविभवाय नमः ।
 5820 ॐ श्री महामातंगत्वग्वरवसनाय नमः ।

5821 ॐ  श्री महाभोगीन्द्रो द्यत्फण मणि गणालंकृत तनवे नम ।
5822  ॐ श्री महाकारूण्याब्धये नमः ।
5823 ॐ श्री महाशंभवे नमः ।
5824 ॐ श्री महारूद्राय नमः ।
5825  ॐ श्री महाभोगोपवीतिने नमः ।
5826 ॐ  श्री महायज्ञाय नम ।
5827 ॐ श्री महातालाय नमः ।
5828 ॐ श्री महाधीराय नमः ।
5829 ॐ श्री महाधर्माय नमः ।
5830  ॐ श्री महासत्वाय नमः ।

5831 ॐ  श्री महाकैलासशिखरनिलयाय नम ।
5832 ॐ श्री महाताण्डवचातुर्थपंडिताय नमः ।
5833 ॐ श्री महाव्याधाय नमः ।
5834 ॐ श्री महापाशौघसंहत्रे नमः ।
 5835 ॐ श्री महायन्त्रप्रवर्तिने नमः ।
5836 ॐ  श्री महासंध्याभ्रवर्णाय नम ।
5837 ॐ श्री महास्तोममूर्तये नमः ।
5838 ॐ श्री महाभागाय नमः ।
5839 ॐ श्री महायोगाय नमः ।
5840 ॐ  श्री महापंचयज्ञनाडीफलदाय नम ।

5841 ॐ श्री  महाग्निकेदारेश्वराय ।
5842 ॐ श्री महामणीमुकुटधाराणाय नमः ।
5843  ॐ श्री  महाकालभेदनायनमः ।
5844 ॐ श्री महाकालकालाय नमः ।
5845  ॐ  श्री महानीपारण्यान्तर कनकपद्मा करतटी महेन्द्रानी ताष्टद्विप धृतविमानान्तर गताय नमः |।
5846 ॐ श्री महामूघ्ने नमः ।
5847 ॐ श्री महाशिरसे  नमः ।
5848 ॐ श्री महाकेशाय नमः ।
5849  ॐ श्री महाजटाय नमः ।
5850 ॐ  श्रीमहाकिरीटाय  नमः ।

5851  ॐ श्री महारोमणे नमः ।
5852 ॐ श्री महांबराय नमः ।
5853 ॐ श्री महामुखाय नमः ।
5854 ॐ श्री महाभोक्त्रे नमः।
5855 ॐ  श्री महावक्त्रे नम ।
5856 ॐ श्री महाजिव्हाय नमः ।
5857 ॐ श्री महाननाय नमः ।
5858 ॐ श्री  महादंष्ट्राय नमः ।
5859 ॐ श्री महादंताय नमः ।
5860 ॐ श्री महानेत्राय नम ।

5861 ॐ श्री महाकर्णाय नमः ।
5862 ॐ श्री महाग्रीवाय नमः ।
5863 ॐ श्री महाकंबवे नमः ।
5864 ॐ श्री महानासाय नमः ।
5865 ॐ  श्री महाकर्मिणे नम ।
5866 ॐ श्री महाहनवे नमः ।
5867 ॐ श्री महोदराय नमः ।
5868 ॐ श्री महाकुक्षिभृते नमः ।
5869 ॐ श्री महाकृतिविभंजनाय नमः ।
5870 ॐ  श्री महास्कंधाय नम ।
5871 ॐ श्री महाजत्रवे नमः ।
5872 ॐ श्री महावक्षसे नमः ।
5873 ॐ श्री महाभुजाय  नमः ।
5874 ॐ श्री महोरस्काय नमः ।
5875 ॐ  श्री महाकराय नम ।
5876 ॐ श्री महाकटये नमः ।
5877 ॐ श्री महाहस्ताय नमः ।
5878 ॐ  श्री महागुह्याय नमः ।
5879 ॐ श्री महोरसे नमः ।
5880 ॐ  श्री महाजानवे नम ।

5881 ॐ श्री महाजंघाय नमः ।
5882 ॐ श्री महापादाय नमः ।
5883 ॐ श्री महादंष्ट्रायुधाय नमः ।
5884 ॐ श्री महानखाय नमः ।
5885 ॐ  श्री महाकायाय नम ।
5886 ॐ श्री महामेढाय नमः ।
5887 ॐ श्री महांगाय नमः ।
5888 ॐ श्री महाशरीराय नमः ।
5889 ॐ श्री महिमनिलयाय नमः ।
5890 ॐ श्री महिषासुरमर्दनाय नमः।

 5891 ॐ श्री महिषारूढाय नम ।
5892 ॐ श्री महिमैकनिकेतनाय नमः ।
5893 ॐ श्री महिमाभावते नमः ।
5894  ॐ श्री महिताय नमः ।
5895  ॐ श्री महितविभवाय नमः ।
5896 ॐ  श्री महितगुणावलिमान्याय नम ।
5897 ॐ श्री महिधराय नमः ।
 5898 ॐ श्री महीमंगलदायकाय नमः ।
5899 ॐ श्री महीभत्रे नमः ।
5900 ॐ श्री  महीचारिस्तुतायमः ।

5901 ॐ  श्रीमहीतलविशालारःफलकाय नम ।
5902 ॐ श्री महेश्वराय नमः ।
5903  ॐ श्री महेश्वरजनकाय नमः।
5904  ॐ श्री महेष्वासिने नमः। 
5905  ॐ श्री महेष्वासाय नमः ।
5906  ॐ श्रीमहेशानाय नमः । 
5907 ॐ श्री महेश्वरात्मकवदनाय ।
5908 ॐ  श्री महेश्वरात्मक पूर्व वदनाय नमः ।
5909  ॐ श्री महेन्द्रोपेन्द्रचन्द्राकश्रमनिताय नमः । 
5910  ॐ श्री महोदारतरस्वभावाय नमः ।

5911 ॐ श्री महोदधीनांप्रभवे नमः ।
5912 ॐ  श्री महौषधीनांप्रभवे नम । 
5913 ॐ श्री महौषधाय नमः । 
5914 ॐ श्री महौजसे नमः ।
5915 ॐ श्री महोक्षाय नमः । 
5916 ॐ श्री महोक्षकमठाधारभुजाग्राय नमः । 
5917 ॐ श्री महोल्काकुलवीक्षणाय नमः । 
5918 ॐ  श्री महोक्ष्णे नम ।
5919 ॐ श्री महोक्षवाहनाय नमः । 
5920 ॐ श्री महोराशये नमः ।

5921  ॐ  श्री महोज्वलाय नम ।
5922  ॐ श्री महोत्सवाय नमः ।
5923  ॐ श्री महोग्रशौर्याय नमः ।
5924  ॐ श्री मुहूर्ताहःक्षणाय नमः ।
5925  ॐ श्री महिमापतये नमः ।
5926  ॐ  श्री मह्यं नम ।
5927  ॐ श्री मह्यंबुवाप्वग्निमत्खात्ममूर्तये नमः ।
5928  ॐ श्री मिहिरविधुदहनमंडलवर्तिने नमः । 
5929  ॐ श्री मुहूर्ताय नमः ।
5930  ॐ श्री मोहिनेमुषे नमः ।

5931 ॐ  श्री मोहिनीमोहनाय नम । 
5932 ॐ श्री मोहिने नमः ।
5933 ॐ श्री मोहातीताय नमः ।
5934 ॐ श्री मोहाय नमः । 
5935 ॐ श्री मोहावर्तनिवर्तकाय नमः ।
5936 ॐ  श्री मोहस्थाय नम । 
5937 ॐ श्री मोहनाय नमः ।
5938 ॐ श्री मोहिनीप्रियाय नमः ।
5939 ॐ श्री मौलिभिन्नाण्डमित्तये नमः ।
5940 ॐ श्री मौलिरत्नभासे नमः ।

5941 ॐ  श्री मौलिखेलन्मुखरसुर नदी नीर रम्याय नम ।
5942 ॐ श्री  मोलीभागेजटिलाय नमः। 
5943 ॐ श्री मौलिधृतचन्द्रशकलाय नमः ।
5944 ॐ श्री मौलिधृतगंगाय नमः ।
5945 ॐ श्री मौलिशोभाविराजिताय नमः । 
5946 ॐ श्री मोक्षलक्षणबाहवे नमः । 
5947 ॐ  श्री मोक्षाय नम । 
5948 ॐ श्री मोक्षनिधये नमः ।
5949 ॐ श्री मोक्षदायिने नमः ।
5950 ॐ श्री मोक्षद्वाराय नमः । 

5951 ॐ श्री मोक्षदाय नमः ।
5952 ॐ श्री मोक्षार्थिने नम । 
5953 ॐ श्री मोक्षलक्ष्मीविहाराय नमः ।
5954  ॐ श्री मोक्षफलाय नमः । 
5955 ॐ श्री मोक्षरूपाय नमः ।
5956 ॐ श्री मोक्षकर्त्रे नमः ।


य यकरस्य वायर्देवता - भूताद्युच्चाटने विनियोगः

5957 ॐ  श्री यकारायनम । 
5958 ॐ श्री यकाररूपाय नमः । 
5959 ॐ श्री याकिनीप्रियाय नमः ।
5960 ॐ श्री युक्ताय नमः । 

5961 ॐ श्री  युक्तभावायमः ।
5962 ॐ श्री युक्तये नम ।
5963 ॐ श्री युगाधिपाय  नमः ।
5964 ॐ श्रीयुगापहाय नमः ।
5965 ॐ श्री युगरूपाय नमः । 
5966 ॐ श्री युगकृते नमः । 
5967 ॐ  श्री युगांतकाय नम ।
5968 ॐ श्री युगंधराय नमः ।
5969  ॐ श्री युगपत्सुरसाहस्राहंकारछेदिने नमः ।
5970 ॐ श्री युगादिकृते  नमः । 

5971 ॐ  श्री युगावर्ताय नम । 
5972 ॐ श्री युगाध्यक्षाय नमः । 
5973 ॐ श्री युगावहाय नमः । 
5974 ॐ श्री युगाधीशाय नमः ।
5975 ॐ श्री युगनाशकाय नमः ।
5976 ॐ  श्री युगस्यप्रभवे नम ।
5977 ॐ श्री योगानां योगसिध्दिदाय नमः ।
 5978 ॐ श्री योगामायासमावृताय नमः ।
5979 ॐ श्री योगधात्रे नमः ।
5980 ॐ श्री योगमायाय नमः ।

5981 ॐ  श्रीयोगमायाग्रसंभवाय नम ।
5982 ॐ श्री योगधिंहेतवे नमः । 
5983 ॐ श्री योगाधिपतये नमः ।
 5984 ॐ श्री योगस्वामिने नमः ।
5985  ॐ श्री योगदायिने नमः । 
5986 ॐ  श्री योगपीठान्तरस्थाय नम । 
5987 ॐ श्री योगस्यप्रभवे नमः ।
5988 ॐ श्री योगरूपिणे नमः ।
5989 ॐ श्री योगरूपाय नमः ।
5990 ॐ श्री योगज्ञाननियोजकाय नमः ।

5991 ॐ  श्री योगात्मने नम ।
5992  ॐ श्री योगवतांह्रस्थाय नमः ।
5993  ॐ श्री योगरताय नमः ।
 5994 ॐ श्री योगाय नमः । 
5995 ॐ श्री योगाचार्याय नमः । 
5996 ॐ  श्री योगानंदाय नमः । 
5997 ॐ श्री योगाधीशाय नमः । 
5998 ॐ श्री योगमायासंवृतविग्रहाय नमः । 
5999 ॐ श्री योगमायामयाय नमः ।
6000 ॐ श्री योगसेव्याय नमः ।

Names from 6001 to 6500 are in the next post -


Sunday, February 14, 2016

Shiva ten thousand names 5001 to 5500 शिव सहस्रनामावलिः नाम क्रमांक 5001 से 5500 तक


Shiva ten thousand names शिव सहस्रनामावलिः नाम क्रमांक 5001 से 5500 तक 
5001 ॐ श्री भीमकर्मणे नमः ।
5002 ॐ श्री भीमघंटाकराय नमः ।
5003 ॐ श्री भीमलिंगाय नमः । 
5004 ॐ श्री भीमगुणानुगुणाय नमः। 
5005 ॐ श्री भीमरूपाय नमः । 
5006 ॐ श्री भीमाख्यद्विजबंधूरुभचमीतिमिदे नमः । 
5007 ॐ श्री भीमाद्दहासवक्त्राय नमः ।
5008 ॐ श्री भूमिजार्चिताय नमः ।
5009  ॐ श्री भूमिदाय नमः । 
5010  ॐ श्री भूमिभारार्त्रिसंहर्त्रे नमः । 

5011 ॐ श्री भूम्ने नमः । 
5012 ॐ श्री भ्रूमध्येस्थिताय नमः । 
5013 ॐ श्री भौमाय नमः । 
5014 ॐ श्री भौमेशाय नमः। 
5015 ॐ श्री भयहारिणे नमः । 
5016 ॐ श्री भयवर्जिताय नमः । 
5017 ॐ श्री भयंकराय  नमः । 
5018 ॐ श्री भयापहाय नमः ।
5019  ॐ श्री भयानकाय नमः । 
5020 ॐ श्री भूयसे नमः ।

5021 ॐ श्री भरद्वाजदीक्षागुरूभूतदक्षिणवदनाय नमः । 
5022 ॐ श्री भरद्वाजाय नमः । 
5023 ॐ श्री भरद्वाजसमाश्रिताय नमः । 
5024 ॐ श्री भरताय नमः। 
5025 ॐ श्री भराय नमः ।
5026 ॐ श्रीभर्गदेवाय नमः । 
5027 ॐ श्री भर्गवासाय नमः । 
5028 ॐ श्री भर्गाय नमः । 
5029ॐ श्री भर्त्रे नमः । 
5030 ॐ श्री भारतीप्रियाय नमः ।

5031 ॐ श्री भारद्वाजकुलीनात्मपूजकाय नमः । 
5032 ॐ श्री भार्गवाय नमः । 
5033 ॐ श्री भार्यासुतयुक्ताय नमः । 
5034 ॐ श्री भूर्भुवस्वःपतये नमः। 
5935 ॐ श्री भूर्भुवोलक्ष्म्यै नमः । 
5036 ॐ श्री भूर्देवाय नमः । 
5037 ॐ श्री भेरूदंडाय नमः ।
5038 ॐ श्री भैरवाय नमः । 
5039 ॐ श्री भैरवाष्टकसंसेव्याय नमः ।
5040  ॐ श्री भैरवनादनादिने नमः ।

5041 ॐ श्री भैरववेगवेगाय नमः । 
5042 ॐ श्री भैरवनाथाय नमः । 
5043 ॐ श्री भैरवरूपाय नमः । 
5044 ॐ श्री भैरवरूपिणे नमः। 
5045 ॐ श्री भैरवानंदरूपाय नमः । 
5046 ॐ श्री भालनेत्रानलार्चिःपीनोष्मणे नमः ।
5047 ॐ श्री भालनेत्राग्निसंदग्धमन्मथाय नमः । 
5048 ॐ श्री भुलोकवासिने नमः । 
5049 ॐ श्री भूलोकनिवासिजनसेविताय नमः । 
5050 ॐ श्री भुलोकशिवलोकेशाय नमः ।

5051 ॐ श्री भुलोकामरपादपाय नमः । 
5052 ॐ श्री भवरोगभयध्वंसिने नमः । 
5053 ॐ श्री भववैद्याय नमः ।
5054 ॐ श्री भवभयापहायनमः।
5055 ॐ श्री भवविदूराय नमः । 
5056 ॐ श्री भवहेतवे नमः । 
5057 ॐ श्री भवसौख्यदायिने नमः । 
5058 ॐ श्री भवभावनाय नमः । 
5059 ॐ श्री भव्यविग्रहाय नमः । 
5060 ॐ श्री भवनाशाय नमः ।

5061 ॐ श्रीभवघ्नाय नमः । 
5062 ॐ श्री भवभीतिहराय नमः । 
5063 ॐ श्री भवते नमः ।
5064 ॐ श्री भवहारिणे नमः।
5065 ॐ श्री भव्येशाय नमः ।
5066 ॐ श्री भवहेतवे नमः । 
5067 ॐ श्री भवच्छिदे नमः ।
5068 ॐ श्री भवकृन्तनाय नमः । 
5069 ॐ श्री भवोद् भवाय नमः । 
5070 ॐ श्री भवसागरतारणाय नमः ।

5071 ॐ श्री भवरोगभयापहाय नमः । 
5072 ॐ श्री भवसंहर्त्रे नमः ।
5073 ॐ श्री भवरोगिणांभेषजाय नमः । 
5074 ॐ श्री भवद्भव्यभूतेश्वराय नमः। 
5075 ॐ श्री भवसिन्धुप्लवाय  नमः । 
5076 ॐ श्री भवाभिभूतभीतिभंगिने नमः ।
5077 ॐ श्री भवारये नमः । 
5078 ॐ श्री भव्याय नमः । 
5079 ॐ श्री भवानीपतये नमः । 
5080 ॐ श्री भवाब्धितारकाय नमः ।

5081 ॐ श्री भवानीकलत्राय नमः । 
5082 ॐ श्री भवान्तकाय नमः । 
5083 ॐ श्री भवानीसमन्विताय नमः । 
5084 ॐ श्री भवाय नमः। 
5085 ॐ श्री भवानीप्रीतिदाय नमः । 
5086 ॐ श्री भवानीजपसंतुष्टाय नमः । 
5087 ॐ श्री भवानीपूजनोत्सुकाय नमः । 
5088 ॐ श्री भवात्मने नमः । 
5089 ॐ श्री भवार्तिघ्ने नमः । 
5090 ॐ श्री भवाब्धितरणोपायाय नमः ।

5091 ॐ श्री भवातीताय नमः । 
5092 ॐ श्री भवानीशाय नमः । 
5093 ॐ श्री भवारण्यकुठारकाय नमः । 
5094 ॐ श्री भवान्धकारदीपाय नमः। 
5095 ॐ श्री भावलिंगाय नमः । 
5096 ॐ श्री भावार्थगोचराय नमः । 
5097 ॐ श्री भावाय नमः । 
5098 ॐ श्री भावाभावविवर्जिताय नमः । 
5099 ॐ श्री भावरताय नमः । 
5100 ॐ श्री भावप्रियाय नमः ।

5101ॐ श्री भावातीताय नमः । 
5102 ॐ श्री भुवनेश्वराय नमः । 
5103 ॐ श्री भुवन्तये नमः । 
5104 ॐ श्री भुवनेशाय नमः। 
5105 ॐ श्री भुवनाध्वरोमणे नमः । 
5106 ॐ श्री भुवनत्रयमंडिताय नमः । 
5107 ॐ श्री भुवनत्रितयाधिपाय नमः । 
5108 ॐ श्रीभुवनैकनाथाय  नमः । 
5109 ॐ श्री भुवनत्रयकारणाय नमः । 
5110 ॐ श्री भुवनाधीश्वराय नमः ।  

5111 ॐ श्री भुवनाय नमः । 
5112 ॐ श्री भुवनेश्वारय नमः । 
5113 ॐ श्री भूशयाय नमः । 
5114 ॐ श्री भाषापतिस्तुताय नमः। 
5115 ॐ श्री भाष्यकारमंजीराय नमः । 
5116 ॐ श्री भिषाजंभिषक्तमाय नमः । 
5117 ॐ श्री भिषक्तमाय नमः ।
5118 ॐ श्री भिषजे नमः । 
5119 ॐ श्री भीषणाय नमः । 
5120 ॐ श्री भीष्माय नमः ।

5121 ॐ श्री भूषणाय  नमः । 
5122 ॐ श्रीभूषास्तिकुंडप्रकरपरिवृताय नमः । 
5123  ॐ श्री भूषणभूषिताय नमः । 
5124 ॐ श्री भेषजाय नमः। 
5125 ॐ श्री भस्मभूषाय नमः । 
5126 ॐ श्री भस्मनिष्ठमहाशैवस्वात्मभूताय नमः । 
5127 ॐ श्री भस्मभूषितविग्रहाय नमः । 
5128 ॐ श्री भस्मप्रियाय नमः । 
5129 ॐ श्री भस्मभासितसर्वांगाय नमः । 
5130 ॐ श्री भस्मसंस्थाय  नमः ।

5131 ॐ श्री भस्मशायिने  नमः । 
5132  ॐ श्री भस्मशुध्दिकराय  नमः । 
5133 ॐ श्री भस्मगोप्त्रे नमः । 
5134 ॐ श्री भसितश्वेतवरांय   नमः। 
5135 ॐ श्री भस्मभूताय  नमः । 
5136 ॐ श्री भसितलसिताय  नमः । 
5137 ॐ श्री  भस्मदिग्धकलेवराय  नमः । 
5138 ॐ श्री भस्मधारणह्रष्टाय नमः । 
5139 ॐ श्री भस्मकैलासदाय नमः । 
5140 ॐ श्री  भस्मलेपकराय नमः ।

5141 ॐ श्री भस्मदिग्धशरीराय नमः । 
5142 ॐ श्री भस्मविभूषितांगाय  नमः । 
5143 ॐ श्री भस्मनाभूषितांगाय नमः ।
5144 ॐ श्री भस्मभूषाधराय  नमः । 
5145 ॐ श्री भस्मरूद्राक्षमालाभिर्मनोहरकलेवराय   नमः। 
5146 ॐ श्रीगौरांगाय भस्म  नमः । 
5147 ॐ श्री भस्मलेपाय  नमः । 
5148 ॐ श्री भस्मीकृतानंगाय नमः ।
5149  ॐ श्री भसितालेपमण्डिताय  नमः । 
5150 ॐ श्री भसितभूषाय   नमः । 


5151 ॐ श्रीभस्मोध्दूलितसर्वांगाय नमः ।
5152 ॐ श्री भस्मोद् धूलितविग्रहाय नमः । 
5153  ॐ श्री भस्मासुरप्रियाय   नमः । 
5154 ॐ श्रीभस्मासक्ताय   नमः । 
5155 ॐ श्रीभस्मासुररेष्टदाय  नमः। 
5156 ॐ श्री भस्मांगधारिणे नमः । 
5157 ॐ श्री  भस्मशयाय नमः ।
5158 ॐ श्री भस्मांगरागाय   नमः । 
5159 ॐ श्री भासयते  नमः ।
5160 ॐ श्री भासुरांगाय   नमः ।


5161  ॐ श्री भास्वद् बालमृणालकोमलावयवाय नमः ।
5162 ॐ श्री भास्वराय नमः । 
5163 ॐ श्री भास्वतकटाक्षाय नमः ।
5164 ॐ श्री भासकानाणभासकाय नमः । 
5165 ॐ श्री भास्वते नमः। 
5166 ॐ श्री भास्कराय नमः ।
5167 ॐ श्री भासकराराध्याय नमः ।
5168 ॐ श्री भूसुराराधनप्रिताय नमः । 
5169 ॐ श्री भूसारध्यक्षाय नमः । 
5170 ॐ श्री भूसुरेष्ठफलप्रदाय नमः ।  


5171 ॐ श्री भूसुरेड्याय नमः ।
5172 ॐ श्री भूसुतापालनाय नमः । 
5173 ॐ श्री भूसुरेशाय नमः । 
5174 ॐ श्री भूसुरवंदिताय नमः । 
5175 ॐ श्री भिक्षाहाराय नमः। 
5176 ॐ श्री भिक्षाचरणतत्पराय नमः । 
5177 ॐ श्री भिक्षवे नमः । 
5178 ॐ श्री भिक्षुरूपाय नमः । 
5179 ॐ श्री भिक्षुदूषकाय नमः ।
5180 ॐ श्री भिक्षायाचनपरायणाय नमः । 


1581 ॐ श्री भिक्षाटनवेषाय नमः ।
5182 ॐ श्री भिक्षुकाय नमः । 
5183 ॐ श्री भैक्षककर्मपरायणाय नमः ।  
5184 ॐ श्री भैक्ष्यनाशकाय नमः । 
5185 ॐ श्री भैक्षचराय नमः। 


म - मकारस्य कालरूद्रोदेवता स्तंभनद्वेषणमोहनेषु विनियोगः 

5186 ॐ श्री मकाररूपाय नमः । 
5187 ॐ श्री मकाराय  नमः । 
5188 ॐ श्री मुकुटागममुकुटाय नमः । 
5189 ॐ श्री मकरंदरसासारवचनाय नमः । 
5190 ॐ श्री मुकुटांगदकेयुरकंकणादिपरिष्कृताय नमः । 

5191  ॐ श्री मकारार्थाय नमः ।
5192 ॐ श्री मुक्तिरूपाय नमः ।
5193 ॐ श्री मुक्तीशाय नमः । 
5194 ॐ श्री मुक्तिप्रदात्रे नमः । 
5195 ॐ श्री मुक्तामणिविराजिताय नमः।
5196 ॐ श्री मुकुंदाय नमः । 
5197 ॐ श्री मुकुंदसखाय नमः । 
5198 ॐ श्री मुक्ततेजसे नमः । 
5199 ॐ श्री मुक्तये  नमः । 
5200 ॐ श्री मुक्तादामपरीतांगाय नमः ।

5201 ॐ श्री मुक्तिनाथाय नमः । 
5202 ॐ श्री मुक्ताय नमः । 
5203 ॐ श्री मुक्तसक्ताय नमः । 
5204 ॐ श्री मुक्तिवैचित्र्यहेतवे नमः। 
5205 ॐ श्री मुक्ताहारविभूषणाय नमः । 
5206 ॐ श्री मुक्तादृहासाय नमः । 
5207 ॐ श्री मुक्ताजीवाय नमः । 
5208 ॐ श्री मुक्ताहारचयोपेताय नमः । 
5209 ॐ श्री मुक्तातपत्रनिर्गलन्मौक्तिकधारासंततिनिरंतरसर्वांगाय नमः । 
5210 ॐ श्री मुक्तेश्वराय नमः ।

5211 ॐ श्री मूकदानवशासनाय  नमः ।
5212  ॐ श्री मूकनाशाय  नमः । 
5213 ॐ श्री मौक्तिकस्वर्णरूद्राक्षमालिकाय नमः । 
5214 ॐ श्री मौक्तिकसस्त्रविणे नमः। 
5215 ॐ श्री मौक्तिकमालिकाय नमः । 
5216 ॐ श्री मृकंडुतनयस्तोत्रजातहर्षाय नमः ।
5217 ॐ श्री मृकंडुसूनुरक्षणावधूतदंडपाणये नमः ।
5218 ॐ श्री मखमिते नमः ।
5219 ॐ श्रीमखघ्नाय   नमः । 
5220 ॐ श्री मखध्वंसिने  नमः ।

5221 ॐ श्री मखविनाशकाय नमः । 
5222 ॐ श्री मखान्तकाय नमः ।
5223  ॐ श्री मखद्वेशिणे नमः । 
5224 ॐ श्री मखारये नमः।
5225  ॐ श्री मखपतये नमः । 
5226 ॐ श्री मखेशाय नमः । 
5227 ॐ श्री मुखनिर्जितपद्मेंदवे नमः । 
5228 ॐ श्री मुखनखधिक्कृ चन्द्राय नमः । 
5229 ॐ श्री मुखबंधुपूर्णिमासोमाय नमः । 
5230 ॐ श्री मुखबंधुपूर्णविधुबिंबाय नमः ।


5231 ॐ श्री मुख्यप्राणाय नमः ।
5232  ॐ श्री मुख्याय नमः । 
5233 ॐ श्री मेखलिने नमः । 
5234 ॐ श्री मंगलाय  नमः। 
5235 ॐ श्री मंगलसुस्वराय  नमः ।
5236 ॐ श्री मंगलप्रदाय  नमः । 
5237 ॐ श्री मंगलाधाराय नमः । 
5238 ॐ श्री मंगलाकराय नमः । 
5239 ॐ श्री मंगल्याय  नमः ।
5240 ॐ श्री मंगलात्मकाय  नमः ।

5241 ॐ श्री मुग्धाय नमः । 
5342 ॐ श्री मुग्थेन्दुमौलये नमः । 
5243 ॐ श्री मुग्धेन्दुशेखराय नमः । 
5244 ॐ श्री मुग्धरूपाय नमः। 
5245 ॐ श्री मौग्ध्यप्रदात्रे नमः । 
5246 ॐ श्री मौग्ध्यहारकाय नमः । 
5247 ॐ श्री मृगमदसुंदराय नमः । 
5248 ॐ श्री मृगप्रियाय नमः । 
5249 ॐ श्री मृगव्याधादिपतये नमः ।
5250 ॐ श्री मृगांकशेखराय नमः ।

5251 ॐ श्री मृगाक्षाय नमः । 
5252 ॐ श्री मृग्याय नमः । 
5253 ॐ श्री मृगाद्युत्पत्तिकारणाय नमः । 
5254 ॐ श्री मृगेन्द्राणांसिंहाय नमः। 
5255 ॐ श्री मृगेन्द्रचर्मवसनाय नमः । 
5256 ॐ श्री मृगेश्वराय नमः । 
5257 ॐ श्री मृगान्तकाय नमः । 
5258 ॐ श्री मृगव्याधाय नमः । 
5259 ॐ श्री मृगेन्द्रवाहनाय नमः ।
5260 ॐ श्री मृगाबाणार्पणाय नमः ।

5261 ॐ श्री मृगयुभ्यो नमः ।
5262 ॐ श्री मृगटंकधराय नम ।
5263 ॐ श्री मृगधारिणे नमः । 
5264 ॐ श्री मृगाद्यु त्पत्तिनिमित्ताय नमः। 
5265 ॐ श्री मेघवाहनाय नमः । 
5265 ॐ श्री मेघवाहाय नमः।
5267 ॐ श्री मेघदुन्दुभिनिस्वनाय नमः । 
5268 ॐ श्री मेघाय नमः । 
5269 ॐ श्री मेघादिपतये नमः । 
5270 ॐ श्री मेघ्याय नमः । 

5271  ॐ श्री मोचकाय नमः ।
5272 ॐ श्री मोचाफलप्रीताय नमः । 
5273 ॐ श्री मंजुलाकृतये नमः । 
5274 ॐ श्री मंजुशिंजितमंजीरचरणाय नमः ।
5275 ॐ श्री मंजुलाधरविध्वस्तबंधूकाय नमः। 
5276 ॐ श्री मंजुप्रवालरूचिरपदाब्जाय नमः । 
5277 ॐ श्री मंजीरपादयुगलाय नमः । 
5278 ॐ श्री मंजुशिंजानमंजीरलसत्पादसरोरूहाय नमः।
5279 ॐ श्री मंजीरमंजुलपदाय नमः।
5280 ॐ श्री मंजुमंजीरनिनदैराकृष्टाखिलसारसाय  नमः ।

5281  ॐ श्री मंजुमंजीरचरणाय नमः । 
5282  ॐ श्री मंजुवाससे नमः । 
5283ॐ श्री मंजुभाषणाय नमः ।
5284 ॐ श्री मुंजिकेशाय नमः । 
5285  ॐ श्री मुंजशुभ्राय नमः ।  
5286 ॐ श्री मान्जिष्ठाय नमः । 
5287 ॐ श्री मौन्जीयुजे नमः। 
5288 ॐ श्री मंडनप्रियाय नमः । 
5289 ॐ श्री मंडनमंडयित्रे नमः । 
5290 ॐ श्री मंडालन्तरगताय नमः । 

5291 ॐ श्री मुंडिने नमः । 
5229 ॐ श्री मुंडमालिने नमः ।
5293 ॐ श्री मुंडाय  नमः ।
5294 ॐ श्री मृडरूपाय नमः।
5295 ॐ श्री मृडाय नमः । 
5296 ॐ श्री मृडानीपतये नमः ।  
5297 ॐ श्री मीढुषे नमः । 
5298 ॐ श्रीमीढुष्ठमाय नमः। 
5299 ॐ श्रीमेढ्रजाय नमः ।  
5300 ॐ श्री मणिसोपानसंकाशवलिकाय नमः । 


5301 ॐ श्री मणिपूराय नमः । 
5302  ॐ श्री मणिविध्दजटाधराय नमः ।
5303 ॐ श्री मणिकंकणभूषिताय नमः ।
5304 ॐ श्री मणिभूषाय नमः। 
5305 ॐ श्री मणिकुंडलमंडिताय नमः । 
5306 ॐ श्री मणिसिंहासनासीनाय  नमः ।
5307 ॐ श्री मणिपूरनिवासकाय नमः ।
5308  ॐ श्री मणिमंडपमध्यस्थाय नमः ।
5309 ॐ श्री मणिबंधविराजिताय नमः ।
5310 ॐ श्री मणिमालाय नमः ।

5311 ॐ श्री मणिभूषितमूर्घ्ने नमः । 
5312 ॐ श्री मणिगणस्फारनागकंकणाय नमः । 
5313 ॐ श्री माणिक्यचवाचकस्वान्तमंदिराय नमः ।
5314 ॐ श्री माणिक्यभूषणाय नमः। 
5315 ॐ श्री माणिक्यमकुटसंदीप्तशीर्षाय नमः ।
5316 ॐ श्री माणिक्यमकुटोज्ज्वलाय नमः । 
5317 ॐ श्री मृणालतंतुसंकाशाय नमः । 
5318 ॐ श्री मताय नमः । 
5319ॐ श्री मंत्राय नमः । 
5320 ॐ श्री मंत्रे नमः ।

5321 ॐ श्री मंत्राकाराय नमः ।
5322 ॐ श्री मंत्रात्मने नमः । 
5323 ॐ श्री मंत्रवेद्याय नमः । 
5324 ॐ श्री मंत्रकृते नमः।
5325  ॐ श्री मंत्रशास्त्रप्रवर्तिने नमः ।
5326  ॐ श्री मंत्राधिपतये नमः । 
5327 ॐ श्री मंत्रभूषणाय नमः । 
5328 ॐ श्री मंत्रनिपुणाय नमः । 
5329 ॐ श्री  मंत्रज्ञाय नमः ।
5330 ॐ श्री मंत्रिणे नमः ।

5331 ॐ श्री मंत्रेशाय नमः । 
5332 ॐ श्री मंत्रविदांवराय नमः । 
5333 ॐ श्री मंत्रविदांश्रेष्ठाय नमः । 
5334 ॐ श्री मंत्रकोटीशाय नमः। 
5335 ॐ श्री मंत्रनामकप्रणवात्मने नमः ।
5336  ॐ श्री मंत्रपतये नमः । 
5337 ॐ श्री मंत्राणांप्रभवे नमः ।
5338  ॐ श्री मंत्रतंत्रात्मकाय नमः ।
5339 ॐ श्री मंत्रवित्तमाय नमः । 
5340 ॐ श्री मंत्रनादप्रियाय नमः ।

5641 ॐ श्री मंत्रराजस्वरूपिणे नमः । 
5342 ॐ श्री मंत्रशक्तिस्वरूपिणे नमः । 
5343 ॐ श्री मत्रकीलरूपाय नमः । 
5344 ॐ श्री मंत्रिपूज्याय नमः। 
5345 ॐ श्री मंत्राणांपतये नमः ।
5346  ॐ श्री मंत्राध्वरूचिराय नमः । 
5347ॐ श्री मंत्ररक्षिणे नमः ।
5348  ॐ श्री मत्स्याक्षिसुह्रदे नमः ।
5349 ॐ श्रीमतिप्रज्ञासुधाधारिणे नमः । 
5350 ॐ श्री मतिप्रियव्याघ्रचर्मव्यसनाय नमः ।

5351 ॐ श्री मतिमते नमः ।
5352 ॐ श्री मत्तद्विरदचर्मधृते नमः । 
5653 ॐ श्री मतिप्रसादक्रियादक्षाय नमः । 
5354 ॐ श्री मंत्रिभिर्मंत्रिताय नमः। 
5355 ॐ श्री मत्ताय  नमः । 
5356 ॐ श्री मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहराय नमः । 
5357 ॐ श्रीमत्तांधककरटिकंठीरववराय नमः । 
5358 ॐ श्री मत्तमातंगसत् कृत्तिवसनाय नमः । 
5359 ॐ श्री मातामहाय  नमः । 
5360 ॐ श्री मातृणांमात्रे नमः ।

5361 ॐ श्री मातृमंडलसंसेव्याय नमः । 
5362 ॐ श्री मातृणांपतये नमः । 
5363 ॐ श्री मातंगचर्मवसनाय नमः । 
5364 ॐ श्री मात्राधिकाय नमः। 
5365 ॐ श्री मातृकापतये नमः । 
5366 ॐ श्री मातरिश्वने नमः । 
5367 ॐ श्री मात्रे नमः ।
5368 ॐ श्री मातृकागणपूजिताय नमः । 
5369 ॐ श्री मित्राय नमः ।
5370 ॐ श्री मितभाषणाय नमः ।

5371ॐ श्री मितभाषिणे नमः । 
5372 ॐ श्री मित्रवंशप्रवर्धानय नमः ।
5373 ॐ श्री मित्रसंतुष्टकाय  नमः । 
5374 ॐ श्री मित्रपोषकाय नमः। 
5375 ॐ श्री मित्रपालाय नमः । 
5376 ॐ श्री मृत्युंजयाय नमः ।
5377  ॐ श्री मृत्यंजयमहाराजदत्तमुक्तिश्रिये नमः ।
5378  ॐ श्री मृत्युघ्नाय नमः ।
5379 ॐ श्री मृत्युसंसारखंडनाय नमः । 
5380 ॐ श्री मृत्योरीशाय नमः ।

5381 ॐ श्री मृत्युबीजाय नमः ।
5382  ॐ श्री मृत्युसंसारपाथोधिकर्णधाराय नमः ।
5383  ॐ श्री मृत्यवे नमः । 
5384 ॐ श्री मृत्युमनवे नमः। 
5385 ॐ श्री मृत्यु घ्ने नमः । 
5386 ॐ श्री मृत्युपूजिताय नमः । 
5387 ॐ श्री मृत्युमृत्यवे नमः ।
5388  ॐ श्रीमंथानाय  नमः ।
5389 ॐ श्री मिथिलापुरसंस्थानाय नमः ।
5390 ॐ श्री मिथिलापतिपूजिताय नमः ।

5391 ॐ श्री मिथ्याजगदधिष्ठानाय नमः ।
5392  ॐ श्री मदानर्धस्वरूपिणे नमः । 
5393 ॐ श्री मदनाय नमः । 
5394 ॐ श्री मदनान्तकारिणे नमः। 
5395 ॐ श्री मदनान्तकाय नमः । 
5396 ॐ श्री मदनारये  नमः । 
5397 ॐ श्री मदनामोदकये नमः ।
5398  ॐ श्री मदोध्दताय नमः । 
5399 ॐ श्री मदोत्कटाय नमः । 
5400 ॐ श्री मदाबलकराभोरूयुगलाय नमः ।

5401 ॐ श्री मदालसाय नमः ।
5402 ॐ श्री मदघ्ने नमः ।
5403 ॐ श्री मदापहराय नमः ।
5404 ॐ श्री मदनान्तकराय नमः।
5405 ॐ श्री मदान्धसिंदुरात्त्वगुत्तरीयमेदुराय नमः ।
5406 ॐ श्री मंदरस्थाय नमः । 
5407 ॐ श्री मंदस्मितपराभूतचंद्रिकाय नमः ।
5408 ॐ श्री मंदमंदारपुष्पाढ्यलसद्वायुनिषेविताय नमः । 
5409 ॐ श्री मंदरालयाय नमः ।
5410 ॐ श्री मंददूराय नमः ।

5411 ॐ श्रीमंदगतये  नमः ।
5412 ॐ श्री मंदरश्रृंगनिवाचिने नमः । 
5413ॐ श्री मंदराद्रिनिकेतनाय नमः । 
5414 ॐ श्री मद् भर्त्रे नमः। 
5415 ॐ श्री मदोदग्नाय नमः ।
5416  ॐ श्री मंदाकिनीसलिलचंदनचर्चिताय नमः । 
5417 ॐ श्री  मंदारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय नमः ।
5418  ॐ श्री मंदारमल्लिकादामभूषिताय नमः । 
5419 ॐ श्री मंदाकिनीजलोपेतमूर्धजाय नमः । 
5420 ॐ श्री मंदारसुमनोभास्वते नमः ।

5421 ॐ श्री मंदाकिनीसमुल्लासकर्मदाय नमः । 
5422 ॐ श्री मंदारविटपिस्पंधिदोर्दंडाय नमः । 
5423 ॐ श्री मंदारवनमध्यगाय नमः । 
5424 ॐ श्री मंदारकुसुमामोदाय नमः। 
5425 ॐ श्री मंदाकिनीधराय नमः । 
5426 ॐ श्री महलानकभून्नंदिमाधवानंदिने नमः । 
5427 ॐ श्री मादकाय नमः । 
5428 ॐ श्री मा्दयाय नमः ।
5429  ॐ श्री मुद्रापाणये नमः । 
5430 ॐ श्री मुदाकृतये नमः ।

5431ॐ श्री मुदाप्रियाय नमः । 
5432 ॐ श्री मुद्रापुस्तकधारिणे नमः ।
5433 ॐ श्री मादकराय नमः । 
5434ॐ श्री मुद्रापुस्तकवन्हिनागविलसद्बाहवे नमः। 
5435ॐ श्री मेदुरस्वर्णवस्त्राढ्यकटीदेशस्थमेखलाय नमः । 
5436 ॐ श्री मोदकप्रियाय नमः । 
5437 ॐ श्री मुदावासाय नमः । 
5438 ॐ श्री मुदिताशयाय नमः । 
5439 ॐ श्री मधुराय नमः । 
5440 ॐ श्री मधुरापांगशशकस्वानंदाय नमः ।

5441 ॐ श्री मधुमतीनाथाय नमः । 
5442 ॐ श्री मधुपूजापरायणाय नमः । 
5443 ॐ श्री मधुपानरताय नमः । 
5444 ॐ श्री मधुपुत्रप्रियाय नमः। 
5445 ॐ श्री मधुपुष्पप्रियाय नमः । 
5446 ॐ श्री मधुप्रियाय नमः ।
 5447 ॐ श्री मधुरसाय नमः । 
5448 ॐ श्री मधुरानाथाय नमः । 
5449 ॐ श्री मधुरपंचमनादविशारदाय नमः । 
5450 ॐ श्रीमधुरान्तकाय नमः ।

5451 ॐ श्री मधुरप्रियदर्शनाय नमः । 
5452 ॐ श्री मधुरावासभुवे नमः । 
5453 ॐ श्री मधुरापुरनाथाय  नमः । 
5454 ॐ श्री मधुरापतये नमः। 
5455 ॐ श्री मधु रिपू विधि शक्र मुख्य चेलैरपि नियमार्चित पाद पद्मकाय   नमः । 
5456 ॐ श्री मधुरफारक्षी सहचराय नमः । 
5457 ॐ श्री मधुमथनद्रुगदूरचरणाय नमः । 
5458 ॐ श्री मधुकृते नमः । 
5459 ॐ श्री मधुरसंभाषणाय नमः । 
5460 ॐ श्री मधवे नमः ।

5461 ॐ श्री मधुराधिपाय नमः । 
5462 ॐ श्री मधुकलोचनाय नमः । 
5463 ॐ श्री मधुवैरिणादर्शितप्रसादाय नमः । 
5464 ॐ श्री  मध्यमार्गप्रदर्शिने। 
5465 ॐ श्री मध्यलक्षस्वरूपिणे नमः ।
 5466 ॐ श्री मध्यमाकृतये नमः ।
 5467 ॐ श्री मध्यनाशकाय नमः ।
 5468 ॐ श्री मध्यस्थाय नमः । 
5469 ॐ श्री माध्यमिकानांशून्याय नमः । 
5470 ॐ श्री मान्धात्रे  नमः ।

5471 ॐ श्री मांधातृपरिपूजिताय नमः । 
5472 ॐ श्री माधवप्रियाय नमः । 
5473 ॐ श्री माध्व्यै नमः । 
5474 ॐ श्री माधवाय नमः। 
5475 ॐ श्री मेधामूर्तये नमः । 
5476 ॐ श्री मेधाधाराय नमः । 
5477 ॐ श्री मेधादाय नमः । 
5478 ॐ श्री मेध्याय नमः । 
5479 ॐ श्री मेधसे नमः । 
5480 ॐ श्री माध्यंदिनसवस्तुत्याय नमः ।

5481 ॐ श्री मनवे नमः । 
5482 ॐ श्री मनोहारिसर्वांगरत्नादिभूषाय नमः । 
5483 ॐ श्री मनोहराय नमः । 
5484 ॐ श्री मनोमयाय नमः । 
5485 ॐ श्री मनोजकन्दराभ्राजत्कोकिलाय नमः । 
5486 ॐ श्री मनोनवाप्यसौभाग्यसर्वांगाय नमः । 
5487 ॐ श्री मनोजवाय  नमः । 
5488 ॐ श्री मनसे नमः । 
5489 ॐ श्री मनसिजभंजकाय नमः ।

5490 ॐ श्री मन्मथमन्मथाय नमः । 
5491 ॐ श्री मन्वादीनांपतये नमः ।  
5492 ॐ श्री मनुष्यधर्मानुगताय नमः । 
5493 ॐ श्री मनोवेगिने नमः। 
5494 ॐ श्री मनोहारिजांगाय नमः । 
5495 ॐ श्री मनोरूपिणे  नमः । 
5496 ॐ श्री मनोरमाय नमः । 
5497 ॐ श्री मनोगताय  नमः । 
5498 ॐ श्री मनोन्मनाय नमः । 
5499 ॐ श्री मनोवागतीताय नमः । 
5500 ॐ श्री मनोजंदहस्ते नम;।

Names of Lord Shri Shiva from 5501 to 6000 is to be continued in the next post -